งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา ความหมายของการพัฒนา ลักษณะของการพัฒนา ความเป็นมาของการพัฒนา แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

3 ความหมายของการพัฒนา 1. ความหมายตามรูปศัพท์ การพัฒนา มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Development” แปลว่า การเปลี่ยนแปลงผ่านลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับที่ สามารถขยายตัว เติบโต มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสม กว่าเดิม 2. ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง การกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่ง ไปสู่สภาพหนึ่งที่ดีกว่าอย่างเป็นระบบ โดยเน้นความหมายถึง การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ

4 ความหมายของการพัฒนา 3. ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา หมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิตมวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 4. ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์ การพัฒนามีความหมาย 2 ระดับ คือความหมายอย่างกว้างกับ อย่างแคบ อย่างแคบหมายถึง การเปลี่ยนแปลงในระบบให้ดีขึ้น อย่างกว้างหมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ในตัวระบบทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม ในสมัย ปัจจุบันเรียกกระบวนการนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างมีบูรณาการ

5 ความหมายของการพัฒนา 5. ความหมายทางเทคโนโลยี การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรม และการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรืออาจเรียกว่า การ เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี 6. ความหมายทางการวางแผน ในการวางแผน การพัฒนา หมายถึง การชักชวน การ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปฏิบัติการตามแผนและ โครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็น วงจร โดยไม่มีการสิ้นสุด

6 ความหมายของการพัฒนา 7. ความหมายทางพุทธศาสนา การพัฒนา มาจากภาษาบาลีว่า “วัฒนะ” แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาคน และการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น การสร้างถนน บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็นต้น 8. ความหมายทางสังคมวิทยา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง สังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทาง สังคม ที่เรียกว่า “การจัดระเบียบสังคม”

7 ความหมายของการพัฒนา 9. ความหมายทางด้านการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนา หมายถึง การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกัน เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น โดยสรุปการพัฒนามีความหมายทั้งที่คล้ายคลึงและ แตกต่างกันไป จึงอาจสรุปในภาพรวมได้ว่า การพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น ทั้ง ทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผน โครงการและดำเนินงานโดยมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ตัวมนุษย์เอง

8 ลักษณะของการพัฒนา 1. เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหมาะสม 2. มีลักษณะเป็นกระบวนการ (Process) คือ เป็นการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอนและอย่างต่อเนื่อง 3. เป็นพลวัต (Dynamic) คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง 4. เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ ล่วงหน้า ว่าจะเปลี่ยนแปลงใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้ งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น

9 ลักษณะของการพัฒนา 5. เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่นำมาใช้ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6. เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวคิด เพราะการพัฒนาต้องนำมาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามที่ ต้องการ 7. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ ของมนุษย์ 8. ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทำให้มนุษย์ และสังคมมีความสุข

10 ลักษณะของการพัฒนา 9. มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ โดยอาจ เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง 10. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การพัฒนา นอกจากจะทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับมนุษย์แล้ว รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาเองก็สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ย่อมยืดหยุ่นและเป็นไปเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมนั่นเอง

11 ความเป็นมาของการพัฒนา “การพัฒนา” เป็นคำที่ถูกจุดประกายขึ้นในชุมชนโลก และใช้กันกว้างขวางภายหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1949 ประธานาธิบดีแฮรี เอส. ทรูแมน แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศเป็นครั้งแรกว่า ประเทศต่าง ๆ ทางซีกโลกทางใต้ นั้นเป็นเขตด้อยพัฒนา (underdeveloped areas) ต่อมาคำว่า “การพัฒนา” แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ.1960 จอห์ เอฟ. เคเนดี ประธานาธิบดี แห่งสหรัฐอเมริกา ได้เสนอให้องค์การ สหประชาชาติ (The United Nations) ประกาศ ปี ค.ศ.1960-1969 เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนา และประกาศปี ค.ศ.1970-1979 เป็นทศวรรษที่ 2 ของการพัฒนาโลกต่อไป

12 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 1. แนวคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolution) เป็นการนำการ พัฒนามาใช้อธิบายประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เคลื่อนย้ายจาก ภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่สูงกว่า 2. แนวความคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงมี 3 รูปแบบ คือ การเปลี่ยนแปลงใน ลักษณะวิวัฒนาการ (Evolution) ปฏิรูป (Reformation) และ ปฏิวัติ (Revolution)

13 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 3. แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ (Economic) นัก เศรษฐศาสตร์นำการพัฒนาไปใช้จำแนกประเภทต่าง ๆ ตามที่ กำหนด เช่น รายได้ จำนวนผู้รู้หนังสือ การมีงานทำ เป็นต้น ออกเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) กำลัง พัฒนา (Developing Country) และด้อยพัฒนา (Un-develop Country) 4. แนวความคิดแบบปฏิบัติการทางสังคม (Social Action) เป็นแนวความคิดที่เกิดจากรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการ วางแผนปฏิบัติการ เช่น การปฏิรูปที่ดิน การพักชำระหนี้ เกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารคนจน และ OTOP เป็นต้น

14 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 5. แนวความคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม (Social Conflict) เป็นแนวความคิดของการพัฒนาประเทศด้วยระบอบ สังคมนิยม ที่นำทฤษฎีความขัดแย้งมาใช้เป็นแนวทางในการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบสังคม เช่น รัสเซีย จีน เวียดนาม เป็นต้น 6. แนวความคิดแบบการพัฒนาชุมชน (Community Development) เป็นแนวความคิดที่องค์การสหประชาชาติ นำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในประเทศด้อยพัฒนาทั่วโลก เพื่อให้เกิดภาวะทันสมัย (Modernization) ตามอย่างประเทศ ตะวันตก (Westernization)

15 Model ของการพัฒนา วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติการ ทางสังคม ความขัดแย้ง ทางสังคม การพัฒนา ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google