งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
หน้าศาลา กลางศาลา ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำหญิง ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

2 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
หน้าบ้านพัก 1 ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าบ้านพัก 2 ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

3 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
หน้าบน กลางบน ห้องน้ำชาย ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ปิด - เปิด ปิด เปิด ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

4 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
หน้าห้องเวชภัณฑ์ ห้องเวชภัณฑ์ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องพักผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

5 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
ห้องน้ำ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

6 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
หน้าห้องเวชภัณฑ์ ห้องเวชภัณฑ์ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องพักผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

7 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
หน้าศูนย์คุณภาพฯ คลังปัญญาฯ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องน้ำ ผนังติดตู้อบ ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

8 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
ห้องนวดแผนไทย ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ห้องทันตกรรม ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

9 ผังควบคุมสวิตช์พัดลม ผังควบคุมสวิตช์ไฟ
หน้าศูนย์คุณภาพฯ คลังปัญญาฯ ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด ผังควบคุมสวิตช์ไฟ ห้องน้ำ ผนังติดตู้อบ ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

10 ผังควบคุมสวิตช์ไฟ ผังควบคุมสวิตช์ไฟ
ห้องนวดแผนไทย ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด ผังควบคุมสวิตช์ไฟ ห้องทันตกรรม ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

11 ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด
ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าห้องทันตฯ หน้าหัองสุขา ข้างห้องฉุกเฉิน ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

12 ผังควบคุมสวิตช์ไฟ ผังควบคุมสวิตช์ไฟ
ด้านหน้า ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หลังห้องน้ำ ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

13 ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด
ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าห้องทันตฯ หน้าหัองสุขา ข้างห้องฉุกเฉิน ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

14 ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด
ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าห้องทันตฯ หน้าหัองสุขา ข้างห้องฉุกเฉิน ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

15 ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด
ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าห้องทันตฯ หน้าหัองสุขา ข้างห้องฉุกเฉิน ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด

16

17 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
ข้างหลังอาคารบริหาร กลางห้องบริหาร ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าจอทีวี ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

18 ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า
ห้องบริหาร ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า หน้าอาคารบริหาร ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลูกหลานในอนาคต

19 ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด
ผังควบคุมสวิตช์ไฟ หน้าห้องประชุม หน้าระเบียง หน้าอาคาร ร่วมมือประหยัดไฟ ร่วมใจประหยัดน้ำ เปิดเมื่อใช้ ไปแล้วปิด


ดาวน์โหลด ppt ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า ผังควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google