งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ สื่อผสม สื่อผสม (Multimedia) คือ การนำเอา สื่อหลายชนิดมารวมกันมาใช้ร่วมกันเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สื่อ (Media) คือ ช่องทางหรืเครื่องมือที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ สื่อผสม สื่อผสม (Multimedia) คือ การนำเอา สื่อหลายชนิดมารวมกันมาใช้ร่วมกันเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สื่อ (Media) คือ ช่องทางหรืเครื่องมือที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของ สื่อผสม สื่อผสม (Multimedia) คือ การนำเอา สื่อหลายชนิดมารวมกันมาใช้ร่วมกันเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สื่อ (Media) คือ ช่องทางหรืเครื่องมือที่ จัดเก็บเนื้อหาส่งต่อไปยังผู้บริโภค สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) คือ สื่อที่สามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ สามารถติดต่อสื่อสารได้ในระยะไกล

3 ประเภทของภาพบิตแมป ภาพขาวดำ ภาพระดับเทา 8 บิต

4 ภาพสี

5 อุปกรณ์บันทึกรูปภาพ บิตแมป 1. กล้องดิจิตอล (Digital Camera) เป็น อุปกรณ์ที่ทำงานโดยเปลี่ยนแสงที่สะท้อน วัตถุรูรับแสงได้โดยมีตัวรับแสง

6 2. สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ อ่านหรือสแกนภาพ สแกนข้อมูลเอกสารต่างๆ เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์การแปลงข้อมูลแบบ แอนะล็อกให้เป็นดิจิตอล

7 ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในการสร้างภาพ บิตแมป Adobe Photoshop เป็นซอฟแวร์ยอดนิยมในการ แก้ไขตกแต่งรูปภาพ

8 Gimp เป็นซอฟแวร์แบบโอเพนเซอร์สคือสามารถใช้งาน ได้ฟรี Photoshop มีเมนูเป็นภาษาไทย สามารถใช้งานได้หลาย แพลตฟอร์มทั้ง Microsoft Windows,linux

9 MacOSX ซอฟต์แวร์มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพ สูง Paint.Net เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ เป็นซอฟแวร์ฟรีแวร์สามารถใช้งานฟรี

10 Paint Brush เป็นซอฟแวร์ที่ติดมากับ Microsoft Windows สามารถใช้ในการตกแต่งรูปได้บางส่วน สามารถวาดและสร้างรูปแบบง่ายๆได้

11 ภาพเคลื่อนที่ไหว 2 มิติ (2D) ภาพเคลื่อนไหวที่ แสดงในรูปแบบ 2 มิติ ในอดีตการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวจะเป็นการร่างรูปลงในกระดาษท่ ละรูปในลักษณะ 2 มิติ

12 การเคลื่อนไหวภาพ 3 มิติ (3D) ภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงภาพในรูปแบบ 3 มิติ ในปัจจุบันเกิดขึ้น อย่างแพร่หลายเนื่องจากมีซอฟแวร์ที่ใช้ในการ สร้างรูปจำลอง เกิดขึ้นอย่างมากมายและมี แนวโน้มการบริโภคภาพเคลื่อนไหว 3 มิติสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว

13 Adobe Flash 3D Studio Max

14 กล้องถ่ายวีดีโอ โทรศัพท์มือถือ

15


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ สื่อผสม สื่อผสม (Multimedia) คือ การนำเอา สื่อหลายชนิดมารวมกันมาใช้ร่วมกันเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สื่อ (Media) คือ ช่องทางหรืเครื่องมือที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google