งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PERT/CPM. ActivitiesPredecessorDuration A-2 B-3 CA2 DA, B4 EC4 FC3 GD, E5 HF, G2 รวมระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PERT/CPM. ActivitiesPredecessorDuration A-2 B-3 CA2 DA, B4 EC4 FC3 GD, E5 HF, G2 รวมระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PERT/CPM

2

3 ActivitiesPredecessorDuration A-2 B-3 CA2 DA, B4 EC4 FC3 GD, E5 HF, G2 รวมระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 25

4 จงเขียนโครงข่ายงานแบบ AOA

5 จงเขียนโครงข่ายงานแบบ AON

6 6 Using Critical Path Analysis to Make Schedule Trade- offs A forward pass through the network diagram determines the earliest start and finish dates. A backward pass determines the latest start and finish dates. Float or Slack is the amount of time that an activity can delay without delaying the project

7 7 Earliest Start and Finish Steps เวลาเริ่มเร็วที่สุด (Earliest start (ES)) คือเวลาเร็วที่สุดที่กิจกรรมหนึ่ง สามารถเริ่มต้นทำได้ โดยสมมติว่ากิจกรรมก่อนหน้าทั้งหมดได้ทำเสร็จ แล้ว เวลาสิ้นสุดเร็วที่สุด (Earliest finish (EF)) คือเวลาที่เร็วที่สุดที่กิจกรรม หนึ่งสามารถทำเสร็จได้ เวลาเริ่มช้าที่สุด (Latest start (LS)) คือเวลาที่ช้าที่สุดที่กิจกรรมหนึ่ง สามารถเริ่มต้นทำได้ โดยไม่มีผลทำให้เกิดความล่าช้าแก่โครงการ เวลาสิ้นสุดช้าที่สุด (Latest finish (LF)) คือเวลาที่ช้าที่สุดที่กิจกรรมหนึ่ง สามารถทำเสร็จได้ โดยไม่มีผลทำให้เกิดความล่าช้าแก่โครงการ

8 8 Begin at starting event and work forward ES = 0 for starting activities ES is earliest start EF = ES + Activity time EF is earliest finish ES = Maximum {EF of all immediate predecessors} Earliest Start and Finish Steps

9 9 Begin at ending event and work backward LF = Maximum EF for ending activities LF is latest finish; EF is earliest finish LS = LF - Activity time LS is latest start LF = Minimum {LS of all immediate successors} Latest Start and Finish Steps

10 10 Latest Start and Finish Steps Latest Finish ES LS EF LF Earliest Finish Latest Start Earliest Start Activity Name Activity Duration

11 11 Activities and Predecessors ActivityImmediate Predecessors Duration (week) A-2 B-3 CA2 DA, B4 EC4 FC3 GD, E5 HF, G2

12 12 H H 13 2 15 F H F 4 3 7 FH E 4 4 8 G H G 8 5 13 H 0 0 0 Start Earliest Start and Earliest Finish Times A H A 0 2 2 LS of A LS of A = ES of A +2 C H C 2 2 4 LS of C = EF of A D H D 3 4 7 Activity Duration B ES H B 0 3 3 EF Activity Name =Max(2,3) ES= Max(ES of D, EF of E) = Max(8,7) = 8

13 13 H H 2 15 G H G 8 8 5 13 F H F 4 10 3 7 13C H C 2 2 2 4 4 FH E 4 4 4 8 8 D H D 3 4 4 7 8 B H B 0 1 3 3 4 A H A 0 0 2 2 2 Start0 H 0 0 0 0 Latest Start and Latest Finish Times ES EF LS LF = Min(2,4) = 2 Activity Name Activity Duration LS = LF- 4 LF = Min(LS of E, LS of E) = Min(4,10) = 4

14 14 Start A B C D F F G H H 13 2 15 H G 8 8 5 13 H F 4 10 3 7 13 H C 2 2 2 4 4 H E 4 4 4 8 8 H D 3 4 4 7 8 H B 0 1 3 3 4 H A 0 0 2 2 2 H 0 0 0 0 0 Slack=0 Slack=6 Slack=1 Start Critical Path and Slack Time

15 15 Slack Time ActivityESEFLSLFSlack LS-ES On Critical Path A02020Y B03141N C24240Y D37481N E48480Y F4710136N G8 8 0Y H 1513150Y

16 Activiti es Predece ssor Duratio n A-4 BA7 CA8 DA14 EB, C5 FE4 GD, E6

17

18 18

19 การเร่งรัดโครงการ ในบางกรณีผู้บริหารต้องการให้โครงการ เสร็จเร็วกว่ากำหนด สามารถทำได้โดยการระดม ทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน เครื่องจักรมาใช้ ในกิจกรรมวิกฤตมากขึ้น เราเรียกการลดเวลา ของโครงการโดยการระดมทรัพยากรว่า การ เร่งรัดโครงการ (crashing project)

20 ขั้นตอนการเร่งรัดโครงการ 1. หาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาแล้วเสร็จและ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปกติของทุก กิจกรรมในโครงการ 2. วิเคราะห์หาเส้นทางวิกฤตเพื่อทราบถึง กิจกรรมวิกฤต 3. รวบรวมค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกิจกรรมวิกฤต 4. เลือกเร่งกิจกรรมวิกฤตที่มีค่าใช้จ่ายในการ เร่งงานต่ำสุดก่อนโดยการเร่งรัดทีละหน่วยเวลา จนกว่าจะได้เวลาแล้วเสร็จตามที่ต้องการ

21 ตัวอย่าง โครงการหนึ่งมีค่าใช้จ่ายปกติวันละ 1,250 บาท กิจกร รม กิจกรรม ที่มาก่อน เวลาแล้ว เสร็จ ปกติ เวลาแล้ว เสร็จเร็ว ที่สุด ค่าใช้จ่าย ในการ เร่งรัด / วัน ( บาท ) ABCDEFABCDEF - C A, B, C E 7 11 6 5 10 3 795282795282 - 600 400 800 700 900

22

23 ขั้นตอนการพิจารณาเมื่อเร่งรัด โครงการ 1. หาสายงานวิกฤต คือ C D E F, B E F โครงการใช้เวลา แล้วเสร็จ 24 วัน 2. จัดลำดับกิจกรรมวิกฤต ตามค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด กิจกรรม กิจกร รม ค่าใช้จ่ายในการ เร่งรัด / วัน ( บาท ) จำนวนวันที่ เร่งรัดได้ CBEDFCBEDF 400 600 700 800 900 1223112231 3. เริ่มเร่งรัดโดยเลือกกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด ต่ำสุด ในที่นี้คือกิจกรรม C, B มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด 400, 600 บาท สามารถเร่งได้ 1 วัน โครงการจะแล้วเสร็จใน 23 วัน

24 ขั้นตอนการพิจารณาเมื่อเร่งรัด โครงการ 1. หาสายงานวิกฤต คือ C D E F, B E F โครงการใช้เวลา แล้วเสร็จ 23 วัน 2. จัดลำดับกิจกรรมวิกฤต ตามค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด กิจกรรม กิจกร รม ค่าใช้จ่ายในการ เร่งรัด / วัน ( บาท ) จำนวนวันที่ เร่งรัดได้ CBEDFCBEDF 400 600 700 800 900 0123101231 3. เริ่มเร่งรัดโดยเลือกกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด ต่ำสุด ในที่นี้คือกิจกรรม E มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด 700 บาท สามารถเร่งได้ 1 วัน โครงการจะแล้วเสร็จใน 22 วัน

25 ขั้นตอนการพิจารณาเมื่อเร่งรัด โครงการ 1. หาสายงานวิกฤต คือ C D E F, B E F โครงการใช้เวลา แล้วเสร็จ 22 วัน 2. จัดลำดับกิจกรรมวิกฤต ตามค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด กิจกรรม 3. เริ่มเร่งรัดโดยเลือกกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด ต่ำสุด ในที่นี้คือกิจกรรม E มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด 700 บาท สามารถเร่งได้ 1 วัน โครงการจะแล้วเสร็จใน 21 วัน กิจกร รม ค่าใช้จ่ายในการ เร่งรัด / วัน ( บาท ) จำนวนวันที่ เร่งรัดได้ CBEDFCBEDF 400 600 700 800 900 0113101131

26 ขั้นตอนการพิจารณาเมื่อเร่งรัด โครงการ 1. หาสายงานวิกฤต คือ C D E F, B E F โครงการใช้เวลา แล้วเสร็จ 21 วัน 2. จัดลำดับกิจกรรมวิกฤต ตามค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด กิจกรรม 3. เริ่มเร่งรัดโดยเลือกกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด ต่ำสุด ในที่นี้คือกิจกรรม F มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด 900 บาท สามารถเร่งได้ 1 วัน โครงการจะแล้วเสร็จใน 20 วัน กิจกร รม ค่าใช้จ่ายในการ เร่งรัด / วัน ( บาท ) จำนวนวันที่ เร่งรัดได้ CBEDFCBEDF 400 600 700 800 900 0103001030

27 สรุป เร่งรัดกิจกรรม C 1 วัน ค่าใช้จ่าย 400 บาท เร่งรัดกิจกรรม B 1 วัน ค่าใช้จ่าย 600 บาท เร่งรัดกิจกรรม E 2 วัน ค่าใช้จ่าย 1,400 บาท เร่งรัดกิจกรรม F 1 วัน ค่าใช้จ่าย 900 บาท รวม 5 วัน 3,300 บาท

28

29

30

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt PERT/CPM. ActivitiesPredecessorDuration A-2 B-3 CA2 DA, B4 EC4 FC3 GD, E5 HF, G2 รวมระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google