งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พฤษภาคม 2546

2 วัตถุประสงค์  รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนก่อนและ หลังการประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อ เอาชนะยาเสพติดเกี่ยวกับ Hสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน Hการดำเนินงาน และปราบปรามยาเสพติด Hความคิดเห็นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ Hการมีส่วนร่วมของประชาชน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็น แนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติด

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling มีจำนวน ประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างในการสำรวจครั้งที่ 1 จำนวน 10,000 คน และครั้งที่ 2 จำนวน 9,300 คน คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูปร้อยละ

4 Gใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกใน ครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน  ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ สำรวจครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2546 สำรวจครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2546 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

5 ความสนใจติดตามข่าวสารเรื่องยาเสพติดของประชาชน ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ มาก ปานกลาง น้อย ไม่สนใจ ร้อยละ

6 มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงของสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดโดยรวม

7 การมีปัญหายาเสพติดในชุมชน มี ไม่มี ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

8 ความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติด ในชุมชน * ความสามารถในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน * แก้ไขได้ แก้ไขไม่ได้ ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ * ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่ระบุว่าในชุมชนมีปัญหายาเสพติด ร้อยละ

9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในชุมชน ทั่วประเทศกทม.กลางเหนือต.อ.นใต้ มี ไม่มี ร้อยละ ภาค หมายเหตุ : สำรวจหลังแผนปฎิบัติการฯ เท่านั้น

10 ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย ความมั่นใจในความปลอดภัยการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด การแจ้งเบาะแสทางตู้ ปณ (ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ทั่วประเทศกทม.กลางเหนือต.อ.นใต้ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ ความมั่นใจการดูแลความปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 14.0 ร้อยละ

11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้ผล/ ไม่แน่ใจ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

12 การติดตาม และให้ความสนใจปัญหายาเสพติดในชุมชน ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

13 การประสานงานและร่วมกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชนของหน่วยงานของรัฐ มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

14 ความมั่นใจของประชาชนต่อแผนการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

15 ความพอใจของประชาชนต่อแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ก่อนฯ หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ 1. ป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของปัญหาในชุมชน 2. รณรงค์รวมพลังประชาชนในการแก้ปัญหา 3. แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4. ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดฯ 5. ปราบปราม/ทำลายขบวนการค้ายาเสพติด 5 ร้อยละ แนวทางการดำเนินงาน ไม่มีความเห็น น้อย ปานกลาง มาก

16 ก่อนฯ ไม่มีความเห็น น้อย ปานกลาง มาก หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ 6. สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 7. ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานแก้ปัญหายาเสพติด ก่อนฯ หลังฯ 9 ความพอใจของประชาชนต่อแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ (ต่อ) แนวทางการดำเนินงาน 8. ให้ผู้เสพฯได้รับการบำบัด และไม่ถูกดำเนินคดี 9. เข้มงวดใช้กฏหมายลงโทษ/ริบทรัพย์ ร้อยละ

17 มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีความเห็น คณะกรรมการเพื่อติดตาม การให้ความคุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือ คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หมายเหตุ : สำรวจหลังแผนปฏิบัติการฯ เท่านั้น ความพอใจของประชาชนต่อแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ (ต่อ) ร้อยละ

18 ความพร้อมของประชาชนในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน พร้อม ไม่พร้อม ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

19 การรวมกลุ่ม/จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ทั่วประเทศกทม.กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ไม่มี มี ร้อยละ ภาค

20 ข้อเสนอแนะกิจกรรม/แนวทางที่ทำให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน แนวทาง หมาย เหตุ R ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น R ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น อบรมความรู้เรื่องยา เสพติด รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและการแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้ความคุ้มครอง / รางวัลนำจับแก่ผู้ แจ้งเบาะแส ให้รัฐกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ฝึก / ส่งเสริมการประกอบอาชีพในการแก้ไข ปัญหาความยากจน ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อน แผนปฏิบัติการ ฯ หลัง แผนปฏิบัติการ ฯ ส่งเสริมการเล่น กีฬา จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 7.1


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google