งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 สมการ เป็นประโยคที่แสดงการ เท่ากันของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์ = บอกการเท่ากัน สมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 สมการ เป็นประโยคที่แสดงการ เท่ากันของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์ = บอกการเท่ากัน สมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 สมการ เป็นประโยคที่แสดงการ เท่ากันของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์ = บอกการเท่ากัน สมการ

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 สมการอาจมีตัวแปรหรือไม่มี ตัวแปร ก็ได้ เช่น 3x + 1 = 31 เป็นสมการที่มี x เป็นตัวแปร และ 7 - 15 = -8 เป็นสมการที่ ไม่มีตัวแปร

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 สมการซึ่งมี x เป็นตัวแปรและ มีรูปทั่วไปเป็น ax + b = 0 เมื่อ a, b เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0 เรียก ว่า สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ สมการที่มีตัวแปรเดียว และเลขชี้กำลัง ของตัวแปรเป็น 1 และจะมีคำตอบ ของสมการเพียงค่าเดียว ซึ่งรูปทั่วไป ของสมการคือ ax + b = 0 เมื่อ x เป็น ตัวแปร โดยที่ a, b เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 ให้นักเรียนพิจารณาสมการต่อไปนี้ว่า ใช่สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่ 1) 3x + 2 = 59 2) 9x + 3 = x + 4 3) x 2 + 1 = 10 4) 5x 2 + 2x = 10 5) 3x + 6y = 20

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 คำตอบของสมการคือ จำนวนที่ แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้ สมการเป็นจริง การแก้สมการคือ การหาคำตอบ ของสมการ

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 ในการหาคำตอบ ของสมการที่มี ตัวแปร โดยวิธีใช้ สมบัติของความ เท่ากันซึ่งได้แก่ 1. สมบัติสมมาตร 2. สมบัติถ่ายทอด 3. สมบัติการบวก และการคูณ 3

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 สมบัติ สมมาตร ถ้า a = b แล้ว b = a เมื่อ a และ b แทน จำนวนจริงใดๆ

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 สมบัติ ถ่ายทอด ถ้า a = b และ b = c แล้ว a = c เมื่อ a, b และ c แทน จำนวนจริงใดๆ

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 สมบัติ การบวก ถ้า a = b แล้ว a + c = b + c เมื่อ a, b และ c แทน จำนวนจริงใดๆ

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 ถ้า a = b แล้ว a - c = b - c เมื่อ a,b และ c แทน จำนวนจริงใดๆ

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 สมบัติ การคูณ ถ้า a = b แล้ว ca = cb เมื่อ a,b และ c แทน จำนวนจริงใดๆ

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 ถ้า a = b แล้ว a c b c  เมื่อ a,b และ c แทน จำนวนจริงใดๆ โดยที่ c ≠ 0

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 ตัวอย่างที่ 1 2m + 4 = 16 วิธีทำ 2m + 4 = 16 นำ 4 ลบทั้งสองข้าง ของสมการ 2m + 4 - 4 = 16 - 4 2m = 12 นำ 2 หารทั้งสอง ข้างของสมการ

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 m = 6 ตรวจสอบ แทน m ด้วย 6 ในสมการ 2m + 4 = 16 2 × 6 + 4 = 16 12 + 4 = 16 16 = 16 ซึ่งเป็นจริง 2 2 2 2   m

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 ตัวอย่างที่ 2 - n + 7 = - 3 วิธีทำ - n + 7 = - 3 นำ 7 ลบทั้งของข้าง ของสมการ -n + 7 - 7 = - 3 - 7 -n = -10 นำ -1 คูณทั้งของ ข้างของสมการ

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 - n × (-1) = (-10) × (-1) n = 10 ตรวจสอบ แทน n ด้วย 10 ในสมการ -n + 7 = -3 (-10) + 7 = - 3 -3 = - 3 เป็นจริง ตอบ 10

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 นำ 2 คูณทั้งสองข้าง ของสมการ ตัวอย่างที่ 3 11 2 5   x 2 5   x วิธีทำ x + 5 = 22 2 5 2 × ) (  x = 11 × 2

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 นำ 5 ลบทั้งสองข้าง ของสมการ x + 5 - 5 = 22 - 5 x = 17 ตรวจสอบ แทน x ด้วย 17 ในสมการ 2 x+ 5 = 11 2 17+ 5 = 11 2 22 = 11

22 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่างที่ 4 2a + 5 = 5a - 1 วิธีทำ 2a + 5 = 5a - 1 นำ 5a ลบทั้งสอง ข้างของสมการ 2a - 5a + 5 = 5a - 5a - 1 -3a + 5 = -1 นำ 5 ลบทั้งสองข้าง ของสมการ

23 ครูชนิดา ดวงแข -3a + 5 - 5 = -1 - 5 -3a = -6 นำ -3 หารทั้งสอง ข้างของสมการ -3 -6 -3 a  a = 2 2

24 ครูชนิดา ดวงแข ตรวจสอบ แทน a ด้วย 2 ใน สมการ 2a + 5 = 5a - 1 จะได้ (2 × 2) + 5 = (5 × 2) - 1 4 + 5 = 10 - 1 9 = 9 ซึ่งเป็นจริง ตอบ 2

25 ครูชนิดา ดวงแข การแก้สมการที่มีตัว แปรหลายแห่ง ถ้าสมการที่ต้องการ หาคำตอบนั้นมี ตัวแปรเดียวแต่ปรากฎ อยู่หลายแห่ง ในพจน์ต่างกัน ควร รวมพจน์ที่มีตัว แปรในแต่ละข้างให้ เหลือพจน์เดียว

26 ครูชนิดา ดวงแข เสียก่อน จากนั้นจึง อาศัยการบวก หรือการลบ เพื่อให้ตัว แปรอยู่ ทาง ซ้ายมือของสมการ แล้วแก้สมการ

27 ครูชนิดา ดวงแข หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ของ สสวท แบบฝึกหัดที่ 3.1 หน้าที่ 92

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 ข้อ 1) 3x - = 7 + 2x 5 2 วิธีทำ 3x - = 7 + 2x 5 2 3x - 2x - = 7 + 2x -2x 5 2 นำ 2x ลบทั้งสองข้างของสมการ x - = 7 5 2 5 2 นำ บวกทั้งสองข้างของสมการ

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 5 2 x - + = 7 + 5 2 5 2 x = 5 35 + 2 5 37 x = 5 37 ตรวจสอบ แทน x ด้วย ในสมการ 3x - = 7 + 2x 5 2 7 5 2 =

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 3 ×  - = 7 + 2 × 5 37 5 2 5 5 111 - = 7 + 5 2 5 74 = 5 35+74 5 111-2 5 109 = 5 เป็นจริง ตอบ 7 5 2

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 ข้อ 3) 10x-1-7x+3 = 7x-10 วิธีทำ 10x-1-7x+3 = 7x - 10 3x + 2 = 7x - 10 นำ 7x ลบทั้งสองข้าง ของสมการ 3x - 7x +2 = 7x - 7x -10 -4x + 2 = -10 นำ 2 ลบทั้งสองข้าง ของสมการ

32 ครูชนิดา ดวงแข 31 -4x + 2 - 2 = -10 - 2 -4x = -12 นำ -4 หารทั้งสอง ข้างของสมการ x = 3 -4 -12 -4 -4x =

33 ครูชนิดา ดวงแข 32 ตรวจสอบ แทน x ด้วย 3 ในสมการ 10x-1-7x+3 = 7x-10 (10 × 3)-1-(7 × 3)+3 = (7 × 3)-10 30 - 1 - 21 + 3 = 21 - 10 11 = 11 เป็นจริง ตอบ 3

34 ครูชนิดา ดวงแข 33 ข้อ 5) 1.5x+2+2.5x-0.5 = 4x-1.5-3x วิธีทำ 1.5x+2+2.5x- 0.5 = 4x-1.5-3x 4x + 1.5 = x - 1.5 นำ x ลบทั้งสองข้าง ของสมการ 4x - x +1.5 = x - x -1.5 3x + 1.5 = -1.5

35 ครูชนิดา ดวงแข 34 นำ 1.5 ลบทั้งสอง ข้างของสมการ 3x + 1.5 - 1.5 = -1.5 - 1.5 3x = -3 นำ 3 หารทั้งสองข้าง ของสมการ 3 -3 3 3 = x x = -1

36 ครูชนิดา ดวงแข 35 ตรวจสอบ แทน x ด้วย -1 ในสมการ 1.5x+2+2.5x-0.5 = 4x-1.5-3x [1.5 × (- 1)]+2+[2.5 × (- 1)]-0.5 = [4 × (-1)]- 1.5-[3 × (-1)] (-1.5)+2+(-2.5)-0.5 = (-4)-1.5-(-3) -2.5 = -2.5 เป็นจริง ตอบ -1


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 สมการ เป็นประโยคที่แสดงการ เท่ากันของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์ = บอกการเท่ากัน สมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google