งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 13 MySQL and phpMyAdmin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 13 MySQL and phpMyAdmin"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 13 MySQL and phpMyAdmin

2 Agenda MySQL phpMyAdmin การจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน phpMyAdmin
การกำหนดสิทธิของผู้ใช้

3 MySQL MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล
(DBMS : DataBase Management System) สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งข้อมูลเก็บอยู่ในรูปของตารางที่มีความสัมพันธ์กัน จัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ทํางานได้ทั้งบนระบบ Unix หรือ Linux หรือ Windows

4 MySQL ข้อดีของ MySQL คือ ฟรี สามารถเอาซอร์ดโค้ดโปรแกรมมาพัฒนาต่อยอดได้  มีความเร็วและมีความเชื่อถือในการใช้งานสูง MySQL สามารถนำไปใช้ได้กับทุกระบบทุกแพลตฟอร์ม ใช้กับ PHP, ASP,JSP ฯลฯ นิยมเอามาใช้งานร่วมกับ PHP เพราะ MySQL กับ PHP เป็น Open Source เหมือนกัน ฟรี มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเสถียรมากที่สุด  รองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม 

5 phpMyAdmin คือ เครื่องสำหรับช่วยในการใช้งาน MySQL โดยไม่ต้อง
พิมพ์ที่ละคำสั่งผ่านทาง DOS command แต่สามารถติดต่อ ผ่านทาง Window Interface ได้ ผู้ใช้สามารถสร้างและ แก้ไขฐานข้อมูล ผ่านทาง phpMyAdmin ได้ แต่สำหรับ การทำงานบางอย่างยังคงต้องทำงานผ่านทาง DOS command

6 การเรียกใช้ phpMyAdmin

7 1 2 3 การสร้างฐานข้อมูล (Database)
ตัวอย่างนี้ เป็นการสร้างฐานข้อมูลชื่อ mydb

8 การเปิดฐานข้อมูล เลือกฐานข้อมูลชื่อ mydb ในช่องฐานข้อมูล

9 การลบฐานข้อมูล 2 1

10 3 columns = 3 fields Primary key 4 rows = 4 records การสร้างตาราง
รหัสนักศึกษา (id) ชื่อ (firstname) นามสกุล (lastname) 001 กาญจนา ชมมนาถ 002 ลลิต นารายณ์ 003 สายสมร งามตา 004 สมชาย พนาไพร 4 rows = 4 records จะสร้างตารางชื่อ table1 เพื่อเก็บข้อมูลดังตารางข้างบนนี้

11 การสร้างตาราง 1 3 2 4 ใส่ชื่อตาราง และกำหนดจำนวนฟิลด์

12 4 1 2 3 5 การสร้างตาราง กำหนด ใส่ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล และความยาว
primary key ใส่ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล และความยาว

13 การสร้างตาราง หน้าจอสรุปรายละเอียดของตาราง table1

14 การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง
การลบตาราง

15 5 1 2 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 1 3 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 2 4
การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง 1 2 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 1 3 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 2 4 เลือกแทรกระเบียนใหม่เพื่อเพิ่มข้อมูลเรคอร์ดอื่น ๆ อีก 5

16 4 1 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 3 2 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 4 3
การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง 1 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 3 2 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 4 3 เลือกส่งกลับเพื่อหยุดเพิ่มข้อมูล 4

17 การเปิดดูข้อมูลในตาราง
การแก้ไขข้อมูล ในตาราง การลบข้อมูลในตาราง

18 ประเภทข้อมูลที่ใช้ใน MySQL มีดังนี้
ความหมาย TINYINT[(Size)] [UNSIGNED] ตัวเลขขนาดเล็ก -128 ถึง 127 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 255 SMALLINT[(Size)] [UNSIGNED] ตัวเลขขนาดเล็ก -32,768 ถึง32,767 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 65,535 MEDIUMINT[(Size)] [UNSIGNED] ตัวเลขขนาดกลาง -8,388,608 ถึง 8,388,607 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 16,777,215 INT[(Size)] [UNSIGNED] ตัวเลขขนาดปกติ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 4,294,967,295 BIGINT[(Size)] [UNSIGNED] ตัวเลขขนาดใหญ่ -9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 18,446,744,073,709,551,615

19 ประเภทข้อมูล ประเภท ความหมาย FLOAT[(Size,Dimension)] ทศนิยมสูงสุด 24
ตัวเลขทศนิยม ที่ค่าช่วงลบ E+38 ถึง E-38 รวม 0 และช่วงบวก E-38 ถึง E+38 DATE รูปแบบ YYYY-MM-DD ถึง TIME รูปแบบเวลา (HH:MM:SS) DATETIME รูปแบบวัน-เวลา (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) CHAR[(Size)] ถ้าไม่กำหนด size จะถือเป็น 1 อักขระ (รวมช่องว่าง)1 ถึง 255 อักขระ VARCHAR(Size) ต้องกำหนดขนาด อักขระ(ไม่รวมช่องว่างด้านท้าย)1 ถึง 255

20 ประเภทข้อมูล ประเภท ความหมาย TINYBLOB, TINYTEXT
เก็บตัวอักขระได้สูงสุด 255 ตัวอักษร (2^8-1) BLOB, TEXT เก็บตัวอักขระได้สูงสุด 65,535 ตัวอักษร (2^16-1) MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT เก็บตัวอักขระได้สูงสุด 16,777,215 ตัวอักษร (2^24-1) LONGBLOB, LONGTEXT เก็บตัวอักขระได้สูงสุด 4,294,967,295 ตัวอักษร (2^32-1)

21 การกำหนดสิทธิการใช้งาน
ใช้ username and password ระดับผู้ใช้งาน (user) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ System Administrator /DBA : root User ระดับสิทธิ (privilege) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ Global  root Database Table Field

22 ความสัมพันธ์ของระดับสิทธิกับระดับผู้ใช้
Global Database Table Field SA/DBA User

23 การสร้างผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ

24 สิทธิระดับ Global

25 การเพิ่มผู้ใช้ใหม่

26 การเพิ่มผู้ใช้ใหม่

27

28 การกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้ในระดับฐานข้อมูล

29 การกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้ในระดับฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 13 MySQL and phpMyAdmin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google