งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าศาลากลางศาลา ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำหญิง ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าศาลากลางศาลา ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำหญิง ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าศาลากลางศาลา ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำหญิง ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

2 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าบ้านพัก 1 ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าบ้านพัก 2 ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

3 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าบนกลางบน ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ห้องน้ำชาย ผังควบคุมสวิตช์ปิด - เปิด ปิด ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต เปิด

4 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าห้องเวชภัณฑ์ห้องเวชภัณฑ์ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องพักผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

5 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

6 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าห้องเวชภัณฑ์ห้องเวชภัณฑ์ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องพักผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

7 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าศูนย์คุณภาพฯคลังปัญญาฯ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำ ผนังติดตู้อบ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

8 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องนวดแผนไทย ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องทันตกรรม ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

9 ผังควบคุมสวิตช์พัดลม หน้าศูนย์คุณภาพฯ คลังปัญญาฯ ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด ผังควบคุมสวิตช์ไฟ ห้องน้ำ ผนังติดตู้อบ ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

10 ผังควบคุมสวิตช์ไฟ ห้องนวดแผนไทย ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด ผังควบคุมสวิตช์ไฟ ห้องทันตกรรม ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

11 ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าหัองสุขา ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด หน้าห้องทันตฯข้างห้องฉุกเฉิน

12 ผังควบคุมสวิตช์ไฟ ด้านหน้า ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หลังห้องน้ำ ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

13 ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าหัองสุขา ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด หน้าห้องทันตฯข้างห้องฉุกเฉิน

14 ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าหัองสุขา ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด หน้าห้องทันตฯข้างห้องฉุกเฉิน

15 ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าหัองสุขา ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด หน้าห้องทันตฯข้างห้องฉุกเฉิน

16

17 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ข้างหลังอาคารบริหารกลางห้องบริหาร ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าจอทีวี ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

18 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องบริหาร ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าอาคารบริหาร ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

19 ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าระเบียง ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด หน้าห้องประชุมหน้าอาคาร


ดาวน์โหลด ppt ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าศาลากลางศาลา ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำหญิง ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google