งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ปรีชา....” “ปรีชา....” มาเล่า.... สู่กันฟัง.... มาเล่า.... สู่กันฟัง....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ปรีชา....” “ปรีชา....” มาเล่า.... สู่กันฟัง.... มาเล่า.... สู่กันฟัง...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ปรีชา....” “ปรีชา....” มาเล่า.... สู่กันฟัง.... มาเล่า.... สู่กันฟัง....

2 “กระบวนทัศน์ ผู้นำ/ ผู้บริหาร”

3 คนสอง... มีอะไรที่ต่างกัน ต่างกันอย่างไร.....

4 คนเราคิดไม่เหมือนกัน ต่างที่ความคิด.... ชีวิตก็ต่างกัน เปลี่ยนความคิด... ชีวิตก็เปลี่ยน

5 คนเราเลือกงานที่ทำไม่ได้ เลือกอะไรหลาย ๆ อย่างไม่ได้ แต่เลือกความคิดของตนเองได้... เท่ากับเลือกชีวิต เพราะ.. เพียงปลี่ยนความคิด... ชีวิตก็จะเปลี่ยน

6 ความคิด.. คือเข็มทิศ ในการทำงาน - การดำรงชีวิต มีความคิดดี ก็ทำดี มีความคิดชั่ว ก็ทำชั่ว มีความคิดถูก ก็ทำถูก

7 กระบวนทัศน์ - การมองเห็น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ

8

9

10 มุมมองที่ต่างกัน เห็นต่างกัน รู้ต่างกัน มองเป้าหมายที่ต่างกัน คิดต่าง ชีวิตต่าง คิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

11

12 วาระแห่ง ความจำเป็น 1. การลดปัญหาความ ยากจนและการ กระจายรายได้ 2. การพัฒนาขีด ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และทุนทางสังคม

13 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปฏิบัติงานให้ดีนั้น กล่าวอย่างสั้น ง่าย และตรงที่สุด คือทำให้สำเร็จทันการ และ ให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคล มีวิชา ความสามารถ และมีปัญญา ความรู้ คิดพิจารณา เห็นสิ่งที่ เป็นคุณ เป็นโทษ เป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อย่างชัดเจน ถูก ตรง

14 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผล การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบ ให้ได้ผลสมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี แก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่

15 ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่นแต่ผู้นำที่ดีคือผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม อานันท์ ปันยารชุน

16

17 อช./ผู้นำ อช. อาสาพัฒนา ชุมชน ผู้นำอาสา พัฒนาชุมชน

18 เรา รู้จักตัวเราเอง ดีหรือยัง แค่ไหน..อย่างไร..

19 การ ก่อเกิด โครงการพัฒนาอาสา พัฒนาชุมชน ๑. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๒ ๒. คัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและมี ลักษณะเป็นผู้นำ จิตใจเสียสละ ๓. เป็นอาสาพัฒนาชุมชน ( อช.) และผู้นำอาสา พัฒนาชุมชน ( ผู้นำ อช.) ๔. ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา ชุมชน ๕. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ อาสาพัฒนาชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบับที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบับที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๕

20 อาสาพัฒนาชุมชน ( อช.) คือ อาสาสมัครของชุมชนที่ถูกคัดเลือก จากเวทีประชาคมของหมู่บ้าน หมู่บ้านละไม่น้อย กว่า ๔ คน มีสัดส่วนชาย – หญิง ใกล้เคียงกัน คือ อาสาสมัครของชุมชนที่ถูกคัดเลือก จากเวทีประชาคมของหมู่บ้าน หมู่บ้านละไม่น้อย กว่า ๔ คน มีสัดส่วนชาย – หญิง ใกล้เคียงกัน ความหมายและความสำคัญ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ( ผู้นำ อช.) คือ อาสาพัฒนาชุมชน ( อช.) ที่ได้รับ คัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน ( อช.) ให้เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ( ผู้นำ อช.) ตำบลละ ๒ คน เป็นชาย ๑ คน เป็นหญิง ๑ คน ให้ ปฏิบัติหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน และงาน พัฒนาชุมชน โดยได้รีบค่าตอบแทน คือ อาสาพัฒนาชุมชน ( อช.) ที่ได้รับ คัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน ( อช.) ให้เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ( ผู้นำ อช.) ตำบลละ ๒ คน เป็นชาย ๑ คน เป็นหญิง ๑ คน ให้ ปฏิบัติหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน และงาน พัฒนาชุมชน โดยได้รีบค่าตอบแทน

21 ความหมายและความสำคัญ คุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ การพ้นจากตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔

22 ความหมายและความสำคัญ หน้าที่ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ หน้าที่ผู้นำ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนว่าด้วยการ อาสาพัฒนาชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนว่าด้วยการ อาสาพัฒนาชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๗

23 ความหมายและความสำคัญ วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ ๔ ปี และอาจได้รับเลือกจาก เวทีประชาคมฯให้ปฏิบัติงานต่อไปได้อีก คราวละ ๔ ปี และอาจได้รับเลือกจาก เวทีประชาคมฯให้ปฏิบัติงานต่อไปได้อีก ในครั้งนี้ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไปจนครบวาระ ในครั้งนี้ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไปจนครบวาระ

24 ภารกิจเพิ่มเติม ๑.การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา ชนบท ๒.การขับเคลื่อนแผนชุมชน ๓.การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ๔.การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ๕.การขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๖.การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ๗.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๘.การแก้ไขปัญหาความยากจน ๙.การส่งเสริมอาชีพ ๑๐.การส่งเสริมทุนชุมชน

25 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลตัน แบบ รู้จัก ตัวเอง รู้จักงานรู้จัก ชุมชน รู้จักทุน ชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบยั่งยืน

26 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๕๘

27

28 ชาย-หญิงชาย-หญิง ผู้นำ-ผู้ตามผู้นำ-ผู้ตาม น้ำ-ไฟน้ำ-ไฟ ป่า-เมืองป่า-เมือง เกษตร- อุตสาหกรรมเกษตร- อุตสาหกรรม ฯลฯฯลฯ ข้อควรคำนึง สำหรับ “ผู้นำและนักพัฒนา” โลกแห่งขั้วตรงข้ามที่ต้องอยู่ด้วยกัน

29 งานนี้...... ใครได้เปรียบ ใครเสียเปรียบใครได้เปรียบ ใครเสียเปรียบ ใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้ชนะ ชนะ แล้วได้ อะไร

30  มองหา “จุดร่วม-จุดแข็ง” มอง ผ่าน “จุดต่าง-จุดอ่อน” ของกันและกัน เราควรทำอะไร ข้อควรคำนึง สำหรับ “ผู้นำสังคม” เราควรทำอย่างไร สร้างโอกาส “ชนะ-ชนะ” ทั้งคู่ สร้างโอกาส “ชนะ-ชนะ” ทั้งคู่

31 การเปลี่ยนแปลงที่ ยิ่งใหญ่ เกิดจากสิ่งเล็กๆ เสมอ

32 ในโลกนี้ ไม่มีคนล้มเหลว มีแต่คนล้มเลิก เท่านั้น

33 ประตูสู่ความเป็นผู้นำ 1. สมรรถนะการคิด / ตัดสินใจ 2. สุขภาพดี 3. มั่นคง น่าเชื่อถือ 4. ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ เหมาะสม 5. มีเป้าหมายการทำงาน ชีวิต 6. มีสัมพันธภาพกับคนอื่น 7. มีบุคลิกภาพ อัจฉริยภาพ

34 คุณลักษณะของผู้ใหญ่ 1. รู้จักรัก 2. รู้จักรอ 3. รู้จักพอ 4. รู้จักให้ 5. รู้จักเกรงใจ

35 13/01/58 งานนำเสนอปรีชา พรหมบุตร 35

36 13/01/58 งานนำเสนอปรีชา พรหมบุตร 36

37 13/01/58 งานนำเสนอปรีชา พรหมบุตร 37

38 13/01/58 งานนำเสนอปรีชา พรหมบุตร 38

39 13/01/58 งานนำเสนอปรีชา พรหมบุตร 39

40 มีประสิทธิภาพ แต่ไม่มี ประสิทธิผล ทุกคนมองเห็น เป้าหมายร่วมกัน หรือไม่

41 “ให้เตือนตัวเองว่า... มาช่วยกันทำงาน” การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด.. ผลผลิตที่ได้ ความสำเร็จ “ ชุมชนเข้มแข็ง ” “ ชุมชนยั่งยืน ชุมชนอยู่ดีมีสุข ”

42 ผู้ นำ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งดำเนิน ชีวิต

43 คนดี ผู้นำที่ดี หัวหน้า ครอบครัวที่น่ารัก มักจะมี ๔ ย ๑ มีความ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ๒ มีความคิด ยืดหยุ่น ๓ มีการ ยอมรับและยอมแพ้ เป็น ๔ มีการ ยืนหยัดและยับยั้ง ความคิดจิตใจเป็น

44

45

46  ไม่มีใครที่จะแก่ เกินเรียน  โชค ดี

47

48 ส วั ส ดี

49


ดาวน์โหลด ppt “ปรีชา....” “ปรีชา....” มาเล่า.... สู่กันฟัง.... มาเล่า.... สู่กันฟัง....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google