งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 หลักและวิธีการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน วิธีการพัฒนาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 หลักและวิธีการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน วิธีการพัฒนาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 หลักและวิธีการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน วิธีการพัฒนาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน

2 หลักการพัฒนาชุมชน 1. การพัฒนาชุมชนต้องตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของ ประชาชน 2. การพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นโครงการอเนกประสงค์ ต้องอาศัย ความร่วมมือของนักวิชาการหลายสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3. การพัฒนาชุมชนต้องเปลี่ยนแปลงเจตคติของประชาชนไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมด้านอื่น ๆ 4. การพัฒนาชุมชนต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ชุมชนและองค์กรของ ประชาชน 5. การพัฒนาชุมชนต้องค้นหาและพัฒนาผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรมและความจำเป็นของแต่ละชุมชน

3 หลักการพัฒนาชุมชน 6. การพัฒนาชุมชนต้องยอมรับในสถานภาพ บทบาทของสตรี และ เยาวชน เปิดโอกาสให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มาก ที่สุด 7. การพัฒนาชุมชนของประชาชนจะประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ ถ้า หากรัฐบาลมีความพร้อมและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 8. การพัฒนาชุมชนต้องมีนโยบายและการวางแผนตั้งแต่ระดับประเทศ ถึงระดับท้องถิ่น โดยการบริหารงานทุกระดับจะต้องมีความคล่องตัวและ มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 9. การพัฒนาชุมชนต้องสนับสนุนให้องค์กรของภาคเอกชน ภาคประชา สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ได้เข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาด้วย 10. การพัฒนาชุมชนต้องมีการวางแผนให้เกิดการพัฒนาพร้อม ๆ กัน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติหรือระดับประเทศ

4 วิธีการพัฒนาชุมชน 1. การให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน (Community Education for Development) เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้และศึกษาร่วมกันในข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ตลอดจนสามารถค้นหาและกำหนดวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยตนเอง 2. การจัดระเบียบชุมชน (Community Organization) เป็น กระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างปัจเจกชนต่อ ปัจเจกชนในชุมชน ระหว่างกลุ่มชนต่อกลุ่มชน หรือระหว่างปัจเจกชนกับกลุ่ม ชนในชุมชน 3. การดำเนินงานในลักษณะของกระบวนการ คือการดำเนินงานใน ลักษณะของกระบวนการ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จของกิจกรรม

5 การให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน นักมานุษยวิทยา ให้ความสำคัญต่อการศึกษาในฐานะที่เป็นกระบวนการ ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม คือ เป็นกระบวนการนำสมาชิกใหม่เข้าสู่วิถีในสังคม และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง นักเศรษฐศาสตร์ ให้ความสำคัญต่อการศึกษาในฐานะที่เป็น กระบวนการพัฒนาตัวบุคคลและกำลังคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและ เศรษฐกิจ นักรัฐศาสตร์ ให้ความสำคัญต่อการศึกษาในฐานะที่เป็นกระบวนการพัฒนา ประชาธิปไตย นักสังคมวิทยา ให้ความสำคัญต่อการศึกษาในฐานะเป็น กระบวนการขัดเกลาทางสังคม นักพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการศึกษาในฐานะเป็น กระบวนการให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างศักยภาพ ให้แก่บุคคลและชุมชน

6 ลักษณะของการให้การศึกษาแก่ชุมชน 1. เป็นกระบวนการที่ผู้เข้ารับการศึกษามีส่วนสำคัญมากที่สุด 2. ผู้เข้ารับการศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีผู้ใดสามารถเรียนแทนกันได้ 3. ผู้เข้ารับการศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่าเทียมกัน 4. ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการศึกษาในเรื่องที่เข้ารับการศึกษามีผลต่อการ เรียนรู้มาก 5. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นโดยผ่านประสาทสัมผัสในรูปแบบต่าง ๆ 6. การเรียนรู้เป็นผลจากวัตถุประสงค์ในปัจจุบันของผู้เข้ารับการศึกษา 7. ความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้เข้ารับการศึกษาจะสนับสนุนให้ผู้เข้ารับ การศึกษาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ 8. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การศึกษาประสบความสำเร็จ ได้แก่ แรงจูงใจ สมาธิ ปฏิกิริยา การจัดระเบียบ ความเข้าใจ หรือความซ้ำซาก

7 รูปแบบการให้การศึกษาแก่ชุมชน 1. การให้การศึกษาโดยมุ่งคนเป็นจำนวนมาก เช่น การให้ความรู้ผ่าน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 2. การให้การศึกษาเป็นกลุ่ม เช่น การประชุม การอภิปราย การจัด นิทรรศการ การสาธิต การศึกษาและดูงาน เป็นต้น 3. การให้บริการเป็นรายบุคคล เป็นการให้การศึกษาแก่บุคคลเป้าหมายที ละคน โดยการทำความรู้จักเป็นการส่วนตัว การไปเยี่ยมบ้านและไร่นา เป็นต้น โดยสรุป การจะใช้รูปแบบใด ผู้ให้การศึกษาต้องเลือกให้ เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษาใน แต่ละหลักสูตรด้วย

8 การจัดระเบียบชุมชน วัตถุประสงค์ของการจัดระเบียบชุมชน 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่ม และ กลุ่มกับกลุ่มในชุมชน 2. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มในชุมชน 3. เพื่อรวมพลังหรือศักยภาพของชุมชน 4. เพื่อนำพลังหรือศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาชุมชน ขั้นตอนในการจัดระเบียบชุมชน 1. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 2. การรวมพลังชุมชน 3. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 4. การเตรียมโครงการ 5. การค้นหาและพัฒนาผู้นำ 6. การดำเนินการจัดระเบียบด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ

9 กลยุทธ์ในการจัดระเบียบชุมชน 1. กลวิธีโต้แย้ง (Conflict Strategy) เป็นการแสดงออกในรูปของความไม่ พึงพอใจ เช่น การใช้วาจา การเดินขบวน การใช้มาตรการที่เฉียบขาด เพื่อจะให้ ได้ในสิ่งที่ต้องการ และรักษาผลประโยชน์ของประชาชน 2. กลวิธีเผชิญหน้า (Confrontation Strategy) เป็นการกระทำเพื่อแสดง ถึงปัญหาหรือความยุติธรรมที่ได้รับจากฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาเผชิญหน้า กัน เพื่อทำความเข้าใจกัน จะเป็นการระบายความตึงเครียด ความคับข้องใจที่มีอยู่ ให้หมดไปได้ 3. กลวิธีแบบแข่งขัน (Competition Strategy) การแข่งขันชิงดีชิงเด่น ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะจะ เป็นการกระตุ้นให้เกิดมุมานะในการทำงาน 4. กลวิธีแบบประกวด (Contest Strategy) เป็นวิธีการที่กระตุ้นให้ประชาชน เกิดความต้องการที่จะเข้าร่วมในกระบวนการที่กำหนดขึ้น เพราะการประกวดเป็น แรงจูงใจในเรื่องดังกล่าวได้ดี 5. กลวิธีแบบต่อรอง (Bargaining Strategy) เป็นวิธีการที่ใช้ประชาชนยัง ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบที่วางไว้ เช่น การต่อรองให้มีการ ประชุมลดลงจากสัปดาห์ละครั้งเป็นเดือนละครั้ง เป็นต้น

10 กลยุทธ์ในการจัดระเบียบชุมชน 6. กลวิธีแบบต่อรองแลกเปลี่ยน (Negotiation Strategy) เป็นวิธีการ ที่ทั้งสองฝ่ายหรือทุก ๆ ฝ่ายจะต้องต่อรองแลกเปลี่ยนด้วยกัน เพื่อให้เกิดผล ดีต่อส่วนรวม ดังนั้นจึงจะทำให้บางฝ่ายได้ประโยชน์ แต่บางฝ่ายอาจต้องเสีย ประโยชน์บ้าง 7. กลวิธีแบบประนีประนอม (Compromise Strategy) เป็นการใช้วิธีที่ นิ่มนวลอะลุ้มอล่วยในการแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ใน ชุมชนโดยสันติวิธี 8. กลวิธีแบบรณรงค์ (Campaign) เป็นวิธีการที่ทุกคนทุกฝ่ายในชุมชน กระทำต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างพร้อมเพรียงกันในอันที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน ชุมชนนั้นอย่างทันทีทันใด เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 9. กลวิธีแบบช่วยเหลือร่วมมือ (Cooperative Strategy) เป็นวิธีการที่ ใช้สำหรับการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ต่อกลุ่มต่าง ๆ 10. กลวิธีแบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Strategy) เป็นวิธีการที่ ทุกฝ่ายมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ยินดีรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 หลักและวิธีการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน วิธีการพัฒนาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google