งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 13 MySQL and phpMyAdmin. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda MySQL phpMyAdmin การจัดการฐานข้อมูล MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 13 MySQL and phpMyAdmin. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda MySQL phpMyAdmin การจัดการฐานข้อมูล MySQL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 13 MySQL and phpMyAdmin

2 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda MySQL phpMyAdmin การจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน phpMyAdmin การกำหนดสิทธิของผู้ใช้

3 3 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS : DataBase Management System) สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งข้อมูลเก็บอยู่ในรูปของตารางที่มีความสัมพันธ์กัน จัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ทํางานได้ทั้งบนระบบ Unix หรือ Linux หรือ Windows MySQL

4 4 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ข้อดีของ MySQL คือ ฟรี สามารถเอาซอร์ดโค้ดโปรแกรมมา พัฒนาต่อยอดได้ มีความเร็วและมีความเชื่อถือในการใช้งานสูง - MySQL สามารถนำไปใช้ได้กับทุกระบบทุกแพลตฟอร์ม ใช้กับ PHP, ASP,JSP ฯลฯ - นิยมเอามาใช้งานร่วมกับ PHP เพราะ MySQL กับ PHP เป็น Open Source เหมือนกัน ฟรี มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถ ทำงานร่วมกันได้อย่างเสถียรมากที่สุด รองรับการใช้งานหลาย แพลตฟอร์ม MySQL

5 5 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ เครื่องสำหรับช่วยในการใช้งาน MySQL โดยไม่ต้อง พิมพ์ที่ละคำสั่งผ่านทาง DOS command แต่สามารถติดต่อ ผ่านทาง Window Interface ได้ ผู้ใช้สามารถสร้างและ แก้ไขฐานข้อมูล ผ่านทาง phpMyAdmin ได้ แต่สำหรับ การทำงานบางอย่างยังคงต้องทำงานผ่านทาง DOS command phpMyAdmin

6 6 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเรียกใช้ phpMyAdmin

7 7 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างฐานข้อมูล (Database) 1 2 3 ตัวอย่างนี้ เป็นการสร้างฐานข้อมูลชื่อ mydb

8 8 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเปิดฐานข้อมูล เลือกฐานข้อมูลชื่อ mydb ในช่องฐานข้อมูล

9 9 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การลบฐานข้อมูล 12

10 10 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างตาราง รหัสนักศึกษา (id) ชื่อ (firstname) นามสกุล (lastname) 001 กาญจนาชมมนาถ 002 ลลิตนารายณ์ 003 สายสมรงามตา 004 สมชายพนาไพร 3 columns = 3 fields 4 rows = 4 records Primary key จะสร้างตารางชื่อ table1 เพื่อเก็บข้อมูลดังตารางข้างบนนี้

11 11 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างตาราง ใส่ชื่อตาราง และกำหนดจำนวนฟิลด์ 13 4 2

12 12 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12345 ใส่ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล และความยาว กำหนด primary key การสร้างตาราง

13 13 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างตาราง หน้าจอสรุปรายละเอียดของตาราง table1

14 14 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเพิ่มข้อมูลลงในตารางการลบตาราง

15 15 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1234 5 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 1 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 2 เลือกแทรก ระเบียนใหม่เพื่อ เพิ่มข้อมูลเร คอร์ดอื่น ๆ อีก การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง

16 16 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 123 4 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 3 พิมพ์ข้อมูล record ที่ 4 เลือกส่งกลับเพื่อหยุด เพิ่มข้อมูล การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง

17 17 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเปิดดูข้อมูลในตาราง การแก้ไขข้อมูล ในตาราง การลบข้อมูลในตาราง

18 18 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทความหมาย TINYINT[(Size)] [UNSIGNED]ตัวเลขขนาดเล็ก -128 ถึง 127 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 255 SMALLINT[(Size)] [UNSIGNED]ตัวเลขขนาดเล็ก -32,768 ถึง32,767 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 65,535 MEDIUMINT[(Size)] [UNSIGNED]ตัวเลขขนาดกลาง -8,388,608 ถึง 8,388,607 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 16,777,215 INT[(Size)] [UNSIGNED]ตัวเลขขนาดปกติ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 4,294,967,295 BIGINT[(Size)] [UNSIGNED]ตัวเลขขนาดใหญ่ -9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807 แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายมีค่า 0 ถึง 18,446,744,073,709,551,615 ประเภทข้อมูลที่ใช้ใน MySQL มีดังนี้

19 19 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทข้อมูล ประเภทความหมาย FLOAT[(Size,Dimension)] ทศนิยมสูงสุด 24 ตัวเลขทศนิยม ที่ค่าช่วงลบ -3.402823466E+38 ถึง -1.175494351E-38 รวม 0 และช่วงบวก 1.175494351E-38 ถึง 3.402823466E+38 DATEรูปแบบ YYYY-MM-DD 1000-01-01 ถึง 9999-12-31 TIMEรูปแบบเวลา (HH:MM:SS) DATETIMEรูปแบบวัน-เวลา (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) CHAR[(Size)] ถ้าไม่กำหนด size จะถือเป็น 1 อักขระ (รวมช่องว่าง)1 ถึง 255 อักขระ VARCHAR(Size) ต้องกำหนดขนาด อักขระ(ไม่รวมช่องว่างด้านท้าย)1 ถึง 255

20 20 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทข้อมูล ประเภทความหมาย TINYBLOB, TINYTEXTเก็บตัวอักขระได้สูงสุด 255 ตัวอักษร (2^8-1) BLOB, TEXTเก็บตัวอักขระได้สูงสุด 65,535 ตัวอักษร (2^16-1) MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXTเก็บตัวอักขระได้สูงสุด 16,777,215 ตัวอักษร (2^24-1) LONGBLOB, LONGTEXTเก็บตัวอักขระได้สูงสุด 4,294,967,295 ตัวอักษร (2^32-1)

21 21 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การกำหนดสิทธิการใช้งาน ใช้ username and password ระดับผู้ใช้งาน (user) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ –System Administrator /DBA : root –User ระดับสิทธิ (privilege) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ –Global  root –Database –Table –Field

22 22 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Global Database Table Field SA/DBA User ความสัมพันธ์ของระดับสิทธิกับระดับผู้ใช้

23 23 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ

24 24 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิทธิระดับ Global

25 25 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเพิ่มผู้ใช้ใหม่

26 26 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเพิ่มผู้ใช้ใหม่

27 27 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 28 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้ในระดับฐานข้อมูล

29 29 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้ในระดับฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 13 MySQL and phpMyAdmin. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda MySQL phpMyAdmin การจัดการฐานข้อมูล MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google