งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้า ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทาง หลวงชนบท ปีงบประมาณ 2557 สพ.3 055 พล.4 018.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้า ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทาง หลวงชนบท ปีงบประมาณ 2557 สพ.3 055 พล.4 018."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้า ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทาง หลวงชนบท ปีงบประมาณ 2557 สพ.3 055 พล.4 018

2 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 14 1. สาย กจ.4018 แยก ทล.3343 – ถ้ำละว้า จ. กาญจนบุรี ระยะทาง 35.900 กม. 2. สาย นฐ.1023 แยก ทล. 4 – บ. วัดละมุด จ. นครปฐม ระยะทาง 15.365 กม. 3. สาย สพ.3024 แยก ทล. 333 – บ. หนองหลอด จ. สุพรรณบุรี ระยะทาง 17.924 กม. ABBABB ABBABB สท ช. ที่ 17 1. สาย ชร.4044 แยก ทล.1207 – บ. สันติสุข จ. เชียงราย ระยะทาง 17.100 กม. 2. สาย นน.4004 แยก ทล.1091 - บ้านน้ำปั้ว จ. น่าน ระยะทาง 31.175 กม. 3. สาย พย.1014 แยก ทล.1 – บ้านแม่เย็น จ. พะเยา ระยะทาง 23.620 กม. BBBBBB BBBBBB เดือน ธันวาคม 2556

3 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 16 1. สาย มห.3010 แยก ทล.212 – บ. สมสะอาด จ. มุกดาหาร ระยะทาง 9.200 กม. 2. สาย สน.2021 แยก ทล.22 – บ. คําบิด จ. สกลนคร ระยะทาง 29.277 กม. ABAB ABAB สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน มกราคม 2557

4 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน มีนาคม 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 4 1. สาย สค.4019 แยก ทล.3091 - บ. วัดเกาะ จ. สมุทรสาคร ระยะทาง 10.019 กม. 2. สาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบทสาย พบ.4024 – บ. ขลู่ จ. เพชรบุรี ระยะทาง 25.705 กม. 3. สาย รบ.1028 แยก ทล.4 – บ. หนองลังกา จ. ราชบุรี ระยะทาง 15.120 กม. ABBABB ABBABB สท ช. ที่ 7 1. สาย ศก.4020 แยก ทล.2200 – บ. กำแพง จ. ศรีสะเกษ ระยะทาง 28.002 กม. 2. สาย ยส.2018 แยก ทล.23 - บ. โสกน้ำขาว จ. ยโสธร ระยะทาง 29.134 กม. 3. สาย อจ.3009 แยก ทล.212 – บ. โพนขวาว จ. อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ ระยะทาง 13.706 กม. 4. สาย อบ.3054 แยก ทล.217 - บ. เสาเล้า จ. อุบลราชธานี ระยะทาง 27.500 กม. BAAABAAA BAAABAAA

5 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน พฤษภาคม 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 6 1. สาย รอ.2027 แยก ทล.27 – บ. โนนสะอาด จ. ร้อยเอ็ด ระยะทาง 23.037 กม. 2. สาย ขก.2017 แยก ทล.12 - บ. ป่าส่าน จ. ขอนแก่น ระยะทาง 21.560 กม. 3. สาย มค.3006 แยก ทล.209 - บ. โคกพระ จ. มหาสารคาม ระยะทาง 7.570 กม. 4. สาย ลย.3010 แยก ทล.203 - บ. กอไผ่โทน จ. เลย ระยะทาง 17.725 กม. BBABBBAB BBABBBAB สท ช. ที่ 13 1. สาย ฉช.3010 แยก ทล.331 – บ. หนองปลา ดุก จ. ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 19.688 กม. 2. สาย นย.5028 แยก ทล.4016 ทางขึ้น - ลง สัน เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก ระยะทาง 3.438 กม. 3. สาย สก.2011 แยก ทล.33 - น้ำตกน้ำโตน จ. สระแก้ว ระยะทาง 17.450 กม. BABBAB BABBAB

6 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน มิถุนายน 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 3 1. ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะทาง 118.000 กม. 2. สาย รย.4009 แยก ทล.3138 - บ. เจ็ดลูกเนิน จ. ระยอง ระยะทาง 10.550 กม. 3. สาย ชบ.3002 แยก ทล.331 - วัดญาณสังวรา ราม จ. ชลบุรี ระยะทาง 6.485 กม. AAAAAA AAAAAA สท ช. ที่ 8 1. สาย ตก.3002 แยก ทล.105 – บ. วังแก้ว จ. ตาก ระยะทาง 16.872 กม. 2. สาย พจ.4054 แยก ทล.1067 - บ. เนินโพธิ์ จ. พิจิตร ระยะทาง 7.333 กม. 3. สาย กพ.4003 แยก ทล.1116 – บ. สักงาม จ. กำแพงเพชร ระยะทาง 1 3.939 กม. BBABBA BBABBA

7 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน กรกฎาคม 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 1 1. สาย อย.3032 แยก ทช. 347 – บ. บางระกำ จ. พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 12.050 กม. 2. สาย นบ.1002 แยก ทล. 9 - บ. หนองเพรางาย จ. นนทบุรี ระยะทาง 9.275 กม. 3. สาย อท.4002 แยก ทล.3064 – บ. มหานาม จ. อ่างทอง ระยะทาง 11.200 กม. BABBAB AABAAB สท ช. ที่ 12 1. สาย ยล.3004 แยก ทล.410 – บ. ปิยะมิตร 1 จ. ยะลา ระยะทาง 27.683 กม. 2. สาย ยล.3015 แยก ทล.410 - บ. คอราแม จ. ยะลา ระยะทาง 16.793 กม. BBBB BBBB

8 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน สิงหาคม 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 2 1. สาย สบ.3050 แยก ทล.362 – บ. ปากบาง จ. สระบุรี ระยะทาง 7.900 กม. 2. สาย ลบ.2029 แยก ทล.21 - บ. วังเพลิง จ. ลพบุรี ระยะทาง 17.532 กม. 3. สาย สห.3032 แยก ทล.311 - เทศบาลอินทร์ บุรี จ. สิงห์บุรี ระยะทาง 16.642 กม. BBBBBB BBBBBB สท ช. ที่ 11 1. สาย รน.4010 แยก ทล.4 – บ. น้ำตก จ. ระนอง ระยะทาง 14.970 กม. 2. สาย สฎ.2007 แยก ทล.41 - บ. บางใบไม้ จ. สุราษฎ์ธานี ระยะทาง 25.000 กม. 3. สาย ชพ.4004 แยก ทล.3253 - บ. ดอน ตะเคียน จ. ชุมพร ระยะทาง 8.060 กม. AAAAAA AABAAB

9 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุมผู้บริหาร ระดับสูง เดือน กันยายน 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 9 1. สาย พล.4018 แยก ทล.1114 – บ. บางขวัญ ม้า จ. พิษณุโลก ระยะทาง 9.635 กม. 2. สาย อต.2014 แยก ทล.11 - บ. นายาง, บ. ใน เมือง จ. อุตรดิตถ์ ระยะทาง 22.895 กม. 3. สาย สท.4013 แยก ทล.1195 - บ. ขอนซุง จ. สุโขทัย ระยะทาง 16.247 กม. ABBABB ABBABB สท ช. ที่ 14 1. สาย สพ.3055 แยก ทล.340 – โครงการฟาร์ม ตัวอย่างพระราชดำริ จ. สุพรรณบุรี ระยะทาง 13.400 กม. 2. สาย นฐ.1023 แยก ทล.4 - บ. วัดละมุด จ. นครปฐม ระยะทาง 15.365 กม. 3. สาย กจ.4024 แยก ทล.3512 - บ. หนองลาก ฆ้อน จ. กาญจนบุรี ระยะทาง 39.431 กม. ABCABC ABBABB


ดาวน์โหลด ppt สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้า ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทาง หลวงชนบท ปีงบประมาณ 2557 สพ.3 055 พล.4 018.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google