งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฟอร์ม(Form) ด้วยภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฟอร์ม(Form) ด้วยภาษา HTML"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฟอร์ม(Form) ด้วยภาษา HTML

2 การสร้างแบบฟอร์ม (Form)
HTML Form เป็นลักษณะของระบบการสอบถามข้อมูลแบบหนึ่งที่ใช้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ <FORM METHOD=“methodname” ACTION=“URLsname”> ข้อความและฟิลด์ของฟอร์ม …… </FORM>

3 การสร้างแบบฟอร์ม(2) ฟอร์ม (Form) ใช้ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้ และทำงานร่วมกับโปรแกรมย่อยๆ หรือ Script ที่เรียกว่า Common Gateway Interface(CGI) CGI เป็นโปรแกรมตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเครื่อง Server โดย Server รวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนมา เพื่อประมวลผล เมื่อเสร็จแล้วส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้

4 การสร้างแบบฟอร์ม(3) ตัวเลือกที่ใช้ในร่วมกับแท็ก Form
METHOD = ”GET” หรือ ”POST” ใช้บอก Browser ว่าจะส่งข้อมูลไปที่ Server ด้วยวิธีใด GET เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดในฟอร์มไปต่อท้ายสุดแล้วประมวลผลครั้งเดียว POST จะนำข้อมูลส่งไปที่ server แยกกันไปเป็นแต่ละ transaction ACTION = “URLsname” ใช้ระบุURL ของ CGI script ที่เรียกมาใช้งาน ENCRYPT ใช้สำหรับเข้ารหัส โดยระบุเป็น MINE Type

5 คำสั่ง INPUT เป็นคำสั่งรับข้อมูลในฟอร์มโดยการสร้างปุ่ม หรือตัวเช็ค หรือ ช่องกรอกข้อความ ตาม attribute ของ TYPE รูปแบบ TYPE ใช้บอกชนิดของข้อมูลนำเข้าประกอบด้วย TEXT, PASSWORD, CHECKBOX, RADIO, SUBMIT, RESET ตัวเลือกเพิ่มเติมมีดังนี้ ALIGN, CHECKED, ROWS, COLS, SIZE, MAXLENGTH, SRC, VALUE <INPUT TYPE=ชนิดการรับข้อมูล NAME=“ชื่อตัวแปร“ [ตัวเลือกเพิ่มเติม]>

6 คำสั่ง INPUT กับแบบข้อมูลชนิด TEXT
เป็นแบบข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนข้อความลงในช่องรับข้อมูลในแบบฟอร์มเพียงบรรทัดเดียว มีตัวเลือกที่ใช้ร่วมกับคำสั่งคือ SIZE กำหนดขนาดของช่องรับข้อมูล NAME กำหนดชื่อข้อมูล (ตัวแปร) ที่ใช้เก็บข้อมูล VALUE บอกค่าที่กำหนดไว้แล้ว ถ้าไม่ป้อนค่าเข้ามาจะถือว่าเป็น default ตัวอย่าง ชื่อ: <INPUT TYPE=TEXT NAME = “fNAME” SIZE = 40>

7 คำสั่ง INPUT กับข้อมูลแบบ PASSWORD
Password เป็นรูปแบบรับข้อมูลคล้าย Text แต่จะแสดงเป็นเครื่องหมาย “*” ขณะพิมพ์ข้อมูล รูปแบบ ตัวอย่าง <INPUT TYPE=PASSWORD SIZE=8 NAME=“password”> Password : <INPUT TYPE= PASSWORD SIZE = 8 NAME = “mycode”>

8 ตัวอย่างการใช้ PASSWORD
<FORM> Enter text:<INPUT TYPE=TEXT NAME=“NAME” SIZE=25> <BR> Enter password : <INPUT TYPE=PASSWORD NAME=“PASSWORD” SIZE= MAXLENGTH=8> </FORM> แสดงผลดังนี้ Enter text: Enter password : uraiwan ********

9 คำสั่ง INPUT กับข้อมูลแบบ RADIO
RADIO BUTTON มีลักษณะ เป็นปุ่มกลม เป็นรูปแบบการรับข้อมูลที่กำหนดให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกเพียงอย่างเดียว เมื่อเลือกจะเป็นจุดดำ ตัวเลือก CHECKED เป็นการกำหนดให้รายการนั้นเป็นค่าปริยาย รูปแบบ <INPUT TYPE= Radio NAME =“rName” VALUE= “rValue> ข้อความ

10 ตัวอย่างการใช้ radio button
<FORM> Please choose one of the following :<p> <INPUT TYPE = RADIO NAME = “sex” VALUE=“Male”> Male <BR> VALUE=“Female”> Female <BR> </FORM>

11 คำสั่ง INPUT กับแบบข้อมูลชนิด CHECKBOX
เป็นรูปแบบการเลือกที่ผู้ใช้เลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1 รายการ VALUE เป็น attribute ที่กำหนดค่าให้แต่ละตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก ชื่อตัวแปรที่ใช้เก็บค่าจะต้องแตกต่างกัน ตัวเลือก CHECKED เป็นการกำหนดให้รายการนั้นเป็นค่าปริยาย รูปแบบ <INPUT TYPE= CHECKBOX NAME =“cName” VALUE= “cValue”>

12 ตัวอย่างการใช้ checkbox
<FORM> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME = “FRUIT1” VALUE = “MANGO”> Mango <BR> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME = “FRUIT2” VALUE = “ORANGE”> Orange <BR> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME = “FRUIT3” VALUE = “BANANA”> Banana <BR> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME = “FRUIT4” VALUE = “DURAIN”> Durian <BR> </FORM>

13 การสร้างปุ่มส่งข้อมูลในแบบฟอร์ม
Submit เป็นปุ่มใช้สำหรับส่งข้อมูลที่กรอกหรือเลือกในแบบฟอร์มไปยัง Server รูปแบบ เมื่อ message คือข้อความที่ปรากฏบนปุ่มเลือก <INPUT TYPE = “SUBMIT” Name = “message”>

14 การสร้างปุ่มยกเลิกข้อมูลในแบบฟอร์ม
Reset เป็นปุ่มที่ใช้กดสำหรับยกเลิกข้อมูลที่ป้อนเข้าไปทั้งหมดในแบบฟอร์ม เพื่อให้กับไปใช้ค่าเริ่มต้นใหม่ รูปแบบ เมื่อ message คือข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม RESET <INPUT TYPE = “RESET” Name = “message”>

15 การใช้ปุ่ม submit และ reset
<FORM> <INPUT TYPE = SUBMIT VALUE =“Sent Form”> <INPUT TYPE = RESET VALUE =“Cancel Form”> </FORM> แสดงผลดังนี้ Sent Form Cancel Form

16 TEXTAREA เป็นการรับข้อความหลายบรรทัด (Multiline text input)บนแบบฟอร์มในบริเวณที่กำหนดไว้ รูปแบบ <TEXTAREA NAME = “ชื่อตัวแปร“ ROWS = จำนวนบรรทัด COLS = จำนวนคอลัมน์> ข้อความ </TEXTAREA> ตัวแปรแทนชื่อพื้นที่ที่เรากำหนด

17 ตัวอย่าง <FORM> Please enter any comments here <p>
<TEXTAREA NAME = “comments” ROWS=8 COLS=60> This is comments </TEXTAREA> </FORM>

18 การสร้าง SELECT BOX SELECT แสดงตัวเลือกทั้งหมดให้ผู้ใช้เลือกโดยอาจแสดงในรูปของ Drop-down list หรือแสดงตัวเลือกตามปกติ รูปแบบ <SELECT NAME = “ชื่อตัวแปร“> <OPTION [VALUE = “ข้อมูล“ ] >ข้อความ … </SELECT>

19 ตัวอย่าง <FORM> <SELECT NAME = “sport” >
<OPTION VALUE = “tennis”> Tennis <OPTION VALUE = “basketball”> Basketball <OPTION VALUE = “football”>Football <OPTION VALUE = “volleyball”>Volleyball </SELECT> </FORM>

20 การใช้ MULTIPLE ใน SELECTION BOX
<FORM> <SELECT NAME = “sport” MULTIPLE > <OPTION VALUE = “tennis”> Tennis <OPTION VALUE = “basketball”>Basketball <OPTION VALUE = “football”>Football <OPTION VALUE = “volleyball”>Volleyball </SELECT> </FORM>

21 การใช้ SIZE กำหนดจำนวนตัวเลือก
SIZE ใช้แสดงจำนวนตัวเลือกที่ต้องการให้เห็นใน drop-down lists <FORM> <SELECT NAME = “sport” SIZE = 3 > <OPTION VALUE = “tennis”> Tennis <OPTION VALUE = “basketball”>Basketball <OPTION VALUE = “football”>Football <OPTION VALUE = “volleyball”>Volleyball </SELECT> </FORM>

22 การส่งข้อมูลในแบบฟอร์มด้วย Mailto
เราสามารถส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้น โดยใช้ไปรษณีย์อีเลก ทรอนิกส์ได้ โดยใช้คำสั่ง mailto ใน ACTIONของแบบฟอร์ม เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม SUBMIT ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มจะถูกส่งเป็น ไปรษณีย์อีเลกทรอนิกส์ไปยังผู้รับตามที่อยู่ที่กำหนดทันที รูปแบบ <FORM METHOD=“POST” : </FORM>

23 เอกสารอ้างอิง http://www.w3.org/ http://www.w3shcools.com/
Bryan Pfaffenberger. (2002), Computers in your future 2003., New Jersy , Prentice Hall. H.M Deitel, P.J. Deitel, T.R. Nieto, (2002), Internet & World Wide Web How to Program, Prentice Hall.


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฟอร์ม(Form) ด้วยภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google