งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา พุทธประวัติ 6 ปรินิพพาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา พุทธประวัติ 6 ปรินิพพาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา พุทธประวัติ 6 ปรินิพพาน
วิชา พุทธประวัติ 6 ปรินิพพาน โดย อาจารย์เกชา มีศิริ ศพอ.วัดกุณฑีธาร

2 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน

3 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน ดูกรอานนท์ นับแต่นี้ต่อไปอีก 3 เดือน
เราตถาคตจักปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ณ.ปาวาลเจดีย์

4 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน สังเวชนียสถาน 4
คือสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดี เมื่อได้ไปพบเห็น

5 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน สังเวชนียสถาน4 สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้
สถานที่ปฐมเทศนา สถานที่ปรินิพพาน

6 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน ข้าวสูกรมัทวะ นายจุนทะ

7 ณ. สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราจักขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลก มีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตน และคนอื่น ให้สำเร็จบริบูรณ์ ด้วยความไม่ประมาทเถิด” พระสุภัททะปริพาชก ณ. สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ

8 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ. สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ. สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ

9 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน สุดท้ายของชีวิต ที่ใครมิอาจหลีกหนี


ดาวน์โหลด ppt วิชา พุทธประวัติ 6 ปรินิพพาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google