งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท หน้าที่ ห้องปฏิบัติการ ในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของกรมปศุสัตว์ 19 Julu 2014 Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท หน้าที่ ห้องปฏิบัติการ ในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของกรมปศุสัตว์ 19 Julu 2014 Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท หน้าที่ ห้องปฏิบัติการ ในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของกรมปศุสัตว์ 19 Julu 2014 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel

2 to Bureau of Quality Control of Livestock Products (BQCLP), Department of Livestock Development Welcome 29 Julu 2014 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel

3 3  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุ สัตว์ กรมปศุสัตว์ ในการสนับสนุนด้านความ ปลอดภัยอาหาร  บทบาท หน้าที่  ห้องปฏิบัติการอ้างอิงตรวจสอบ อาหารของอาเซียนด้านสารตกค้างยา สัตว์ ASEAN Food Reference Laboratory for Veterinary Drug Residue (AFRL for VDR)  บทบาทหน้าที่ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

4 Bureau of Quality Control of Livestock Products (BQCLP) 4 91 Moo 4 Tiwanon Rd., Bangkadi sub-district, Muang district, Pathumthani province, 12000 Thailand Tel. +66-2-967-9700 Fax. +66-2-967-9747 E-mail address: qcontrol@dld.go.th http://dld.go.th/qcontrol BQCLP Building 1 BQCLP Building 2 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

5 BQCLP: Personnel & Budget 5 Total = 356 positions 49 official (16 veterinary officials,1 para-veterinary official and 25 scientists, 6 administrators ) 4 permanent employee, 303 contracted employee ( อัตราส่วน ข้าราชการ : พนักงานาชการ  1 : 6) Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

6 2. บทบาท หน้าที่ 6 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

7 Vision วิสัยทัศน์ 7 “To be an internationally recognized testing laboratory for safety and quality control of livestock products” เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ ที่ได้รับ การยอมรับในระดับสากล ในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

8 Mission พันธกิจ 8  Surveillance and monitoring livestock products for food safety control  ตรวจติดตามเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหารของสินค้าปศุสัตว์  Providing technical assistance and training on quality and safety of livestock products  ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยจัดการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความ ปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์  Performing research & development for food safety and quality testing methods  ทำงานวิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านคุณภาพและความปลอดภัย  Strengthening laboratory network capacity with local service laboratory and collaboration with other outbound laboratories to meet International Standard  สร้างเครือข่ายเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการที่ให้บริการในพื้นที่ ให้ความร่วมมือ กับห้องปฏิบัติการทั้งในและนอกประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

9 Mission พันธกิจ 9  As the National Reference Laboratories for quality control testing of animal feed, veterinary medicinal products, hazardous substances and livestock products ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติในด้าน การ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ วัตถุอันตราย และ สินค้าปศุสัตว์  As the ASEAN Food Reference Laboratory for Veterinary Drug Residue ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการวิเคราะห์อาหารของอาเซียนด้านสาร ตกค้างยาสัตว์ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

10 บทบาท หน้าที่ 10  ให้บริการการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านความ ปลอดภัยอาหาร  กิจกรรมต่าง ๆ เช่นตรวจ เฝ้าระวังสารตกค้าง กิจกรรม ตรวจรับรองเพื่อส่งออก เนื้ออนามัย ฯลฯ  วิธีวิเคราะห์ ( พัฒนาวิธี, พิสูจน์ความใช้ได้, ขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2005)  ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบ เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพความสามารถห้องปฏิบัติการ  การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ  ให้บริการ คำปรึกษาแนะนำ ห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ เกษตรกร Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

11 BQCLP Organization Chart 11 1. General Administration Section ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1. General Administration Section ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1.Feed Quality Control Laboratory Div. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 1.Feed Quality Control Laboratory Div. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 2. Veterinary Drug Assay Division กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ 3. Veterinary Public Health Laboratory Div. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ 3. Veterinary Public Health Laboratory Div. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ Bureau of Quality Control of Livestock Products 3. Laboratory Quality System Division กลุ่มพัฒนาระบบ คุณภาพห้องปฏิบัติการ 4. Milk and Milk Products Quality Control Laboratory Div. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม 4. Milk and Milk Products Quality Control Laboratory Div. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม 2. Laboratory Management Division ส่วนบริหารงานจัดการห้องปฏิบัติการ 2. Laboratory Management Division ส่วนบริหารงานจัดการห้องปฏิบัติการ 4. Laboratory Audit Division กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 4 Laboratory divisions 4 Laboratory divisions 4 Supporting units BQCLP

12 Samples for testing 12 Feed & feed additive Livestock products Veterinary medicinal products Fat Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

13 13 BQCLP Testing Activities Farm, Manufacture of animal feed, port of entry Farm, slaughterhouse, processing plants, port of entry Dairy farm, Milk collecting center Farmer, DLD Inspector Authorized personnel/ veterinarian Feed additives and Animal feed Meat & animal products Milk & Milk products Veterinary drugs, Hazardous Substances Farm, Drug stores DLD Regional officer (Veterinarian) DLDTraceabilitydatabase LIMS Test Reports Farmer, DLD Inspector Source of samples Sample collectors (Customer) (Customer) Test samples BQCLPBQCLP Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

14 14 1.Feed Quality Control Laboratory Division (FQCL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ Quality and safety Monitoring and quality control of feed to fulfill feed quality control acts BE 2525 and additional BE 2542 (1982) and international standard (EU, FDA etc.) Method development and method validation Research for feed quality control and feed safety in farm Setting the standard Feed analysis Quality Assurance System Monitoring Plan Inspection and collection for quality control Research on public health implications of animal feed Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

15 15 1.Feed Quality Control Laboratory Division (FQCL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ HPLC-UV Physical inspection Microscope ELISA CHARM II LC-MS LC-MS/MS Screening test Determination Confirmation Analytical method & Instrummentation Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

16 16 Test Samples : Raw Materials, Feed, Feed Additives, Premixes, etc. Physical : Drugs, Vitamins and Minerals Screening test, Ingredient and Adulteration Chemical : Chemical : Proximate and Nutrient analysis, Vitamins, Minerals, Urea, Urease activity and Heavy metal Microbiological : Microbiological : Pathogenic bacteria, Total bacteria and Mould count, Microbiological assay, DNA&GMOs (Real-time PCR) and Probiotics Toxicology and Biochemistry Toxicology and Biochemistry Mycotoxins : Aflatoxin, Ochratoxin, Zearalenone, Fumonisin and T-2 Toxin, Deoxynivalenol(DON) Hormone, Veterinary Drug and Pesticides, PCBs, Melamine Dioxin, etc. 1.Feed Quality Control Laboratory Division (FQCL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

17 17 2. Veterinary Drug Assay Division (VDAD) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ ( และวัตถุอันตราย ) 1. Testing samples Post-marketing veterinary medicinal products Hazardous substance products Livestock drinking water Antimicrobial resistant microorganisms 2. Method development & Method validation 3. Research in related fields Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

18 18 1. Veterinary medicinal products Identification Assay of active ingredients colistin/gentamicin/ oxytetracycline/ streptomycin/ tylosin amoxicillin/ enrofloxacin/ doxycycline/ lincomycin/ penicillin/ sulphonamide/ trimethoprim/ tiamulin albendazole/ ivermectin/ chlortetracycline/ clorsulon pH Water content/Loss on drying [Pharmacopoeia] 2. Hazardous substance products Assay of Active ingredients  Aldehyde group  Quaternary Ammonium compounds  Hypochlorite as available chlorine  Hydrogen peroxide and Peracetic acid Efficiency testing  Phenol coefficient/ AOAC used dilution technique 3.Prohibited substances Determination of prohibited substances in feed water  Nitrofurans  Chloramphenicol  Nitroimidazole  Beta – agonist 2. Veterinary Drug Assay Division (VDAD) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ ( และวัตถุอันตราย ) 4. Antimicrobial resistance (AMR) Disk diffusion MIC PCR Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

19 Annual surveillance of veterinary medicinal products quality AFVC= Division of Animal Feed and Veterinary Products Control กองควบคุมอาหารและยา สัตว์ BQCLP= Bureau of Quality Control of Livestock Products สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ DLD, MOAC = Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperative Thai FDA, MOPH = Food and Drug Administration, Ministry of Public Health Veterinary Drug Supplier / Farm 77 Provincial Livestock Offices BQCLP AFVC Thai FDA / MOPH 19 2. Veterinary Drug Assay Division (VDAD) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ ( และวัตถุอันตราย ) DLD, MOAC Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

20 20 3. Veterinary Public Health Laboratory Division (VPHL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ 1.Livestock products food safety, quality surveillance and monitoring testing for National residue control plan (NRCP) Microorganisms (e.g. food hygienic indicators, food borne pathogens Veterinary drug residues, pesticide residues, contaminants, mycotoxins Food authenticity (e.g. species identification for Halal food) Others:- dyes 2. As Reference Laboratory (National / ASEAN Food Reference Laboratory)  Information center for test method, RM/CRM, experts  Training center  Proficiency Testing Provider (PTP) / Inter-Laboratory comparison (ILC) 3. As a leading laboratory:- Research and development for high efficient and performance test methods Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

21 21 3. Hygiene and Food Microbiology  Food hygienic microorganism  Food borne pathogens  Microbiological Assay (6-plate test)  Porcine DNA by RT- PCR by conventional culture method, ELISA and molecular method 2. Veterinary Drug and Hormones Residues [ASEAN Food Reference Laboratory for Veterinary drug residues]  Screening test by ELISA, Biosensor, HPLC, etc.  Screening and confirmation by LC-MS/MS,  Multi residue screening and confirmation by LC-QToF 1. 1. Food Chemistry, chemical residues and contaminants  Pesticide residues analyzed by GC-ECD, HPLC-UV, GC-MS/MS, LC-MS/MS  Heavy metal analyzed by AAS, ICP-MS  Aflatoxins by HPLC- FD  Dye e.g. Canthaxantin VPHL comprises 3 sections of laboratories 3. Veterinary Public Health Laboratory Division (VPHL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

22 4. Milk and Milk Product Quality Control Laboratory (MMPQCL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์ Physical Biological Chemical Screening Reduction test pH Freezing point Reduction test pH Freezing point Standard plate count Lab. Pasteurization count Coliform Standard plate count Lab. Pasteurization count Coliform Milk composition (fat, protein, etc) Somatic cell Milk composition (fat, protein, etc) Somatic cell Antibiotic screening test การเติมนมผงในน้ำนมดิบ -Deoxyketone Antibiotic screening test การเติมนมผงในน้ำนมดิบ -Deoxyketone 22 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

23 Improve farm management for good quality and better price 23 4. Milk and Milk Product Quality Control Laboratory (MMPQCL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

24 24 แผนและผลการตรวจตัวอย่างต่อปี LABORAT ORY Plan/Results (Samples) 2011201220132014 VPHL44,575 / 77,681 39,755 / 56,671 53,799 / 80,358 47,183 / FQCL6,786 / 7,557 6,902 / 7,111 8,569 / 8,949 8,600 / VDAD1,365 / 1,362 1,654 / 1,496 1,558 / 1,199 1,558 / MQCL24,000 / 57,576 52,000 / 55,193 52,000 / 62,997 52,000 / Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

25 25 Laboratory Method development 2011 FQCL1. Sudan Red I analysis in animal feed by LC-MS/MS 2. Inhibitory in animal feed microbiological assay sensitivity test of 5 reference bacteria with 10 antibiotics 3. Coccidiostat group : Nicarbazin analysis in animal feed by LC-MS/MS Laboratory Method validation 2011 FQCL1. Deoxynivalenol analysis in chicken feed by LC-MS 2. Aflatoxins analysis in corn by Immunoaffinity column / Fluorometry 3. Nitroimidazole analysis in animal feed by LC-MS/MS 4. Organochlorinated pesticides and polychlorinated l biphenyls analysis in animal feed by GC-MS/MS 5. Crude fiber analysis in chicken feed การพัฒนาและการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธี วิเคราะห์ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

26 26 Laboratory Method validation 2011 (cont) FQCL6. Aflatoxins analysis in chicken feed with IAC – post column photochemical reaction by HPLC – Fluorescence detection AFB 1, AFB 2, AFG 1, AFG 2 7. Cadmium analysis in corn by ICP-OES 8. Adulterant in corn meal by microscopic analysis 9. Adulterant in soybean meal by microscopic analysis 10. Tetracyclines analysis in animal feed by HPLC: oxytetracycline, chlortetracycline, doxycycline 11. Total mold count by ISO21527 – 2 : 2008 for animal feed ; Total mold count from < 10 to 10 n cfu/g Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014 การพัฒนาและการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธี วิเคราะห์

27 27 Laboratory Method development 2012 FQCL Development for the detection enumeration of Enterobacteriaceae in animal feed Development and validation of detection protein content in corn, soybean and fish meal by NIRS Validation of aflatoxins analysis in cattle feed with IAC-post column photochemical reaction by HPLC-fluorescence detection Validation of aflatoxins analysis in chicken feed by immunoaffinity column / fluorometry Method validation for determination of cadmium in poultry feed by ICP-OES Method validation for determination of carbadox in swine feed by LC-MS/MS Laboratory research and development Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

28 28 Laboratory Method development 2013 FQCL Application of Near Infrared Spectroscopy for determination of nutrients content in fish meal adulterated with feather meal Development of the dioxins method in animal feed using high resolution GC- MS Method validation for determination of nicarbazin, salinomycin and narasin in layer chickens feed by LC-MS/MS Validation of aflatoxins analysis in swine feed with IAC-post column photochemical reaction by HPLC-fluorescence detection Validation of zearalenone analysis in corn by immuno-affinity column / fluorometry Validation of aflatoxins analysis in cattle feed by immuno-affinity column / fluorometry Method validation for determination of cadmium in soy meal (wet digestion) by ICP-OES Validation of enumeration of Enterobacteriaceae in animal feed (ISO 21528-2: 2004) Method validation for determination of enrofloxacin in chicken feed by LC- MS/MS Laboratory research and development Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

29 Laboratory Method development & validation 2011 VDAD 2011 Method development and validation of penicillin G and streptomycin assay in veterinary medicinal products Method development and validation of coumatetralyl assay in hazardous substance products for livestock Method development and validation for trace analysis of fluoroquinolones in livestock drinking water using LC-MS ion trap Method development and validation for trace analysis of Beta-agonists in livestock drinking water using LC-MS ion trap Method development and laboratory set-up procedure for testing of hazardous substance products 29 การพัฒนาและการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธี วิเคราะห์ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014 VDAD 2012 Method validation for amitraz determination in hazardous substance products using HPLC-DAD Method development for active ingredient assay of hazardous substance products Method development and laboratory set-up procedure for testing of hazardous substance products VDAD 2013 Method development for phenolic compounds determination in hazardous substances products for livestock using HPLC-DAD Method validation for amitraz determination in hazardous substance products for livestock using HPLC-DAD Method development and capacity building of hazardous substance products for livestock testing laboratory

30 Laboratory Method development & validation 2011 VPHL Determination of mercury and lead contaminant in animal tissue and liver 2011 Determination of Aminoglycosides in honey by LC-MS/MS Study on application of real-time ultrasound for screening Beta-agonist abused in finishing pigs 30 การพัฒนาและการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธี วิเคราะห์ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014 VPHL 2012 Development method for the determination of 16 PAHs in sausage by GC-MS/MS Method development of spinosad in animal fat analysis by HPLC-UVD Method development and validation for confirmation of aminoglycosides in pig muscle by LC-MS/MS VPHL 2013 Method development for confirmation of tetracyclines residues in honey by LC- MS/MS Development and method validation for determination of meat contaminations using Real-time PCR Validation for confirmatory method for tetracyclines residues in honey by LC-MS/MS Method development for confirmation of amitraz residues in honey by GC-MS/MS

31 31 2. In-house Calibration Laboratory ให้บริการการสอบเทียบ เครื่องแก้ว เครื่องชั่ง ที่ใช้ใน สตส (ISO/IEC 17025:2005 accredited) 1.Laboratory Quality System Section พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการของ สตส ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025:2005) Laboratory quality system development division กลุ่มพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

32 Laboratory sectionTesting scope Food Chemistry, Residues and Contaminants7 Veterinary Drug and Hormone Residues6 Food Hygiene and Microbiology15 Veterinary Drugs and Hazardous Substances Assay 5 Feed Quality Control15 Calibration2 Total 50 Laboratory Accreditation (ISO/IEC 17025:2005) 32 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

33 Laboratory Section Testing Scope Testing Scope (ISO/IEC 17025 Accredited) Type of Sample Food Chemistry, Residues and Contaminants - Total Arsenic - Cadmium - Lead - Total Mercury Liver, Muscle Honey - Organochlorine Pesticides (OCPs) Animal fat ISO/IEC 17025:2005 Accreditation 33 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

34 34 Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC 17025 Accredited) Type of Sample Veterinary Drug and Hormone Residues - Sulfonamides Muscle - Protein-bound Nitrofurans Metabolites -Animal tissue and processed animal tissue -Egg -Honey - Beta-agonist Brombuterol, Cimaterol, Cimbuterol, Clenbuterol, Hydroxymethylclenbuterol, Mabuterol, Mapenterol, Ractopamine, Salbutamol and Zilpaterol -Urine -Muscle -Liver ISO/IEC 17025:2005 Accreditation ISO/IEC 17025:2005 Accreditation Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

35 35 Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC 17025 Accredited) Type of Sample Veterinary Drug and Hormone Residues - Chloramphenicol -Animal tissue -Egg -Honey -Milk - Fluoroquinolones; Enrofoxacin and Ciprofloxacin -Muscle -Egg - Tetracyclines; Oxytetracycline, Tetracycline, Chlortetracycline Doxycycline -Muscle ISO/IEC 17025:2005 Accreditation ISO/IEC 17025:2005 Accreditation Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

36 36 Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC 17025 Accredited) Type of Sample Food Hygiene and Microbiology - Anti-bacterial substances residues - Clostridium perfringens - Escherichia coli and Coliform - Enterococcus - Enterococcus (in water and ice) - Enterobacteriaceae - Listeria monocytogenase - Salmonella spp. - Staphylococcus aureus (BPK) - Staphylococcus aureus (RPF) - Staphylococal enterotoxin - Total bacterial count -Yeast & Mould -Presumptive Determination of Escherichia coli (Water and Ice) -Determination of Salmonella spp. Meat and Meat Products Laboratory Accreditation Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

37 37 Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC 17025 Accredited) Type of Sample Feed quality control - Aflatoxins in corn - Total Aflatoxins in corn - Adulteration feather meal in fish meal - Adulteration in soybean by microscope - Adulteration in corn by microscope - Determination of Cadmium in soybean meal - Determination of Cadmium in corn by ICP-OES Raw material and animal feed Laboratory Accreditation Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

38 38 Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC 17025 Accredited) Type of Sample Feed quality control - Antibiotic inhibitory microbiological assay - Beta-agonist in complete feed for swine - Fiber in poultry feed - Protein in poultry feed - Salmonella spp. in feed and animal feeding stuffs - Tetracycline, Oxytetracycline Chlotetracycline, Doxycycline in poultry feed - Total plate count in feed and animal feeding stuffs Raw material and animal feed ISO/IEC 17025:2005 Accreditation ISO/IEC 17025:2005 Accreditation Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

39 39 Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC 17025 Accredited) Type of Sample Veterinary Drugs and Hazardous Substances Assay - Quality assay of enrofloxacin drug using HPLC - Determination of Beta-agonist drug in livestock water using LC-MS iontrap - Tylosin - pH - Use dilution Veterinary medicinal products Livestock drinking water Injectable Solution Veterinary medicinal Disinfectant ISO/IEC 17025:2005 Accreditation Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

40 ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับมอบ การถ่ายโอนภารกิจแล้ว จำนวน 47 ห้องปฏิบัติการ  ปี พ. ศ. 2554 จำนวน 26 ห้องปฏิบัติการ  ปี พ. ศ. 2555 จำนวน 12 ห้องปฏิบัติการ  ปี พ. ศ. 2556 จำนวน 9 ห้องปฏิบัติการ Total 47 laboratories กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ตามมติครม 11 พ. ค. 2553 40 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

41 รายการทดสอบที่ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ 41 FieldTesting Scope Food Microbiological Testing  Clostridium perfringens  Coliform  Enterobacteriaceae  Escherichia coli  Enterococcus  Listeria monocytogenase  Salmonella spp.  Staphylococcus aureus  Yeast & Mould  Total plate count  Micro assay Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

42 42 FieldTesting scope Food Chemistry, Residues and Contaminants  Organochlorine Pesticide (OCPs) Veterinary Drug Residues  Beta-agonist  Chloramphenicol  Nitrofurans Metabolites  Sulfamethazine  Tetracycline group Feed  Protein  Fat  Fiber  Moisture  Ash  Sand  Aflatoxins Type  Total Aflatoxin Designation on Livestock Products Analysis รายการทดสอบที่ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

43 43 AFRLs network was initiated at the Workshop and Expert Consultation on “Strategies for Strengthening Food Testing in ASEAN” In Jakarta, Indonesia on 7 – 11 June 2004 under the EC- ASEAN Economic cooperation Programme on Standards, Quality and Conformity Assessment. Veterinary Public Health Lab was selected and assigned as AFRL for Veterinary Drug Residues since then. ASEAN Food Reference Laboratory for Veterinary Drug Residues Since 2004 International Activities Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

44 44 AFRL for VDR activities  Provide training & technical advice & services to ASEAN Member Countries (AMCs)  Become resource & information center i.e. test method for vet drug residues, experts, Certified Reference Materials/ Reference Materials (CRM/RM)  Coordinate inter-laboratory comparisons or proficiency testing scheme for veterinary drug residues  Strengthening laboratory cooperation network for consumer protection International Activities Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

45 45 BQCLP :- VDAD – AHRI (Taiwan) Building Capacity of Veterinary Drugs Testing Laboratory between Thailand and Taiwan (R.O.C) Since 2011 (study visit) 18 - 22 September 2012 3 person 22 - 26 July 2013 2 person 9 - 15 May 2011 2 person International Activities Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

46 BQCLP staff participation in international committee CODEX Committee of Food Contaminants CODEX Committee of Food Hygiene (CCFH) CODEX Committee on Residue of Veterinary Drugs in Food (CCRVDF) CODEX Committee on Method of Analysis and Sampling (CCMAS) CCFH Physical Working Group on Revision of the Principles for the Establishment and Application of Microbiological Criteria for Foods 34/SC9 Meeting ISO Technical Committee for Microbiology : ISO/TC 34/SC9 Meeting 34/SC9 Meeting ISO Technical Committee for Horizontal Methods for Molecular Biomarker Analysis : ISO/TC 34/SC16 Meeting Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 469 Julu 2014

47 47 BQCLP as a learning organization (LO) through knowledge management (KM):- BQCLP encourages our staff to continually self studying and to improve their working performances:- By - Internet accessible - Library - Internal broadcasting - In house training - Attending seminar, conference & workshop by close collaboration/ communication through - Coffee time open discussion - Knowledge/best practice sharing through - Community of Practitioner (CoP), KM forum by production of work manual/SOP to be followed for highest quality of work. BQCLP as a Learning Organization Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

48 4. Laboratory plan: 2014-2018 48 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

49 1. Extending scope of accredited method 49 Plan / Year 20142015201620172018 FQCL 1. Testing method in animal feed 3 scopes VDAD 1. Testing method in VD & HS & feed water 3 scopes 2 scopes VPHL 1. Pesticide residues in animal fat 2 scopes 2. Nitrofuran metabolites residue (Total residues) in egg and honey using LC-MS/MS 1 scope 3. Sulfonamides residue in honey using LC-MS/MS1 scope 4. Avermectin using HPLC-FD1 scope 5. Campylobacter in food 1 scope 6. Testing method for veterinary drug residues in meat and meat product 1 scope MMPQC 1. Aerobic plate count in milk (raw and processed) 1 scope 2. Coliform in milk (raw and processed) 1 scope 3. Testing method in milk (raw and processed) 3 scopes Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

50 2. Method development and validation 50 Plan / Year 20142015201620172018 FQCL 1. Dioxin in meat and bone meal / (MD) 2. GMOs in meat and bone meal / (MD) 3. Species identification in meat and bone meal / (MD) 4. Color additive in animal feed / (MD) 5. Testing method for heavy metals and veterinary drugs in animal feed / (MD) 6. Molecular method development for DNA base sequencing using MALDI-TOF MS / (MD) 7. Testing method development for heavy metals and mineral using ICP-MS / (MD) VDAD 1. Veterinary drugs & Hazardous substance products 2 (MD/MV) 2. Hazardous substances laboratory development 4 items VPHL 1. Arsenic speciation analysis in food of animal origin by ICP-MS 1 (MD) 1 (MV) 2. Veterinary drug residue by LC-MS/MS and LC-QToF 1 (MD/MV) 9 Julu 2014 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel

51 3. Laboratory facilities development 51 Plan / Year 20142015201620172018 FQCL 1. Bio-molecular laboratory for animal feed testing / 2. Rapid alert and monitoring system development for animal feed safety / 3. Sample preparation for inter-laboratory comparison of contamination of veterinary drugs, mycotoxins and heavy metals in animal feed / 4. Reference animal feed quality testing laboratory (i.e. adulteration, mycotoxins, nutrition enrichment (protein, fat, fiber, moisture, etc.)) / 5. Training center for analysis of contaminant in animal feed and corrective action for feed quality control of Thailand / VDAD 1. Monitoring and surveillance project for antimicrobial resistant microorganism in livestock products / (pilot) //// VPHL 1. PT scheme for veterinary drug residues (round/year) 1 1222 2. Microbiological assay interlaboratory comparison (round/year) 1 1111 MMPQC 1. Ring test for milk and milk products quality control laboratory (round/year) 44444 9 Julu 2014 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel

52 4. Training course 52 Plan / Year 20142015201620172018 VDAD 1. Pharmaceutical analysis workshop 1 1111 2. Antimicrobial resistant (AMR) workshop11 VPHL 1. Hygiene and food microbiological training course11111 2. Veterinary drug residue analysis/ AFRL veterinary drug residue workshop 1 1 1 MMPQC 1. Milk and milk products quality testing course11111 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014

53 5. Capacity building project & Testing service 53 Plan / Year 20142015201620172018 VDAD 1. Capacity Development of Veterinary Drugs Testing Laboratory between Thailand and Taiwan (R.O.C) / 2. Capacity Building for Testing of Hazardous Substances in Livestock Production Testing Laboratory under TCPF with FAO / / 3. Plan to propose for twinning laboratory project (Veterinary medicinal products) with OIE Collaborating Center (France) / 4. Project Proposal Application for Enhancing National Capacities for Antimicrobial Resistance Risk Management in Food Animal Production in Thailand with FAO (ongoing) / Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014 Plan / Year 20142015201620172018 VDAD Efficiency of disinfectant by Use-dilution /

54 T h a n k y o u 54 Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel 9 Julu 2014


ดาวน์โหลด ppt บทบาท หน้าที่ ห้องปฏิบัติการ ในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของกรมปศุสัตว์ 19 Julu 2014 Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google