งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฟอร์ม (Form) ด้วยภาษา HTML. 2 การสร้างแบบฟอร์ม (Form) HTML Form เป็นลักษณะของระบบการสอบถามข้อมูลแบบหนึ่งที่ ใช้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฟอร์ม (Form) ด้วยภาษา HTML. 2 การสร้างแบบฟอร์ม (Form) HTML Form เป็นลักษณะของระบบการสอบถามข้อมูลแบบหนึ่งที่ ใช้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฟอร์ม (Form) ด้วยภาษา HTML

2 2 การสร้างแบบฟอร์ม (Form) HTML Form เป็นลักษณะของระบบการสอบถามข้อมูลแบบหนึ่งที่ ใช้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ

ข้อความและฟิลด์ของฟอร์ม ……

3 3 การสร้างแบบฟอร์ม (2) ฟอร์ม (Form) ใช้ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้ และทำงานร่วมกับ โปรแกรมย่อยๆ หรือ Script ที่เรียกว่า Common Gateway Interface(CGI) CGI เป็นโปรแกรมตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเครื่อง Server โดย Server รวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนมา เพื่อประมวลผล เมื่อเสร็จแล้วส่ง ผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้

4 4 การสร้างแบบฟอร์ม (3) ตัวเลือกที่ใช้ในร่วมกับแท็ก Form  METHOD = ”GET” หรือ ”POST” ใช้บอก Browser ว่าจะส่ง ข้อมูลไปที่ Server ด้วยวิธีใด  GET เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดในฟอร์มไปต่อท้ายสุดแล้ว ประมวลผลครั้งเดียว  POST จะนำข้อมูลส่งไปที่ server แยกกันไปเป็นแต่ละ transaction  ACTION = “URLsname” ใช้ระบุURL ของ CGI script ที่ เรียกมาใช้งาน  ENCRYPT ใช้สำหรับเข้ารหัส โดยระบุเป็น MINE Type

5 5 คำสั่ง INPUT เป็นคำสั่งรับข้อมูลในฟอร์มโดยการสร้างปุ่ม หรือตัวเช็ค หรือ ช่อง กรอกข้อความ ตาม attribute ของ TYPE รูปแบบ  TYPE ใช้บอกชนิดของข้อมูลนำเข้าประกอบด้วย  TEXT, PASSWORD, CHECKBOX, RADIO, SUBMIT, RESET  ตัวเลือกเพิ่มเติมมีดังนี้  ALIGN, CHECKED, ROWS, COLS, SIZE, MAXLENGTH, SRC, VALUE

6 6 คำสั่ง INPUT กับแบบข้อมูลชนิด TEXT เป็นแบบข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนข้อความลงในช่องรับข้อมูลในแบบฟอร์ม เพียงบรรทัดเดียว มีตัวเลือกที่ใช้ร่วมกับคำสั่งคือ  SIZE กำหนดขนาดของช่องรับข้อมูล  NAME กำหนดชื่อข้อมูล (ตัวแปร) ที่ใช้เก็บข้อมูล  VALUE บอกค่าที่กำหนดไว้แล้ว ถ้าไม่ป้อนค่าเข้ามาจะถือว่าเป็น default ตัวอย่าง ชื่อ:

7 7 คำสั่ง INPUT กับข้อมูลแบบ PASSWORD Password เป็นรูปแบบรับข้อมูลคล้าย Text แต่จะแสดงเป็น เครื่องหมาย “*” ขณะพิมพ์ข้อมูล รูปแบบ ตัวอย่าง Password :

8 8 ตัวอย่างการใช้ PASSWORD Enter text: Enter password : แสดงผลดังนี้ Enter text: Enter password : uraiwan ********

9 9 คำสั่ง INPUT กับข้อมูลแบบ RADIO RADIO BUTTON มีลักษณะ เป็นปุ่มกลม เป็นรูปแบบการรับข้อมูลที่กำหนดให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกเพียงอย่าง เดียว เมื่อเลือกจะเป็นจุดดำ ตัวเลือก CHECKED เป็นการกำหนดให้รายการนั้นเป็นค่าปริยาย รูปแบบ ข้อความ

10 10 ตัวอย่างการใช้ radio button Please choose one of the following : Male Female

11 11 คำสั่ง INPUT กับแบบข้อมูลชนิด CHECKBOX เป็นรูปแบบการเลือกที่ผู้ใช้เลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1 รายการ VALUE เป็น attribute ที่กำหนดค่าให้แต่ละตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก ชื่อตัวแปรที่ใช้เก็บค่าจะต้องแตกต่างกัน ตัวเลือก CHECKED เป็นการกำหนดให้รายการนั้นเป็นค่าปริยาย รูปแบบ

12 12 ตัวอย่างการใช้ checkbox Mango Orange Banana Durian

13 13 การสร้างปุ่มส่งข้อมูลใน แบบฟอร์ม Submit เป็นปุ่มใช้สำหรับส่งข้อมูลที่กรอกหรือเลือกในแบบฟอร์ม ไปยัง Server รูปแบบ  เมื่อ message คือข้อความที่ปรากฏบนปุ่มเลือก

14 14 การสร้างปุ่มยกเลิกข้อมูลใน แบบฟอร์ม Reset เป็นปุ่มที่ใช้กดสำหรับยกเลิกข้อมูลที่ป้อนเข้าไปทั้งหมดใน แบบฟอร์ม เพื่อให้กับไปใช้ค่าเริ่มต้นใหม่ รูปแบบ  เมื่อ message คือข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม RESET

15 15 การใช้ปุ่ม submit และ reset แสดงผลดังนี้ Cancel FormSent Form

16 16 TEXTAREA เป็นการรับข้อความหลายบรรทัด (Multiline text input)บน แบบฟอร์มในบริเวณที่กำหนดไว้ รูปแบบ