งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทะเบียนทาง หลวงชนบท. วัตถุประสงค์การลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. ทางหลวง พ. ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทะเบียนทาง หลวงชนบท. วัตถุประสงค์การลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. ทางหลวง พ. ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทะเบียนทาง หลวงชนบท

2 วัตถุประสงค์การลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. ทางหลวง พ. ศ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ ดังนี้ - มาตรา 9 ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทาง หลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและ บำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท - มาตรา 13 (2) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทาง หลวงชนบทเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทาง หลวงชนบท เพื่อเป็นการกำกับ และควบคุมมาตรฐาน และลักษณะ ของทางหลวงชนบทให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม รวมถึงเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาถนนในอนาคต

3 ประโยชน์ของการลงทะเบียน สามารถกำกับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวง ชนบทในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม กฎหมายทางหลวงได้อย่างสมบูรณ์ มีระบบฐานข้อมูลสายทางหลวงชนบทที่สามารถ ใช้พัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานงานทางที่เป็น เอกภาพและมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเส้นทางหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

4 ปี 2557 ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก. ค. 57) สรุปการลงทะเบียนทาง หลวงชนบท

5 สถานะปัจจุบันการ ลงทะเบียนแต่ละ สทช. ลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียน

6 สรุปการลงทะเบียนทางหลวงชนบท สทช. โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียน สาย ทาง ระยะทางสายทาง ระยะทาง ( กม.) สายทาง จำนวน กม. จำนว น ร้อย ละ ระยะทาง จำนว น ร้อย ละ ระยะทา ง ร้อยละ สทช.1 ( ปทุมธานี ) 1541, , สทช. 2 ( สระบุรี ) 2342, , สทช. 3 ( ชลบุรี ) 1752, , สทช.4 ( เพชรบุรี ) 1842, , สทช.5 ( นครราชสีมา ) 2334, , สทช.6 ( ขอนแก่น ) 1853, , สทช.7 ( อุบลราชธานี ) 2354, , สทช.8 ( นครสวรรค์ ) 1962, , สทช.9 ( อุตรดิตถ์ ) 1491, ,

7 สทช. โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียน สาย ทาง ระยะทางสายทาง ระยะทาง ( กม.) สายทาง จำนวน กม. จำนว น ร้อย ละ ระยะทาง จำนว น ร้อย ละ ระยะทางร้อยละ สทช.10 ( เชียงใหม่ ) 1973, , สทช.11 ( สุราษฎร์ ธานี ) 1632, , สทช.12 ( สงขลา ) 2122, , สทช.13 ( ฉะเชิงเทรา ) 1542, , สทช.14 ( สุพรรณบุรี ) 1942, , สทช.15 ( อุดรธานี ) 1332, , สทช.16 ( กาฬสินธุ์ ) 2073, , สทช.17 ( เชียงราย ) 1001, , สทช.18 ( กระบี่ ) 1551, , รวม 3,26047,640 2, , ,40711

8 โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียน สาย ทาง ระยะทางสายทาง ระยะทาง ( กม.) สายทาง จำนวนกม. จำนวนร้อยละระยะทางร้อยละจำนวนร้อยละระยะทางร้อยละ 3,26047,6402, , ,40711 สรุปการลงทะเบียนทาง หลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt การลงทะเบียนทาง หลวงชนบท. วัตถุประสงค์การลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. ทางหลวง พ. ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google