งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลข ฐาน. เป็นที่ทราบกันดีว่าคอมพิวเตอร์ทำงานด้วย กระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีการแทนที่สภาวะของ กระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มี กระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลข ฐาน. เป็นที่ทราบกันดีว่าคอมพิวเตอร์ทำงานด้วย กระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีการแทนที่สภาวะของ กระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มี กระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเลข ฐาน

2 เป็นที่ทราบกันดีว่าคอมพิวเตอร์ทำงานด้วย กระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีการแทนที่สภาวะของ กระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มี กระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า และ เพื่อให้โปรแกรมเมอร์สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ ได้ จึงได้มีการสร้างระบบตัวเลขที่นำมาแทน สภาวะของกระแสไฟฟ้า โดยตัวเลข 0 จะแทน สภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้า และเลข 1 แทนสภาวะมี กระแสไฟฟ้า สภาวะมีกระแสไฟฟ้า แทนด้วยตัวเลข 1 สภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้า แทนด้วย ตัวเลข 0 2

3  ระบบเลขฐานต่างๆ ( เน้น ฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16)  การแปลงเลขฐาน  ความสัมพันธ์ของเลขฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16 3

4  ฐาน 2 มีเลข 0,1  ฐาน 8 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7  ฐาน 10 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  ฐาน 16 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 4

5  กรณี เลขจำนวนเต็ม  หลักคือ  เลขฐาน 10 เป็นตัวตั้ง หารด้วยเลขฐานที่กำลังจะ แปลง  ให้เก็บเศษจากการหาร  หารเลขต่อไปจนกระทั้งไม่สามารถหารได้  นำเศษของการหารมาวางต่อกัน เศษตัวสุดท้ายเป็น เลขที่มีค่าประจำหลักสูง 5

6  เลขจำนวนเต็ม 6 132 2 6 1 2 3 0 1 13 10 = ( ) 2 ตอบ 1101 2

7  เลขจำนวนเต็ม 7 13 10 = ( ) 4 4 13 3 1 ตอบ 31 4

8  จงแปลงเลขฐานต่อไปนี้ 1. 15 10 = ( ) 2 2. 39 10 = ( ) 8 3. 130 10 = ( ) 16 8 1111 47 82

9  อาศัยค่าประจำหลัก คูณตัวเลขแต่ละ หลัก นำผลคูณที่ได้มารวมกัน 9 หลัก...4321 ฐาน 2 2... 23232 2121 2020 ฐาน 8 8... 8383 8282 8181 8080 ฐาน 16 2.... 16 3 16 2 16 1 16 0

10 ต. ย. 1101 2 = ( ) 10 10 เลขฐาน 2 1101 ค่าประจำหลัก 2 3 = 8 2 2 = 4 2 1 = 2 2 0 = 1 คำนวณ 1x8 = 8 1x4 = 4 0x2 = 0 1x1 = 1 เลขฐาน 10 8 + 4 + 0 + 1 =13 ตอบ 1101 2 = (13) 10

11 ต. ย. 1101 8 = ( ) 10 11 เลขฐาน 8 1101 ค่าประจำหลัก 8 3 = 512 8 2 = 64 8 1 = 8 8 0 = 1 คำนวณ 1x512 =512 1x64 = 64 0x8 = 0 1x1 = 1 เลขฐาน 10 512 + 64 + 0 + 1 =577 ตอบ 1101 8 = (577) 10

12  จงแปลงเลขฐานต่อไปนี้ 1. 1010 2 = ( ) 10 2. 15 8 = ( ) 10 3. A2 16 = ( ) 10 12 10 13 162

13  หลักการใช้การจัดกลุ่มบิท  เลขฐาน 2 เป็น ฐาน 8 จัดกลุ่มละ 3 บิท 2 3 = 8  เลขฐาน 2 เป็น ฐาน 16 จัดกลุ่มละ 4 บิท 2 4 = 16 หากกลุ่มสุดท้ายไม่ครบให้เติม 0 13

14  จำนวนเต็ม 11111 2 = ( 37 ) 8 14 0 1 1 (0*4)+(1*2)+(1*1) 37 1 1 1 (1*4)+(1*2)+(1*1)

15  จำนวนเต็ม 1101 2 = ( D ) 16 15 8 + 4 + 0 +1 =13 =D 1 1 0 1 (1*8) + (1*4) + (0*2) + (1*1)

16  จงแปลงเลขฐานต่อไปนี้ 1. 1010 2 = ( ) 8 2. 100 2 = ( ) 16 16 12 4

17  ใช้หลักการกระจายเลขแต่ละหลักออกเป็น บิท  เลขฐาน 8 หนึ่งหลัก กระจายเป็นเลขฐาน 2 ได้ 3 บิท  เลขฐาน 16 หนึ่งหลัก กระจายเป็นเลข ฐาน 2 ได้ 4 บิท 17

18 18 73 8 =( 111011 ) 2 7 3 1 1 1 0 1 1 111011 2

19 19 A3 16 =( 111011 ) 2 A 3 1 0 1 0 0 0 1 1 10100011 2

20  จงแปลงเลขฐานต่อไปนี้ 1. 65 8 = ( ) 2 2. 1C 16 = ( ) 2 20 110101 11100


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลข ฐาน. เป็นที่ทราบกันดีว่าคอมพิวเตอร์ทำงานด้วย กระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีการแทนที่สภาวะของ กระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มี กระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google