งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนในการทำงาน

3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน(ต่อ)
เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนจะทราบว่าจะต้องทำอะไร เมื่อไร อย่างไร เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด

4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2. จัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติงาน 3. ดำเนินการจัดทำแผน

5 แผนปฏิบัติงานที่ดีต้องประกอบไปด้วย
ชื่อแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนหลัก กิจกรรม วิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่

6 แผนปฏิบัติงานที่ดีต้องประกอบไปด้วย(ต่อ)
ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือกิจกรรม แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัติสำรอง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

7 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ(Swot)
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่า

8 จุดแข็ง บุคลากรมีจำนวนเพียงพอ บุคลากรเป็นคนในพื้นที่
บุคลากรมีวุฒิการศึกษาสูงในระดับปริญญาตรีขึ้นไป บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

9 จุดแข็ง(ต่อ) บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีงบประมาณในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทั้งงบจาก กระทรวง จังหวัด ศอบต. อพท. NGO มีโครงสร้างองค์กร ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด (มีส่วนรวม)

10 จุดอ่อน บุคลากรขาดการกระตือรือร้น
ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้งานไม่ต่อเนื่อง งบประมาณได้รับการจัดสรรโอนล่าช้า สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ

11 จุดอ่อน(ต่อ) ขาดการเผยแพร่สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ขาดการใช้เครือข่ายทางสังคมเท่าที่ควร ขาดการประสานงานภายในองค์กรระหว่างกลุ่มฝ่ายที่ควรจะเป็น

12 โอกาส นโยบายของรัฐทุกระดับให้ความสำคัญทางสังคมตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมาถึงระเบียบต่างๆ มีกฎหมายจำนวน 22 ฉบับเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้บทบาทหน้าที่และสนับสนุน พมจ. เป็นอย่างดี

13 โอกาส(ต่อ) นโยบาย (TMT-GT สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) AEC เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในด้านสังคมระหว่างประเทศ การคมนาคมสะดวกในการประสานงานและดำเนินการด้านสังคมต่างๆ

14 อุปสรรค ผู้กำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดขาดความเข้าใจหลักบทบาทของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

15 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ(Swot)
การทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

16 จุดแข็ง บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
บุคลากรที่จัดทำแผนปฏิบัติงานมีความพยายามที่จะเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรที่จัดทำแผนปฏิบัติงานสามารถนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

17 จุดอ่อน บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติงานมีน้อย
บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ในการทำแผนปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่องในการจัดทำแผน บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติงานต้องมีการเรียนรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม

18 โอกาส หัวหน้างานเข้าในการทำงานของผู้จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการทำงานมีการยืดหยุ่นทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีเวลาที่จะแก้ไขผลงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

19 อุปสรรค บ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลล้าช้า
บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานในส่วนอื่นด้วย อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ เกิดการขัดข้องและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google