งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

教师:段召阳 时间: 2013 年 9 月 18 日 第二课 单元音(二)和特殊元音. 一、单元音的发音方法 特别注意 เ - ะ เ – 和 แ - แ - ะ ; โ - ะ โ – 和 เ - าะ - อ ; เ - อะ เ – อ 和 อึ อือ 等发音的区别; 二、特殊元音的发音方法.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "教师:段召阳 时间: 2013 年 9 月 18 日 第二课 单元音(二)和特殊元音. 一、单元音的发音方法 特别注意 เ - ะ เ – 和 แ - แ - ะ ; โ - ะ โ – 和 เ - าะ - อ ; เ - อะ เ – อ 和 อึ อือ 等发音的区别; 二、特殊元音的发音方法."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 教师:段召阳 时间: 2013 年 9 月 18 日 第二课 单元音(二)和特殊元音

2 一、单元音的发音方法 特别注意 เ - ะ เ – 和 แ - แ - ะ ; โ - ะ โ – 和 เ - าะ - อ ; เ - อะ เ – อ 和 อึ อือ 等发音的区别; 二、特殊元音的发音方法

3 第二课 单元音(二)和特殊元音 三、单元音(二)和特殊元音的写法 注意从圆圈的地方开始起笔 注意 โ - ฤ ไ - ใ – 在五线谱中所占的格子 四、中辅音与单元音(二)拼读表 五、中辅音与特殊元音拼读表

4 第二课 单元音(二)和特殊元音 七、补充词汇 เกะกะ เก แก โต แปะ เจาะ เจอ เบาะ กอ จอ ตอ ปอ 八、拼读练习 九、听力练习

5 作业 1. 抄写本课学过的单元音和特殊元音各十遍,注意笔 顺和元音的位置; 2. 熟记学过的单元音和特殊元音,严格区分长短元音 的发音。

6 课后练习 朗读下列音节 1. 分辨元音ือ和 เ - อ กือ — เกอ จือ — เจอ บือ — เบอ ดือ — เดอ 2. 分辨元音ือ和 เือ กือ — เกือ จือ — เจือ ปือ — เปือ ตือ — เตือ 3 .分辨元音โ - 和 - อ โก — กอ โต — ตอ โจ — จอ โป — ปอ

7 课后练习 朗读并抄写下列句子 1. บิดาตาดี 2. อากะตาไปดูแกะ 3. อาเตะปู บิดาเตะอา 4. อากะตาไปเจอปอกอโตโต 5. ตากะบิดาไปเกาะ ไปเจอปูตัวโตโต


ดาวน์โหลด ppt 教师:段召阳 时间: 2013 年 9 月 18 日 第二课 单元音(二)和特殊元音. 一、单元音的发音方法 特别注意 เ - ะ เ – 和 แ - แ - ะ ; โ - ะ โ – 和 เ - าะ - อ ; เ - อะ เ – อ 和 อึ อือ 等发音的区别; 二、特殊元音的发音方法.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google