งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้า ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทาง หลวงชนบท ปีงบประมาณ 2557 สพ.3 055 พล.4 018.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้า ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทาง หลวงชนบท ปีงบประมาณ 2557 สพ.3 055 พล.4 018."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้า ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทาง หลวงชนบท ปีงบประมาณ 2557 สพ พล.4 018

2 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ สาย กจ.4018 แยก ทล.3343 – ถ้ำละว้า จ. กาญจนบุรี ระยะทาง กม. 2. สาย นฐ.1023 แยก ทล. 4 – บ. วัดละมุด จ. นครปฐม ระยะทาง กม. 3. สาย สพ.3024 แยก ทล. 333 – บ. หนองหลอด จ. สุพรรณบุรี ระยะทาง กม. ABBABB ABBABB สท ช. ที่ สาย ชร.4044 แยก ทล.1207 – บ. สันติสุข จ. เชียงราย ระยะทาง กม. 2. สาย นน.4004 แยก ทล บ้านน้ำปั้ว จ. น่าน ระยะทาง กม. 3. สาย พย.1014 แยก ทล.1 – บ้านแม่เย็น จ. พะเยา ระยะทาง กม. BBBBBB BBBBBB เดือน ธันวาคม 2556

3 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ สาย มห.3010 แยก ทล.212 – บ. สมสะอาด จ. มุกดาหาร ระยะทาง กม. 2. สาย สน.2021 แยก ทล.22 – บ. คําบิด จ. สกลนคร ระยะทาง กม. ABAB ABAB สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน มกราคม 2557

4 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน มีนาคม 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 4 1. สาย สค.4019 แยก ทล บ. วัดเกาะ จ. สมุทรสาคร ระยะทาง กม. 2. สาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบทสาย พบ.4024 – บ. ขลู่ จ. เพชรบุรี ระยะทาง กม. 3. สาย รบ.1028 แยก ทล.4 – บ. หนองลังกา จ. ราชบุรี ระยะทาง กม. ABBABB ABBABB สท ช. ที่ 7 1. สาย ศก.4020 แยก ทล.2200 – บ. กำแพง จ. ศรีสะเกษ ระยะทาง กม. 2. สาย ยส.2018 แยก ทล.23 - บ. โสกน้ำขาว จ. ยโสธร ระยะทาง กม. 3. สาย อจ.3009 แยก ทล.212 – บ. โพนขวาว จ. อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ ระยะทาง กม. 4. สาย อบ.3054 แยก ทล บ. เสาเล้า จ. อุบลราชธานี ระยะทาง กม. BAAABAAA BAAABAAA

5 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน พฤษภาคม 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 6 1. สาย รอ.2027 แยก ทล.27 – บ. โนนสะอาด จ. ร้อยเอ็ด ระยะทาง กม. 2. สาย ขก.2017 แยก ทล.12 - บ. ป่าส่าน จ. ขอนแก่น ระยะทาง กม. 3. สาย มค.3006 แยก ทล บ. โคกพระ จ. มหาสารคาม ระยะทาง กม. 4. สาย ลย.3010 แยก ทล บ. กอไผ่โทน จ. เลย ระยะทาง กม. BBABBBAB BBABBBAB สท ช. ที่ สาย ฉช.3010 แยก ทล.331 – บ. หนองปลา ดุก จ. ฉะเชิงเทรา ระยะทาง กม. 2. สาย นย.5028 แยก ทล.4016 ทางขึ้น - ลง สัน เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก ระยะทาง กม. 3. สาย สก.2011 แยก ทล.33 - น้ำตกน้ำโตน จ. สระแก้ว ระยะทาง กม. BABBAB BABBAB

6 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน มิถุนายน 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 3 1. ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะทาง กม. 2. สาย รย.4009 แยก ทล บ. เจ็ดลูกเนิน จ. ระยอง ระยะทาง กม. 3. สาย ชบ.3002 แยก ทล วัดญาณสังวรา ราม จ. ชลบุรี ระยะทาง กม. AAAAAA AAAAAA สท ช. ที่ 8 1. สาย ตก.3002 แยก ทล.105 – บ. วังแก้ว จ. ตาก ระยะทาง กม. 2. สาย พจ.4054 แยก ทล บ. เนินโพธิ์ จ. พิจิตร ระยะทาง กม. 3. สาย กพ.4003 แยก ทล.1116 – บ. สักงาม จ. กำแพงเพชร ระยะทาง กม. BBABBA BBABBA

7 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน กรกฎาคม 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 1 1. สาย อย.3032 แยก ทช. 347 – บ. บางระกำ จ. พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง กม. 2. สาย นบ.1002 แยก ทล. 9 - บ. หนองเพรางาย จ. นนทบุรี ระยะทาง กม. 3. สาย อท.4002 แยก ทล.3064 – บ. มหานาม จ. อ่างทอง ระยะทาง กม. BABBAB AABAAB สท ช. ที่ สาย ยล.3004 แยก ทล.410 – บ. ปิยะมิตร 1 จ. ยะลา ระยะทาง กม. 2. สาย ยล.3015 แยก ทล บ. คอราแม จ. ยะลา ระยะทาง กม. BBBB BBBB

8 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุม ผู้บริหารระดับสูง เดือน สิงหาคม 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 2 1. สาย สบ.3050 แยก ทล.362 – บ. ปากบาง จ. สระบุรี ระยะทาง กม. 2. สาย ลบ.2029 แยก ทล.21 - บ. วังเพลิง จ. ลพบุรี ระยะทาง กม. 3. สาย สห.3032 แยก ทล เทศบาลอินทร์ บุรี จ. สิงห์บุรี ระยะทาง กม. BBBBBB BBBBBB สท ช. ที่ สาย รน.4010 แยก ทล.4 – บ. น้ำตก จ. ระนอง ระยะทาง กม. 2. สาย สฎ.2007 แยก ทล.41 - บ. บางใบไม้ จ. สุราษฎ์ธานี ระยะทาง กม. 3. สาย ชพ.4004 แยก ทล บ. ดอน ตะเคียน จ. ชุมพร ระยะทาง กม. AAAAAA AABAAB

9 สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้าประชุมผู้บริหาร ระดับสูง เดือน กันยายน 2557 หน่ว ย งาน สายทาง เกรด นำเส นอ เกร ด ปัจจุ บัน สท ช. ที่ 9 1. สาย พล.4018 แยก ทล.1114 – บ. บางขวัญ ม้า จ. พิษณุโลก ระยะทาง กม. 2. สาย อต.2014 แยก ทล.11 - บ. นายาง, บ. ใน เมือง จ. อุตรดิตถ์ ระยะทาง กม. 3. สาย สท.4013 แยก ทล บ. ขอนซุง จ. สุโขทัย ระยะทาง กม. ABBABB ABBABB สท ช. ที่ สาย สพ.3055 แยก ทล.340 – โครงการฟาร์ม ตัวอย่างพระราชดำริ จ. สุพรรณบุรี ระยะทาง กม. 2. สาย นฐ.1023 แยก ทล.4 - บ. วัดละมุด จ. นครปฐม ระยะทาง กม. 3. สาย กจ.4024 แยก ทล บ. หนองลาก ฆ้อน จ. กาญจนบุรี ระยะทาง กม. ABCABC ABBABB


ดาวน์โหลด ppt สายทางโดดเด่นที่คัดเลือกเข้า ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทาง หลวงชนบท ปีงบประมาณ 2557 สพ.3 055 พล.4 018.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google