งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสงขลา

2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ แผน เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้าง ความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้อง เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนใน การทำงาน

3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ แผน ( ต่อ ) เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของ การทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนจะ ทราบว่าจะต้องทำอะไร เมื่อไร อย่างไร เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย ประจำปี เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และ ใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด

4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติ งาน 1. วิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 2. จัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติ งาน 3. ดำเนินการจัดทำแผน

5 แผนปฏิบัติงานที่ดีต้อง ประกอบไปด้วย ชื่อแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนหลัก กิจกรรม วิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่

6 แผนปฏิบัติงานที่ดีต้อง ประกอบไปด้วย ( ต่อ ) ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือ กิจกรรม แผนปฏิบัติรองรับ / แผนปฏิบัติ สำรอง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

7 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์พบว่า

8 จุดแข็ง บุคลากรมีจำนวนเพียงพอ บุคลากรเป็นคนในพื้นที่ บุคลากรมีวุฒิการศึกษาสูงในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ มี ทัศนคติในการทำงานที่ดี

9 จุดแข็ง ( ต่อ ) บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอทั้งงบจาก กระทรวง จังหวัด ศอบต. อพท. NGO มีโครงสร้างองค์กร ครอบคลุมภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย มีการประสานงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ( มีส่วนรวม )

10 จุดอ่อน บุคลากรขาดการกระตือรือร้น ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้งาน ไม่ต่อเนื่อง งบประมาณได้รับการจัดสรรโอน ล่าช้า สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ

11 จุดอ่อน ( ต่อ ) ขาดการเผยแพร่สิทธิและสวัสดิการ ของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ขาดการใช้เครือข่ายทางสังคม เท่าที่ควร ขาดการประสานงานภายในองค์กร ระหว่างกลุ่มฝ่ายที่ควรจะเป็น

12 โอกาส นโยบายของรัฐทุกระดับให้ ความสำคัญทางสังคมตั้งแต่ รัฐธรรมนูญลงมาถึงระเบียบต่างๆ มีกฎหมายจำนวน 22 ฉบับเป็น เครื่องมือในการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้บทบาท หน้าที่และสนับสนุน พมจ. เป็นอย่าง ดี

13 โอกาส ( ต่อ ) นโยบาย (TMT-GT สามเหลี่ยม เศรษฐกิจ ) AEC เกื้อหนุนต่อการ ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน ด้านสังคมระหว่างประเทศ การคมนาคมสะดวกในการ ประสานงานและดำเนินการด้าน สังคมต่างๆ

14 อุปสรรค ผู้กำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดขาดความเข้าใจ หลักบทบาทของ สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

15 การทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสงขลา

16 จุดแข็ง บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ มี ทัศนคติในการทำงานที่ดี บุคลากรที่จัดทำแผนปฏิบัติงานมีความ พยายามที่จะเรียนรู้งานที่ได้รับ มอบหมาย บุคลากรที่จัดทำแผนปฏิบัติงาน สามารถนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขจน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน

17 จุดอ่อน บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติ งานมีน้อย บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติ งานยังขาดประสบการณ์ในการทำ แผนปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่องในการจัดทำ แผน บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติ งานต้องมีการเรียนรู้ในการจัดทำ แผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม

18 โอกาส หัวหน้างานเข้าในการทำงานของ ผู้จัดทำแผนปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการทำงานมีการ ยืดหยุ่นทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมี เวลาที่จะแก้ไขผลงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ ร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

19 อุปสรรค บ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูล ล้าช้า บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติ งานต้องรับผิดชอบงานในส่วนอื่น ด้วย อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ เกิดการขัดข้อง และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google