งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

18 กรกฎาคม 2550.  รู้จักกับโปรแกรม Visio Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยใน การสร้างFlow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขา ต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "18 กรกฎาคม 2550.  รู้จักกับโปรแกรม Visio Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยใน การสร้างFlow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขา ต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 18 กรกฎาคม 2550

2  รู้จักกับโปรแกรม Visio Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยใน การสร้างFlow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขา ต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของ การสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรม พื้นฐานต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ ข้อดีของโปรแกรม Visio คือ เป็นโปรแกรมที่ถูก สร้างให้สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรมออฟฟิศอื่นๆ ได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Ms Office

3  เริ่มต้นกับโปรแกรม Visio เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะพบกับ Template ต่างๆ -> ให้เลือก Template ต้องการออกแบบ

4  ส่วนประกอบต่างๆ ของการทำงาน Stencils Drawing Area Shape

5 1. เริ่มต้นการสร้าง Flow Chart Diagram ‐ ให้เลือก Shape ใน Stencils แล้วลาก Shape มาวางไว้ใน Drawing

6 Shape เมื่อคลิกซ้ายที่ Shape จะพบว่ามี 4 เหลี่ยมเล็กๆ ขึ้นตามมุมของ Shape ที่เลือก เราสามารถปรับขนาดของ Shape ได้ตามที่ต้องการด้วยการ เลื่อนเมาส์ ไปที่ 4เหลี่ยม เมาส์จะ เปลี่ยนเป็นรูป เมื่อคลิกซ้ายที่ Shape จะพบว่ามี วงกลมเหนือเชพ เราสามารถปรับองศา ของเชพได้ตามที่ต้องการด้วยการ เลื่อนเมาส์ ไปที่ วงกลม เมาส์จะ เปลี่ยนเป็นรูป

7 การเชื่อมต่อ Shape ด้วย Connector  คลิกที่ปุ่ม แล้ว คลิก ที่ Shape รูปสี่เหลี่ยม 1 ครั้ง จะพบว่ากรอบรูป สี่เหลี่ยมเป็นสีแดง  จากนั้นให้ทำการคลิก ซ้ายอีกหนึ่งครั้ง (ค้างไว้) แล้วลากมายัง จุดที่ ต้องการเชื่อมต่อของ Shape รูปสี่เหลี่ยมข้าว หลามตัด

8 ตัวอย่างภาพประกอบการใช้ Connector 1 3 2 4

9 1 2 3

10 การเพิ่มข้อความลงใน Shape Connector 12 ‐ คลิกซ้ายที่ Connector จากนั้น ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

11 การเพิ่มข้อความลงใน Shape ต่างๆ ‐ วิธีการเดียวกันกับการเพิ่มข้อความลงใน Connector คือคลิกซ้ายที่ Shape จากนั้น ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

12 ตัวอย่างภาพ Flow Chart Diagram

13 2. เริ่มต้นการสร้าง Floor Plan

14  สิ่งแรกที่ต้องทำสำหรับ Floor Plan ‐ การตั้งค่าหน้า กระดาษให้เหมาะสมกับ ขนาดของห้องที่ ต้องการออกแบบ โดย ‐ ไปที่ File -> Page Setup ‐ จากนั้นให้ทำการ กำหนดสัดส่วนพื้นที่ กระดาษ ต่อ พื้นที่ห้อง ดังตัวอย่าง พื้นที่กำหนด สัดส่วน

15  ห้องประชุมขนาดเล็ก ‐ เลือก Shape สำหรับทำห้อง ประชุม ในที่นี่ คือ Shape Room ‐ คลิกซ้ายที่ Shape ค้างไว้แล้ว ลากมาวางที่พื้นที่ Drawing ‐ จากนั้นให้ทำการ ขยาย Shape Room จนเท่ากับ พื้นที่

16  การเชื่อม Shape กับ Shape ‐ ให้ลาก Shape ที่ ต้องการมาวางบน ตำแหน่งที่ต้องการ ‐ ตัวอย่างเช่น หาก ต้องการสร้างประตู ให้กับห้องประชุม ให้ ทำการลาก Shape Door มาวางทับบน Shape Room

17  การจัดวาง Shape ‐ ก า ร จั ด ว า ง S h a p e เ ร า ส า ม า ร ถ ป รั บ ทิ ศ ท า ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ต้ อ ง ก า ร ไ ด้ โ ด ย ก า ร ค ลิ ก ซ้ า ย ที่ ค้ า ง ไ ว้ แ ล้ ว ล า ก ไ ป ทิ ศ ที่ ต้ อ ง ก า ร 1 2

18  รูปแบบในการจัดวาง ‐ การปรับเปลี่ยนรูป แบบการวาง Shape ด้วยการคลิกขวา

19  การนำ Shape มาต่อเชื่อมกันเพื่อสร้างรูปใหม่ ‐ การต่อเชื่อมระหว่าง Shape 2 Shape ทำให้ได้ รูปแบบที่ต้องการ เช่นการ ห้องขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บ สิ่งของต่างๆ ‐ วิธีทำ ให้ลาก Shapeที่ 1 มาต่อกับ Shapeที่ 2 โดย ให้วางต่อกัน ถ้าวางติด แบบถูกต้องจะพบว่ามี กรอบสี่เหลี่ยมเล็กสีแดง ณ จุดเชื่อมต่อ เกิดขึ้น

20  การนำเอา Stencils แบบอื่นมาใช้งาน วิธีทำ - เลือกที่ File -> Shapes -> กลุ่ม งานต่างๆ - จะพบกับ Stencils มากมาย -ในภาพตัวอย่าง เราต้องการเพิ่ม Stencils Furniture

21 ตัวอย่างภาพประกอบของห้องประชุมขนาดเล็ก

22 = จุดสังเกต  ตัวอย่างภาพประกอบการสร้าง Shape รูปแบบใหม่


ดาวน์โหลด ppt 18 กรกฎาคม 2550.  รู้จักกับโปรแกรม Visio Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยใน การสร้างFlow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขา ต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google