งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา พุทธ ประวัติ 6 ปรินิพพาน โดย อาจารย์เกชา มีศิริ ศพอ. วัดกุณฑีธาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา พุทธ ประวัติ 6 ปรินิพพาน โดย อาจารย์เกชา มีศิริ ศพอ. วัดกุณฑีธาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา พุทธ ประวัติ 6 ปรินิพพาน โดย อาจารย์เกชา มีศิริ ศพอ. วัดกุณฑีธาร

2 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน

3 ดูกรอานนท์ นับ แต่นี้ต่อไปอีก 3 เดือน เราตถาคตจัก ปรินิพพาน ดูกรอานนท์ นับ แต่นี้ต่อไปอีก 3 เดือน เราตถาคตจัก ปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ณ. ปาวาลเจดีย์

4 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน สังเวชนียสถาน 4 คือสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึก ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความ แช่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาล ใจที่จะทำความดี เมื่อได้ไปพบ เห็น สังเวชนียสถาน 4 คือสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึก ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความ แช่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาล ใจที่จะทำความดี เมื่อได้ไปพบ เห็น

5 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน สถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้ สถานที่ปฐมเทศนาสถานที่ปรินิพพาน สังเวชนียสถาน 4

6 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน นายจุนทะ ข้าวสูกรมัทวะ

7 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน ณ. สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ พระสุภัททะ ปริพาชก “ ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราจักขอเตือน พวกท่านให้รู้ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิด มาในโลก มีความเสื่อมสลายเป็น ธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่ อันเป็นประโยชน์แก่ตน และคนอื่น ให้สำเร็จบริบูรณ์ ด้วยความไม่ ประมาทเถิด ”

8 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ. สาลวโนทยาน เมือง กุสินารา แคว้นมัลละ

9 กิจกรรมที่ 10 ปรินิพพาน สุดท้ายของชีวิต ที่ใครมิอาจหลีกหนี


ดาวน์โหลด ppt วิชา พุทธ ประวัติ 6 ปรินิพพาน โดย อาจารย์เกชา มีศิริ ศพอ. วัดกุณฑีธาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google