งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอ เกมส์บุพบท โดย ด. ช. ภากร ลิ่มอรุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอ เกมส์บุพบท โดย ด. ช. ภากร ลิ่มอรุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอ เกมส์บุพบท โดย ด. ช. ภากร ลิ่มอรุณ

2 ๑. “ ผู้มีวาจาสัตย์ย่อมได้รับความเชื่อถือ ____ ผู้อื่น ” ควรเติมคำใด ที่เหมาะสมลงในช่องว่าง ก. แก่ ข. กับ ค. ต่อ ง. จาก ๒. คำบุพบทในข้อใดบอก ความเป็นเจ้าของ ก. บ้านของฉัน ข. เขาทำงานด้วยตัวเอง ค. เขารวยกว่าฉัน ง. เขายอมไปเพื่อพ่อแม่

3 ๓. ข้อใดเป็นคำบุพบทบอกการ เปรียบเทียบ ก. พ่อรวยกว่าน้า ข. หนังสือของพ่อฉัน ค. ลูกให้ของแด่พ่อแม่ ง. พ่อทำงานแทบไม่ทัน ๔. คำบุพบทในข้อใดไม่เหมือน ข้ออื่น ก. พ่อกลับบ้านเมื่อตอน เย็น ข. แม่กลับจากลอนดอน ค. น้าไปปักกิ่ง ง. พี่อยู่ที่สมุทรสงคราม

4 ๕. คำบุพบทในข้อใดเป็นคำบุพ บทบอกเวลา ก. ปากกาของแม่ ข. สมุดอยู่บนโต๊ะ ค. อาป่วยจนถึงเดือน หน้า ง. ผมไปโรงเรียนเกือบ ไม่ทัน ๖. ข้อใดไม่ใช่คำบุพบท ก. พี่เก่งเท่ากับฉัน ข. พ่อไปตลาดแต่แม่ ไปโรงพยาบาล ค. ปู่ทำดำนาที่นา ง. พระอภัยมณเป็นของ สุนทรภู่

5 ๗. ข้อใดไม่ใช่คำบุพบท ก. ทั้งพ่อแม่ของผมเป็น คนอีสาน ข. น้องรวยเท่าฉัน ค. ณ ที่แห่งหนึ่ง ง. เพื่อนทำขนมสำหรับ ฉัน ๘. ข้อใดไม่ใช่คำบุพบท ก. พี่คงไปซื้อของไม่ก็ไปดูหนัง ข. น้องทำการบ้านด้วยตัวเอง ค. ปากกาอยู่ที่แม่ ง. พี่กลับจากเชียงใหม่

6 ๙. คำบุพบทมีกี่ชนิด ก.2 ชนิดข.7 ชนิด ค.5 ชนิดง.6 ชนิด ๑๐. “ ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสีย ภาษี _____ เจ้าหน้าที ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ” ควรใช้บุพบทคำใดเติมลงใน ช่องว่างจึงจะถูกต้อง ก. กับ ข. แก่ ค. แด่ ง. ต่อ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอ เกมส์บุพบท โดย ด. ช. ภากร ลิ่มอรุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google