งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทะเบียนทาง หลวงชนบท. วัตถุประสงค์การลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. ทางหลวง พ. ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทะเบียนทาง หลวงชนบท. วัตถุประสงค์การลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. ทางหลวง พ. ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทะเบียนทาง หลวงชนบท

2 วัตถุประสงค์การลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. ทางหลวง พ. ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2549 ดังนี้ - มาตรา 9 ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทาง หลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและ บำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท - มาตรา 13 (2) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทาง หลวงชนบทเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทาง หลวงชนบท เพื่อเป็นการกำกับ และควบคุมมาตรฐาน และลักษณะ ของทางหลวงชนบทให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม รวมถึงเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาถนนในอนาคต

3 ประโยชน์ของการลงทะเบียน สามารถกำกับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวง ชนบทในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม กฎหมายทางหลวงได้อย่างสมบูรณ์ มีระบบฐานข้อมูลสายทางหลวงชนบทที่สามารถ ใช้พัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานงานทางที่เป็น เอกภาพและมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเส้นทางหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

4 ปี 2557 ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก. ค. 57) สรุปการลงทะเบียนทาง หลวงชนบท

5 สถานะปัจจุบันการ ลงทะเบียนแต่ละ สทช. ลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียน

6 สรุปการลงทะเบียนทางหลวงชนบท สทช. โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียน สาย ทาง ระยะทางสายทาง ระยะทาง ( กม.) สายทาง จำนวน กม. จำนว น ร้อย ละ ระยะทาง จำนว น ร้อย ละ ระยะทา ง ร้อยละ สทช.1 ( ปทุมธานี ) 1541,752.09614493.511,674.55595.57106.4977.5414.43 สทช. 2 ( สระบุรี ) 2342,509.15416269.231,960.35378.137230.77548.80121.87 สทช. 3 ( ชลบุรี ) 1752,196.76711766.861,555.16670.795833.14641.60129.21 สทช.4 ( เพชรบุรี ) 1842,399.63716991.852,195.06891.48158.15204.5698.52 สทช.5 ( นครราชสีมา ) 2334,225.02022496.144,099.18597.0293.86125.8352.98 สทช.6 ( ขอนแก่น ) 1853,483.10417695.143,391.78997.3894.8692.4222.65 สทช.7 ( อุบลราชธานี ) 2354,020.41518177.023,355.71083.475422.98664.70516.53 สทช.8 ( นครสวรรค์ ) 1962,991.64018996.432,939.15098.2573.5752.4901.75 สทช.9 ( อุตรดิตถ์ ) 1491,913.19314697.991,895.44399.0732.0117.7500.93

7 สทช. โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียน สาย ทาง ระยะทางสายทาง ระยะทาง ( กม.) สายทาง จำนวน กม. จำนว น ร้อย ละ ระยะทาง จำนว น ร้อย ละ ระยะทางร้อยละ สทช.10 ( เชียงใหม่ ) 1973,274.59613267.012,401.79073.356532.99872.80626.65 สทช.11 ( สุราษฎร์ ธานี ) 1632,283.20014689.572,187.22895.801710.4395.9724.20 สทช.12 ( สงขลา ) 2122,602.27212960.851,769.75068.018339.15832.52231.99 สทช.13 ( ฉะเชิงเทรา ) 1542,319.81713990.262,074.51489.43159.74245.30310.57 สทช.14 ( สุพรรณบุรี ) 1942,745.91212865.982,115.95577.066634.02629.95722.94 สทช.15 ( อุดรธานี ) 1332,354.52812795.492,290.70597.2964.5163.8232.71 สทช.16 ( กาฬสินธุ์ ) 2073,526.93520498.553,501.17799.2731.4525.7580.73 สทช.17 ( เชียงราย ) 1001,394.2939393.001,350.16396.8377.0044.1303.17 สทช.18 ( กระบี่ ) 1551,647.86713285.161,476.90189.632314.84170.96610.37 รวม 3,26047,640 2,73 8 8442,23589522165,40711

8 โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียน สาย ทาง ระยะทางสายทาง ระยะทาง ( กม.) สายทาง 255 7 จำนวนกม. จำนวนร้อยละระยะทางร้อยละจำนวนร้อยละระยะทางร้อยละ 3,26047,6402,7388442,23589522165,40711 สรุปการลงทะเบียนทาง หลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt การลงทะเบียนทาง หลวงชนบท. วัตถุประสงค์การลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. ทางหลวง พ. ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google