งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติกีฬาตะกร้อ ตะกร้อ คำว่า " ตะกร้อ " หมายถึง " ของเล่นชนิด หนึ่งสานด้วยหวายสำหรับการเล่น เ ตะ เล่น " ต ะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า กำเนิดในประเทศใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติกีฬาตะกร้อ ตะกร้อ คำว่า " ตะกร้อ " หมายถึง " ของเล่นชนิด หนึ่งสานด้วยหวายสำหรับการเล่น เ ตะ เล่น " ต ะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า กำเนิดในประเทศใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติกีฬาตะกร้อ ตะกร้อ คำว่า " ตะกร้อ " หมายถึง " ของเล่นชนิด หนึ่งสานด้วยหวายสำหรับการเล่น เ ตะ เล่น " ต ะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า กำเนิดในประเทศใด แ ต่นิยมเล่นมานาน แล้วในหลายประเทศ เ ช่นไทย พ ม่า มาเลเซีย จ ีน ม ีลักษณะการเล่นที่ เหมือนกันคือใช้เท้าเตะ ห รือใช้อวัยวะ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ช ื่อที่ใช้ เรียกตะกร้อ ก ็เรียกกันไปตามภาษาของ แต่ละประเทศ เ ช่น พ ม่า เ รียกว่า ช ินลง, จีน เ รียกว่า เ ตกโก, ม าเลเซีย เ รียกว่า เซปัครากา, ฟ ิลิปปินส์ เ รียกว่า ซ ิปัก

2 1. ตะกร้อวงเล็ก 2. ตะกร้อวงใหญ่ 3. ตะกร้อเตะทน 4. ตะกร้อพลิกแพลง 5. ตะกร้อชิงธง 6. ตะกร้อลอดห่วง 7. ตะกร้อข้ามตาข่าย 8. เซปัคตะกร้อ

3

4 1. ล ูกแป 2. ล ูกหลังเท้า 3. ล ูกเข่า 4. ล ูกโหม่ง

5


ดาวน์โหลด ppt ประวัติกีฬาตะกร้อ ตะกร้อ คำว่า " ตะกร้อ " หมายถึง " ของเล่นชนิด หนึ่งสานด้วยหวายสำหรับการเล่น เ ตะ เล่น " ต ะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า กำเนิดในประเทศใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google