งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : วิกฤตการณ์ทางด้าน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ( ๑ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : วิกฤตการณ์ทางด้าน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ( ๑ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : วิกฤตการณ์ทางด้าน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ( ๑ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ :

2 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ วิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร ธรรมชาติในประเทศ ไทย

3 ครูธีระพล เข่งวา 3 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ที่ดินของไทย วิกฤตการณ์ เกี่ยวกับที่ดิน และทรัพยากร ดิน

4 ครูธีระพล เข่งวา 4 1. ความจำกัดของ จำนวนที่ดิน

5 ครูธีระพล เข่งวา 5 2. การเปลี่ยนสภาพ การใช้ที่ดิน

6 ครูธีระพล เข่งวา 6 3. การพัฒนา อุตสาหกรรมชุมชนและ สาธารณูปโภค

7 ครูธีระพล เข่งวา 7 4. การถือครอง ที่ดิน ประชาชนอีก 800,000 คน เป็น เป็นครอบครัวที่ไม่มี ที่ดินเป็น กรรมสิทธิ์

8 ครูธีระพล เข่งวา 8 5. ความขัดแย้ง ระหว่าง รัฐกับ ประชาชน 6. ความขัดแย้ง ระหว่าง ผู้ถือครอง ที่ดิน

9 ครูธีระพล เข่งวา 9 7. การเกิดภัย ธรรมชาติ

10 ครูธีระพล เข่งวา 10 8. แผ่นดิน ทรุดตัว

11 ครูธีระพล เข่งวา 11 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ทรัพยากรดิน มีดังนี้

12 ครูธีระพล เข่งวา 12 1. ดินที่ขาดความอุดม สมบูรณ์ ประเทศไทยมีที่ดินที่ไม่ เหมาะสม ในการทำการเกษตรถึง 58.9 ล้านไร่ ดินทรายจัด อยู่ 7.1 ล้าน ไร่ ดินลูกรังจัด อยู่ 51.3 ล้านไร่

13 ครูธีระพล เข่งวา 13 2. ดิน กรด ดินเปรี้ยว ดิน เค็ม ดินกรด 140 ล้านไร่ (44.00 %) ดินเปรี้ยว 8.2 ล้านไร่ ( 2.56 %) ดินเค็ม 21.7 ล้านไร่ ( 6.80 %) ประเทศไทยมีพื้น ที่ดินเป็น...

14 ครูธีระพล เข่งวา 14 กราฟแสดง ดินกรด ดิน เปรี้ยว ดินเค็ม

15 ครูธีระพล เข่งวา 15

16 ครูธีระพล เข่งวา 16 3. ดินที่ถูกชะล้าง พังทลาย ประเทศไทยมีที่ดินที่ถูก ชะล้าง พังทลายประมาณ 134.5 ล้านไร่ หรือร้อยละ 41.94 ของ พื้นที่

17 ครูธีระพล เข่งวา 17

18 ครูธีระพล เข่งวา 18 การพังทลายของดิน แรงดึงดูด ของโลก

19 ครูธีระพล เข่งวา 19 การพังทลายของดิน แรง ฝน

20 ครูธีระพล เข่งวา 20 การพังทลายของดิน แรงลม

21 ครูธีระพล เข่งวา 21 การพังทลายของดิน คลื่นตามชายตลิ่ง หรือชายทะเล

22 ครูธีระพล เข่งวา 22 การพังทลายของดิน กระแสน้ำ

23 ครูธีระพล เข่งวา 23 การพังทลายของดิน การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ

24 ครูธีระพล เข่งวา 24 การพังทลายของดิน เป็นปัญหารุนแรง มากขึ้น เกิดจากใครเป็น ผู้กระทำ ?

25 ครูธีระพล เข่งวา 25 การพังทลายของดิน การตัดไม้ ทำลายป่า

26 ครูธีระพล เข่งวา 26 การพังทลายของดิน การเผา ป่า

27 ครูธีระพล เข่งวา 27 การพังทลายของดิน การไถปรับดินให้เรียบเพื่อ การเกษตร

28 ครูธีระพล เข่งวา 28 การพังทลายของดิน การทำ เหมืองแร่

29 ครูธีระพล เข่งวา 29 4. ดินที่ทำการเพาะปลูก มานาน ประเทศไทยมีถึง 208.3 ล้านไร่

30 ครูธีระพล เข่งวา 30 5. ดินที่มีสารพิษและวัตถุ ที่ไม่ย่อย สลาย

31 ครูธีระพล เข่งวา 31

32 ครูธีระพล เข่งวา 32

33 ครูธีระพล เข่งวา 3 วิกฤตการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ประเทศไทย ขอขอบคุณสำนัก ธรณีวิทยา กรมทรัพยากร ธรณี

34 ครูธีระพล เข่งวา 34 คำถามชวน คิด 1. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ที่ดินในประเทศ ไทยเกิดขึ้นเนื่องจาก สาเหตุสำคัญ อะไรบ้าง มีแนวทาง แก้ไขอย่างไร

35 ครูธีระพล เข่งวา 35 คำถามชวน คิด 2. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ทรัพยากรดิน ในประเทศมีอะไรบ้าง และมีวิธีการ แก้ไขอย่างไร

36 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 36 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : วิกฤตการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรในประเทศ ไทย


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : วิกฤตการณ์ทางด้าน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ( ๑ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google