งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ ของหน่วยงาน. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การจัดซื้อร่วม ประเภท ลดต้นทุน ( เป้า / ผล ) มูลค่า จัดซื้อร่วม ( เป้า / ผล ) ยา 10/+4.620/26.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ ของหน่วยงาน. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การจัดซื้อร่วม ประเภท ลดต้นทุน ( เป้า / ผล ) มูลค่า จัดซื้อร่วม ( เป้า / ผล ) ยา 10/+4.620/26.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ ของหน่วยงาน

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การจัดซื้อร่วม ประเภท ลดต้นทุน ( เป้า / ผล ) มูลค่า จัดซื้อร่วม ( เป้า / ผล ) ยา 10/+4.620/26.6 วัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุ X-ray 20/-1020/12.5 วัสดุเทคนิคการแพทย์ 20/-2.420/12.7 วัสดุทันตกรรม 20/-2.920/23.8 วัสดุการแพทย์ (Instrument) ในห้อง ผ่าตัดที่มีราคาแพง 20

3 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ( ไตร มาสที่ 1) ข้อมูลจัดซื้อ จริงปี 56 ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 57 รพ. รวมจัดซื้อยา ซื้อร่วม เขต % ซื้อยา ร่วมเขต ซื้อร่วม จังหวัด % ซื้อยา ร่วม จังหวัด ซื้อ GPO % ยา GPO ซื้อเอง รวม จัดซื้อยา เพิ่ม / ลด % เลย 128,378,52 9 11,404, 278 33.1 230,87 0 0.67 4,481,02 1 12.99 18,379,8 13 34,496, 028 7.5 วังสะ พุง 18,753,118 594,519 16.1 135,00 0 3.66 1,011,58 8 27.44 1,945,76 7 3,686,9 21 - 21.4 ด่าน ซ้าย 16,627,744 829,010 20.0 207,25 2 5.00 506,401 12.22 2,602,38 6 4,145,0 87 - 0.3 ภู กระดึง 10,866,812 493,041 14.3 134,78 8 3.90 1,409,20 6 40.77 1,419,04 2 3,456,1 35 27.2 เชียง คาน 11,872,446 728,667 20.0 113,142 3.11 1,308,37 1 35.92 1,492,71 1 3,642,9 50 22.7 ปาก ชม 6,382,494 190,636 11.9 131,117 8.20 546,477 34.20 729,855 1,598,1 39 0.2 ท่าลี่ 7,211,408 351,399 25.7 379,44 7 27.79 570,096 41.75 64,635 1,365,6 72 - 24.2 ผาขาว 8,390,247 26,000 1.3 180,70 0 8.87 172,195 8.46 1,657,66 4 2,036,5 78 - 2.9 ภูเรือ 4,145,254 328,494 26.4 35,076 2.82 422,497 34.00 456,553 1,242,6 83 19.9 เอราวั ณ 4,950,779 245,387 29.2 33,646 4.01 327,120 38.97 233,200 839,425 - 32.2 นาด้วง 3,519,145 145,682 18.4 185,88 8 23.49 102,355 12.93 357,436 791,416 - 10.0 ภู หลวง 3,301,107 141,430 13.3 30,377 2.86 395,668 37.21 495,821 1,063,3 49 28.8 นา แห้ว 2,188,635 202,317 23.0 39,058 4.45 188,028 21.42 448,513 877,965 60.5 รวม 226,587,71 9 15,680, 859 26.5 1,836,3 60 3.10 11,441,0 23 19.31 30,283,3 97 59,242, 349 4.6

4 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (LAB) เดือนตุลาคม 2556- พฤศจิกายน 2556 ( ราย 2 เดือน ) ข้อมูลจัดซื้อ จริงปี 56 ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 57 รพ. รวมจัดซื้อวัสดุ ฯ Lab ซื้อร่วม เขต % ซื้อ ร่วมเขต ซื้อร่วม จังหวัด % ซื้อ ร่วม จังหวัด ซื้อเอง รวมจัดซื้อ วัสดุฯ Lab เพิ่ม / ลด % เลย 35,441,536 - - 5,822,360 - 1.4 วังสะ พุง 9,011,202 - - 1,250,806 - 16.7 ด่าน ซ้าย 4,350,483 - - 791,436 9.2 ภู กระดึ ง 4,083,696 315,651 76 101,011 24 - 416,662 - 38.8 เชียง คาน 3,299,348 - - 837,039 52.2 ปาก ชม 3,177,833 - - 425,941 - 19.6 ท่าลี่ 3,266,193 308,450 65 124,514 26 40,930 473,894 - 12.9 ผา ขาว 4,489,695 - - 648,695 649,695 - 13.2 ภูเรือ 2,368,521 319,407 73 49,467 11 66,450 435,324 10.3 เอราวั ณ 4,289,502 - - 843,156 17.9 นา ด้วง 2,730,500 - - 343,087 - 24.6 ภู หลวง 3,292,407 348,200 54 104,125 16 187,110 639,435 16.5 นา แห้ว 1,253,233 - - 249,559 19.5 รวม 81,054,150 1,291,70 89.4 379,117 2.8 11,506,56 8 13,178,393 - 2.4

5 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา และ X- ray เดือนตุลาคม 2556- พฤศจิกายน 2556 ( ราย 2 เดือน ) ข้อมูลจัดซื้อจริง ปี 56 ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 57 รพ. รวมจัดซื้อ ซื้อร่วม จังหวัด % ซื้อร่วม จังหวัด ซื้อเอง รวมจัดซื้อ เพิ่ม / ลด % เลย 54,089,947 124,445 1 8,596,706 8,721,151 -3-3 วังสะพุง 9,775,850 147,231 22 531,292 678,523 - 58 ด่าน ซ้าย 3,543,591 168,991 27 456,974 625,966 6 ภูกระดึง 4,695,388 441,519 54 371,785 813,304 4 เชียง คาน 6,596,705 193,499 23 643,540 837,039 - 24 ปากชม 2,474,984 195,800 31 435,638 631,438 53 ท่าลี่ 2,906,885 41,760 10 390,741 432,501 - 11 ผาขาว 2,042,440 108,329 35 200,950 309,279 -9-9 ภูเรือ 1,043,252 76,204 31 165,967 242,171 39 เอราวัณ 1,216,897 56,165 62 34,930 91,095 - 55 นาด้วง 2,097,962 - - - 137,650 - 61 ภูหลวง 2,524,238 65,396 20 259,050 324,446 - 23 นาแห้ว 598,816 134,124 64 74,289 208,092 109 รวม 93,606,954 1,753,46 2 12 12,161,86 2 14,052,65 3- 10

6 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ( ไตรมาสที่ 1) ร.พ.ร.พ. มูลค่าการ จัดซื้อมูลค่าการจัดซื้อ ต. ค.- ธ. ค. 2556 ปี 2556 ซื้อร่วม เขต % ซื้อร่วม เขตซื้อเอง รวมเพิ่ม / ลด % เลย 785,200.00 192,750.0 043.24 253,102.0 0445,852.00127.13 นาด้วง 232,809.970.00 44,610.00 -23.35 เชียง คาน 767,262.050.00 138,508.2 0 -27.79 ปากชม 343,172.3028,800.0030.6565,167.9093,967.909.53 ด่านซ้าย 500,000.000.00 123,286.0 0 -1.37 นาแห้ว 307,249.7721,600.0030.3849,498.2071,098.20-7.44 ภูเรือ 349,953.000.00 97,934.00 11.94 ท่าลี่ 774,407.500.00 189,445.6 4 -2.15 วังสะพุง 1,186,562. 00 121,670.0 028.58 304,150.0 0425,820.0043.55 ภูกระดึง 673,965.00 102,595.0 054.2886,429.00186,024.0010.41 ภูหลวง 469,880.690.00 35,250.00 -69.99 ผาขาว 727,594.310.00 53,880.00 -70.38 เอราวัณ 496,691.190.00 54,261.05 -56.30 รวม 7,614,747. 78 467,415.0 023.8 1,495,521. 99 1,959,936. 992.95

7 งาน mobile unit รอบที่ 1 วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจเฉพาะในงานกาชาด และเขตอำเภอเมืองเลย


ดาวน์โหลด ppt ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ ของหน่วยงาน. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การจัดซื้อร่วม ประเภท ลดต้นทุน ( เป้า / ผล ) มูลค่า จัดซื้อร่วม ( เป้า / ผล ) ยา 10/+4.620/26.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google