งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงเงินUC 57จัดสรรหลังปรับเกลี่ยเงินเดือน ระดับเขต ABCD=A-BE=A-C ผลรวมสุทธิ CUP ก่อนหักเงินเดือน หักเงินเดือน60% ปรับเกลี่ยเงินเดือน ระดับเขต % หัก เงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงเงินUC 57จัดสรรหลังปรับเกลี่ยเงินเดือน ระดับเขต ABCD=A-BE=A-C ผลรวมสุทธิ CUP ก่อนหักเงินเดือน หักเงินเดือน60% ปรับเกลี่ยเงินเดือน ระดับเขต % หัก เงินเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงเงินUC 57จัดสรรหลังปรับเกลี่ยเงินเดือน ระดับเขต ABCD=A-BE=A-C ผลรวมสุทธิ CUP ก่อนหักเงินเดือน หักเงินเดือน60% ปรับเกลี่ยเงินเดือน ระดับเขต % หัก เงินเดือน ระดับเขต Prepaid 2557 สุทธิ หลังหักเงินเดือน+และ งบเกลี่ย (กระทรวงแจ้ง) Prepaid 2557 สุทธิ หลังหักเงินเดือน+และ งบเกลี่ย (เขตปรับเกลี่ย) อุบลราชธานี 3,346,319,012.29 995,150,082.37 1,019,380,707.7761.46% 2,351,168,929.92 2,326,938,304.52 ศรีสะเกษ 2,226,646,252.29 687,141,123.71 714,513,391.2762.39% 1,539,505,128.58 1,512,132,861.03 ยโสธร 888,373,805.03 363,312,719.78 356,893,858.8858.94% 525,061,085.25 531,479,946.15 อำนาจเจริญ 569,580,493.61 216,247,399.96 60.00% 353,333,093.65 มุกดาหาร 533,413,362.58 298,646,949.13 253,462,917.0850.92% 234,766,413.45 279,950,445.51 รวม 7,564,332,925.81 2,560,498,274.95 2,560,498,274.9660.00% 5,003,834,650.86 5,003,834,650.85 รวม HS แล้ว แต่ ไม่รวม 80% วงเงิน 3% เงินเดือน 102.42 ลบ.

2 สรุปวงเงิน UC 57 จัดสรรระดับเขต ABCD=A+B Prepaid 2557 สุทธิ หลัง หักเงินเดือน+และงบ เกลี่ย (เขตปรับเกลี่ย) งบปรับเกลี่ยเพิ่มจาก 102.42 ลบ. CF เขต โอนฝากที่ รพ. จังหวัด รวมPrepaid 2557 สุทธิ หลังหักเงินเดือน+และงบ เกลี่ย ทั้งหมด อุบลราชธานี 2,326,938,304.52 20,000,000 - 2,346,938,304.52 ศรีสะเกษ 1,512,132,861.03 ไม่มี 1,512,132,861.03 ยโสธร 531,479,946.15 20,000,000 - 551,479,946.15 อำนาจเจริญ 353,333,093.65 22,419,931 - 375,753,024.65 มุกดาหาร 279,950,445.51 40,000,000 -ไม่มี/จัดสรรลง รพช.หมด 319,950,445.51 รวม 5,003,834,650.85 40,000,000 - 62,419,931 - 5,106,254,581.85

3 ประมาณการณ์/แนวทางการจัดสรร งบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี งบประมาณ 2557 จ.ศรีสะเกษ 3

4 รายการจัดสรร(ลบ) หัก เงินเดือน คงเหลือ ปรับเกลี่ย/ หักเงินกัน OPD 1,131.660 395.834735.826708.110 PP QOF คุณภาพ 12.5650 PP QOF ปฐมภูมิ 20.1040 PPD 11.422 0 PPE PPcap 184.83364.651120.18151.181 IP 824.470288.384536.085 481.893 รวม2,185.055748.8701,436.185 งบ UC 57 ที่คาดว่า จว.จะได้รับจัดสรร

5 จำนวนเงิน UC 57 ที่ได้รับเพิ่มเติม จำนวนเงิน UC 57 ที่ได้รับเพิ่มเติม 1. เงินค่าตอบแทน 54.619 ลบ. 2.Hardship 1 = 3.914 ลบ. 3.Hardship 2 = 17.413 ลบ. ยอดรวมรับหลังหัก งด. 1,512.132 ลบ.

6 แนวทางการจัดสรรเงินจังหวัดแนวทางการจัดสรรเงินจังหวัด หักเงินเดือนขรก หักเงินเดือนนร. ทุน กันเงินไว้ที่จังหวัด ภาพจังหวัด ตามการใช้จริง

7 แนวทางการจัดสรรเงินจังหวัด ( ต่อ ) เงินเดือน ขรก เงินเดือนนร.ทุน รพ. Fixed cost หักจาก OP IP PP IP PP Exp PPcap เงินเดือนนร.ทุน รพ.สต. หักจาก OP

8 แนวทางการจัดสรรเงินจังหวัด ( ต่อ ) OP หลังหัก งด.นร. สนับสนุนปฐมภูมิ IP หลังหัก งด.นร. PP Exp PPcap หลังหัก FC จัดสรรตาม UC ตามผลงาน IP ตาม UC

9 จำนวนเงินที่กันระดับ จังหวัด ปี 2557 จำนวนเงินที่กันระดับ จังหวัด ปี 2557 OP REFER CT OP PP ต่าง CUP OP PP ต่าง รพ. สต. รวม 74.063 ลบ.

10 1,131,660,616 งด. นร.ทุน รพ.สต.15,715,629.75 เงินเดือน ขรก.395,834,392.89 สนันสนุนปฐมภูมิ 12,000,000.00 การบริหารงบ OPD ปี 2557 -423,550,022.64 708,110,593.36 634,047,544.36 โอน งด. นร.ทุน รพ.สต. และสนับสนุนปฐมภูมิ 661,763,174.11 จัดสรร 619.91/ UC -74,063,049 OP Refer ต่างcup ต่าง รพ.สต. CT

11 824,470,073.36 งด. นร.ทุน รพ.54,191,719.25 เงินเดือน ขรก.288,384,703.37 จัดสรรให้ CUP ตามผลงาน การบริหารงบ IPD ปี 2557 -342,576,422.62 481,893,650.74 โอน งด. นร.ทุน รพ. =54,191,719.25 536,085,369.99

12 การบริหารงบ PP ปี 2557 PPE Workload 69,783,590 PP Cap 115,04 9,737 หักเงินเดือน 64,651,350.90 PPE Fix cost 69,000,000.00 PPE 40.88/ ปชก. โอนลง CUP PP ทัน ตะ QOF คุณภาพ QOF ปฐมภูมิ 11,422,730 12,565,003 20,104,005 120,181,97 5.66

13 13 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มงานประกันสุขภาพ / สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


ดาวน์โหลด ppt วงเงินUC 57จัดสรรหลังปรับเกลี่ยเงินเดือน ระดับเขต ABCD=A-BE=A-C ผลรวมสุทธิ CUP ก่อนหักเงินเดือน หักเงินเดือน60% ปรับเกลี่ยเงินเดือน ระดับเขต % หัก เงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google