งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอ เกมส์บุพบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอ เกมส์บุพบท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอ เกมส์บุพบท
โดย ด.ช.ภากร ลิ่มอรุณ

2 ๒. คำบุพบทในข้อใดบอกความเป็นเจ้าของ ก.บ้านของฉัน ข.เขาทำงานด้วยตัวเอง
๑. “ ผู้มีวาจาสัตย์ย่อมได้รับความเชื่อถือ____ผู้อื่น ”  ควรเติมคำใด ที่เหมาะสมลงในช่องว่าง           ก. แก่           ข. กับ           ค. ต่อ           ง.จาก ๒. คำบุพบทในข้อใดบอกความเป็นเจ้าของ          ก.บ้านของฉัน          ข.เขาทำงานด้วยตัวเอง          ค.เขารวยกว่าฉัน           ง.เขายอมไปเพื่อพ่อแม่

3 ๓. ข้อใดเป็นคำบุพบทบอกการเปรียบเทียบ
  ก.พ่อรวยกว่าน้า  ข.หนังสือของพ่อฉัน  ค.ลูกให้ของแด่พ่อแม่  ง.พ่อทำงานแทบไม่ทัน ๔. คำบุพบทในข้อใดไม่เหมือนข้ออื่น           ก.พ่อกลับบ้านเมื่อตอนเย็น           ข.แม่กลับจากลอนดอน          ค.น้าไปปักกิ่ง          ง.พี่อยู่ที่สมุทรสงคราม

4 ๕.คำบุพบทในข้อใดเป็นคำบุพบทบอกเวลา
          ก.ปากกาของแม่           ข.สมุดอยู่บนโต๊ะ           ค.อาป่วยจนถึงเดือนหน้า           ง.ผมไปโรงเรียนเกือบไม่ทัน ๖.ข้อใดไม่ใช่คำบุพบท             ก.พี่เก่งเท่ากับฉัน             ข.พ่อไปตลาดแต่แม่ไปโรงพยาบาล             ค.ปู่ทำดำนาที่นา             ง.พระอภัยมณเป็นของสุนทรภู่  

5 ๗.    ข้อใดไม่ใช่คำบุพบท          ก.ทั้งพ่อแม่ของผมเป็นคนอีสาน          ข.น้องรวยเท่าฉัน          ค.ณ ที่แห่งหนึ่ง          ง.เพื่อนทำขนมสำหรับฉัน   ๘.   ข้อใดไม่ใช่คำบุพบท           ก.พี่คงไปซื้อของไม่ก็ไปดูหนัง           ข.น้องทำการบ้านด้วยตัวเอง           ค.ปากกาอยู่ที่แม่           ง.พี่กลับจากเชียงใหม่  

6 ๙.คำบุพบทมีกี่ชนิด ก.2ชนิด ข.7ชนิด ค.5ชนิด ง.6ชนิด ๑๐.   “ ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี_____เจ้าหน้าที ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ”   ควรใช้บุพบทคำใดเติมลงในช่องว่างจึงจะถูกต้อง           ก.   กับ           ข.   แก่           ค.   แด่           ง.   ต่อ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอ เกมส์บุพบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google