งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชัน (Functions) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชัน (Functions) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชัน (Functions) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

2 ฟังก์ชัน (Functions) ฟังก์ชัน คือ กลุ่มหรือชุดของคำสั่งที่สร้างขึ้นเพื่อทำ หน้าที่หนึ่งๆ เมื่อต้องการใช้งานก็เพียงเรียกชื่อ ฟังก์ชันนั้นก็ สามารถใช้งานได้ทันที ฟังก์ชันใน PHP สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 1) ฟังก์ชันมาตรฐาน (Built-in Functions) 2) ฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างเอง (User Defined Functions)

3 ฟังก์ชันมาตรฐาน (Built-in Functions) ฟังก์ชันมาตรฐาน คือ ฟังก์ชันที่มาพร้อมกับ PHP สามารถ เรียกใช้งานได้ทันที ฟังก์ชันมาตรฐานมี หลายกลุ่มการทำงาน สามารถจำแนกตามหน้าที่ ดังนี้  ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับวันที่และเวลา  ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์  ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการติดต่อกับฐานข้อมูล  ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการจัดการกับกับสตริงหรือข้อความ

4 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างเอง (User Defined Functions) ฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างเอง คือ กลุ่มของคำสั่งที่ผู้ใช้ เป็นผู้เขียนหรือพัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อ ทำงานหรือทำหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการ

5 ฟังก์ชัน (Functions) ฟังก์ชัน 2 ประเภทนี้ประกอบไปด้วย ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่ง ค่าระหว่างฟังก์ชัน และฟังก์ชันที่มีการส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน ค่าที่ใช้รับส่งระหว่างฟังก์ชัน จะเรียกว่า พารามิเตอร์ (parameter) หรือบ้างก็เรียกว่า อาร์กิวเมนต์ (argument)

6 การสร้างฟังก์ชัน (Creating a Function)  ลักษณะของงานที่จะนำมาสร้างเป็นฟังก์ชันนั้น ควรเป็นงาน หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ มักจะต้องทำซ้ำๆ และ บ่อยครั้ง เพื่อให้ไม่ต้องเขียนคำสั่งหรือชุดคำสั่งนั้นๆ ทุก ครั้งที่ต้องการทำงาน แบบเดิม ซึ่งสามารถแยกคำสั่ง บางส่วนออกมาสร้างเป็นฟังก์ชันไว้ต่างหากและนำมาทำ เป็นฟังก์ชัน และ เรียกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการ จะช่วย ให้โค้ดคำสั่งของมีขนาดเล็กลง ช่วยลดการใช้ทรัพยากร และง่าย ในการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต เพราะสามารถ แก้ไขเพียงครั้งเดียวก็จะมีผลทุกจุดที่เรียกใช้ฟังก์ชัน

7 การสร้างฟังก์ชันแบบไม่มีค่าพารามิเตอร์ (Creating a Function) รูปแบบคำสั่ง function ชื่อฟังก์ชัน () { // คำสั่ง }

8 การสร้างฟังก์ชันแบบไม่มีค่าพารามิเตอร์ (Creating a Function) ตัวอย่าง function Test () { echo “Test Function PHP”; }

9 การเรียกใช้งานฟังก์ชัน รูปแบบคำสั่ง ชื่อฟังก์ชัน (); ตัวอย่าง Test();

10 การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน ตัวอย่าง function Test () { echo “Test Function PHP”; } Test();

11 การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน ตัวอย่าง function Multiplication_table (){ for($i=2;$i<=12;$i++){ for($x=1;$x<=12;$x++){ echo $i.“x”.$x.”= “.($i*$x).” ”; } Multiplication_table();

12 การสร้างฟังก์ชันแบบมีค่าพารามิเตอร์ (Creating a Function)  พารามิเตอร์ คือ ข้อกำหนดในการรับข้อมูลของฟังก์ชัน โดย ข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้ประมวลผล ภายในฟังก์ชัน พารามิเตอร์จะทำให้ฟังก์ชันมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน เพราะผลลัพธ์จะแปรเปลี่ยนไป ตามค่าพารามิเตอร์นั้น

13 การสร้างฟังก์ชันแบบมีค่าพารามิเตอร์ (Creating a Function) รูปแบบคำสั่ง function ชื่อฟังก์ชัน ( ชื่อพารามิเตอร์ 1 = ค่าเริ่มต้น 1, ชื่อพารามิเตอร์ 2= ค่าเริ่มต้น 2,..n) { // คำสั่ง }  n คือ ไม่จำกัดจำนวน พารามิเตอร์

14 การสร้างฟังก์ชันแบบมีค่าพารามิเตอร์ (Creating a Function) ตัวอย่าง function Myname ($fname= “”,$lname=“”) { echo “ ชื่อ “.$fname.” นามสกุล ”.$lname; }

15 การเรียกใช้งานฟังก์ชัน รูปแบบคำสั่ง ชื่อฟังก์ชัน ( ข้อมูล 1, ข้อมูล 2,..n); ตัวอย่าง Myname(“Thai”,”Land”);

16 การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน ตัวอย่าง function Myname ($fname= “”,$lname=“”) { echo “ ชื่อ “.$fname.” นามสกุล ”.$lname; } Myname(“Thai”,”Land”);

17 การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน ตัวอย่าง function Multiplication_table ($j=2,$k=12){ for($i=$j;$i<=$k;$i++){ for($x=1;$x<=12;$x++){ echo $i.“x”.$x.”= “.($i*$x).” ”; } Multiplication_table(2,5);

18 การส่งค่ากลับจากฟังก์ชันด้วยคำสั่ง return เนื่องจากฟังก์ชันจะใช้ในการประมวลผลอย่างใด อย่างหนึ่ง โดยฟังก์ชันมักจะถูกเรียกใช้โดยส่วน ต่างๆ ของโปรแกรม เพื่อประมวลผลตามหน้าที่ต่างๆ ของ ฟังก์ชัน ในบางครั้งฟังก์ชันอาจจำเป็นต้องส่งค่า ผลลัพธ์ ของการทำงานกลับไปยังส่วนที่เรียกใช้ฟังก์ชันนั้นๆ หรือ สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจสอบ การทำงานของ ฟังก์ชัน เช่น ทำงานปกติอาจส่งค่ากลับเป็นเลข 1 ทำงาน ไม่ถูกต้องส่งค่ากลับเป็นเลข 2 หรืออื่นๆ ตามต้องการ เป็นต้น สำหรับวิธีการส่งค่ากลับออกไปจะใช้คำสั่ง return แล้วตามด้วยค่าที่ ต้องการส่งออกไป

19 การส่งค่ากลับจากฟังก์ชันด้วยคำสั่ง return รูปแบบคำสั่ง function ชื่อฟังก์ชัน ( ชื่อพารามิเตอร์ 1 = ค่าเริ่มต้น 1, ชื่อพารามิเตอร์ 2= ค่าเริ่มต้น 2,..n) { // คำสั่ง return ตัวแปร ; }  n คือ ไม่จำกัดจำนวน พารามิเตอร์

20 การส่งค่ากลับจากฟังก์ชันด้วยคำสั่ง return ตัวอย่าง function Myname ($fname= “”,$lname=“”) { return “ ชื่อ “.$fname.” นามสกุล ”.$lname; } echo Myname(“Thai”,”Land”);

21 แบบทดสอบ  จงเขียนโปรแกรมหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้  กำหนดให้ฟังก์ชั่นชื่อ Triangle  ส่งค่าพารามิเตอร์จำนวน 2 พารามิเตอร์ คือ ความกว้างฐาน และความสูง  สูตรการหาพื้นที่ 0.5 * ฐาน * สูง  เรียกใช้งานฟังก์ชั่น 4 ครั้ง พร้อมกำหนดข้อมูลด้วยตนเอง ในการส่ง


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชัน (Functions) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google