งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตามหลักการจัดการ กระบวนการ  กรอบรายการกระบวนการ ของการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของสำนักอนามัย  การฝึกปฏิบัติการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน หัวข้อการสัมมนา

3 ความหมายของกระบวนการ 3  กระบวนการ คือ กลุ่มของกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ในการเปลี่ยน INPUT เป็น OUTPUT ที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร อย่างเป็นระบบ  กระบวนการจะไม่สามารถหยุดจนกว่าจะได้ OUTPUT ตามที่ต้องการ กระบวนการสามารถ สะดุดได้เนื่องจากขาดวัตถุดิบ, เวลา หรือ จากอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ดังนั้นเราต้องมี วิธีการจัดการให้ OUTPUT สัมฤทธิผล ตามที่มุ่งหวัง

4 กระบวนการกับการตอบสนอง ทางธุรกิจ 4 ควา ม ต้อง การ ลูก ค้า ควา ม พึง พอใ จ INPUT สินค้า และ บริการ OUTPUT การตอบสนองทางธุรกิจ เป็นการบริหารกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเปลี่ยนปัจจัยนำเข้าทางธุรกิจให้เป็น ผลผลิตและผลลัพธ์ ผลลัพธ์ กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการ ( กลุ่มกิจกรรมผลิต / บริการ )

5 การจัดการกระบวนการ P:Plan = วางแผน D:Do = ลงมือทำ ตามแผน C:Check = สรุป บทเรียน A:Action = ปรับ ทิศทาง ตอบสนองความ ต้องการ สร้าง มาตรฐาน

6 โครงสร้างของระบบเอกสารใน องค์กร 1 2 3 4 แบบฟอร์ม, บันทึกและ เอกสารสนับสนุน (Form, Record and Support document) วิธีปฏิบัติงาน / วิธีการทำงาน ( Work Instruction) ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual), คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) โดยทั่วไปแบ่งเป็น 4 ระดับ

7 วิเคราะห์และกำหนด กระบวนการ วิเคราะห์และกำหนด ข้อกำหนดที่สำคัญ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ความต้องการ ผู้รับบริการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ออกแบบกระบวนการ องค์ความรู้ / IT เป้าหมาย ภารกิจ ระยะเวลา / ค่าใช้จ่าย / ผลิตภาพ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน จัดการกระบวนการสู่การ ปฏิบัติ กำหนดตัวชี้วัด กระบวนการ ลดค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบ ป้องกันความ ผิดพลาด ปรับปรุงกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน 7

8 การวิเคราะห์และกำหนด กระบวนการ ปัจจัยนำเข้า ( Input) ส่วนงานก่อนหน้า / วัตถุดิบ (Supplier) กระบวนการหลัก ผลผลิต ( Output) ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก / สภาพแวดล้อมภายนอก กระบวนการสนับสนุน (4M+1E+1I)

9 การ วิเคราะห์และกำหนด ข้อกำหนดที่สำคัญ ข้อกำหนดที่ สำคัญ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความต้องการและ ความคาดหวังของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า ความต้องการและ ความคาดหวังของ ของผู้รับบริการ วิเคราะห์ = คุณค่าที่ส่งมอบ

10 Dtac - ความต้องการและความคาดหวัง ของของผู้รับบริการ 10 ทำงานด้วย “ ตีน ” Genchi Genbusu

11 AirAsia - ประสิทธิภาพของ กระบวนการ 11  ทำไม Air Asia มีต้นทุนถูกกว่าสายการบินอื่น  ซื้อเครื่องถูกกว่า ?  ซ่อมบำรุงถูกกว่า ?  เติมน้ำมันถูกกว่า ?  กัปตันค่าแรงถูกกว่า ?  หรือ เพราะทำกิจกรรมต่างออกไป ทำให้ โครงสร้างกิจกรรมเปลี่ยน และส่งผลต่อ ต้นทุน

12 แนวคิดในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในปัจจุบัน มุ่งเน้น  การขจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม ( สูญ เปล่า – Waste) * หมายเหตุ : สำหรับกิจกรรมบางประเภทที่ไม่สร้างคุณค่าแต่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้หาวิธีการใหม่ให้ได้ จุดมุ่งหมายเดิม  การกระชับเวลาในกิจกรรมที่สร้างคุณค่า โดย ใช้เทคนิค เช่น  การลดเวลาหน้างาน (SMED)  การป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน o Poka-yoke o Visual Management ลืม ไม่รู้ ไม่มีประสบการณ์ เข้าใจผิด

13 ความสูญเปล่า 7 ประการ

14 Poka-yoke  SIM Card โทรศัพท์มือถือ  ฝาถังน้ำมันรถ  อ่างล้างหน้า  ซองหน้าต่างในใบแจ้งค่าบริการ  การกลับหมายเลขเรื่อง  ATM

15 Visual Management

16

17 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ทรัพยากรที่ส่วนราชการ ใช้ไป ผลประโยชน์ที่ ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์ของ ประชาชน ทรัพยากรที่ส่วน ราชการใช้ หลัง ปรับปรุง ก่อน ปรับปรุง >

18 การจัดการกระบวนการ วิเคราะห์ กระบวนการ วิเคราะห์ภาวะฉุกเฉิน มาตรฐาน กระบวนการ จัดทำแผนฉุกเฉิน แผนบริหาร ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัย สู่ความสำเร็จ จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการปรับปรุง จัดทำงบประมาณ ประจำปี Flow จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน ฝึกอบรม นำไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ปรับปรุงมาตรฐาน - กำหนดวิธีแก้ไข/ป้องกัน A A A ข้อกำหนดที่สำคัญ - พันธกิจ - ยุทธศาสตร์ - ความต้องการ ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย - กฎหมาย - การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ระยะเวลาการปฏิบัติงาน - ต้นทุน - ทรัพยากรอื่นๆ

19 ลักษณะของคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ดี 1. เนื้อหากระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย 2. เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานและการฝึกอบรม 3. เหมาะสมกับองค์การและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 4. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม 5. มีความเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่ล้าสมัย 6. แสดงหน่วยงานที่จัดทำ วันที่บังคับใช้ 7. มีตัวอย่างประกอบ

20 หัวข้อในการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน 1. คำนำ 2. สารบัญ 3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 4. ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ 5. วัตถุประสงค์ 6. ขอบเขต 7. กรอบแนวคิด 8. ข้อกำหนดที่สำคัญ 9. คำจำกัดความ 10. คำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ / คำอธิบายคำย่อ 11. หน้าที่ความรับผิดชอบ 12. แผนผังกระบวนงาน 13. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 14. เอกสารประกอบ เช่นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ

21 ส่วน แผนงานและ ส่งเสริม ความรู้ ส่วนวิชาการส่วน พัฒนาการ บริหาร ส่วนจัดการ ฝึกอบรม ศูนย์ ฝึกอบรม ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป จัดทำ แผนการ พัฒนา บุคลากร พัฒนา หลักสูตร จัดทำสื่อ วางแผน และ จัดการ ฝึกอบรม บริหารการ ฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผล ตัวอย่าง : แผนผังกระบวนการพัฒนา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สนับสนุน การ ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ การเงิน และบัญชี  ยุทธศาสตร์  ภารกิจ  Competency  ผลประเมินการปฏิบัติงาน  Career Path แผนการ พัฒนา บุคลากร หลักสูตร และวิธี ประเมินผล

22 แบบฟอร์มขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowรายละเอียดผู้รับ ผิดชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบติดตาม ประเมินผล แบบฟอร์ม ที่ใช้ เอกสาร อ้างอิง

23 Yes NoNo No จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดของ กระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและการ ปฏิบัติงาน ทิศทาง / การเคลื่อนไหว ของงาน การเขียน Flowchart การรับเข้า - ส่งออกข้อมูล

24 1. เริ่มด้วยคำกิริยา ( ทำอะไร ) รับ บันทึก อนุมัติ ( คำ ร้อง ) ( ลง โปรแกรม ) ( คำขอ ) การเขียน Flowchart

25 2. เติมรายละเอียด : ใคร / ทำที่ไหน / ทำเมื่อไหร่ / ทำอย่างไร ( เจ้าหน้า ที่ ) ( หัวหน้า ฝ่าย ) การเขียน Flowchart รับ บันทึก อนุมัติ ( คำ ร้อง ) ( ลง โปรแกรม ) ( คำขอ )

26 Discussion กรอบรายการกระบวนการของ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักอนามัย

27 (ร่าง) แผนภาพแสดงกระบวนงานโดยรวมของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการภายใน ศึกษา วิจัย สร้าง องค์ ความรู้ ทบทวนยุทธศาสตร์ วางแผน จัดสรรงบประมาณ งาน บุคลากร สารบรรณ พัฒนา องค์กร/ ระบบงาน ผู้รับบริการใน ศูนย์บริการสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย เข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม ติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบและ มาตรฐานการบริการ เผยแพร่ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้บริการ ควบคุม กำกับ ติดตามผล จัดการข้อร้องเรียน/ คุ้มครองสิทธิ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประชาชน มีการแลกเปลี่ยนทางความรู้ วิชาการ การสนับสนุนทรัพยากร เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ ติดตาม วิเคราะห์ คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สุขภาพ ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม บริหาร ความ เสี่ยง งานสารสนเทศและ องค์ความรู้สนับสนุนการตัดสินใจและการพัฒนา ประสิท ธิผล ประสิทธิ ภาพ ประหยั ด ประโยช น์ คลังและ พัสดุ กำกับ องค์กร ประชาชน ทั่วไป สถาบัน การ ศึกษา หน่วย งานรัฐ ชุมชน/ ท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาลปฐมภูมิ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสุขภาพ อาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อ สุขภาพ ป้องกันและควบคุมภาวะคุกคาม ทางสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค ประชาชนมีสุขภาพดี ใส่ใจสุขภาพ เมืองมีสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมดี ส่งเสริมความร่วมมือ /พัฒนาเครือข่าย

28 พัฒนาระบบและ มาตรฐานการบริการ เผยแพร่ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้บริการ ควบคุม กำกับ ติดตามผล จัดการข้อร้องเรียน/ คุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมความร่วมมือ /พัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาลปฐมภูมิ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสุขภาพ อาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อ สุขภาพ ป้องกันและควบคุมภาวะคุกคาม ทางสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค

29 WORKSHOP การฝึกปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

30 หน่วยงาน................................. พันธกิจ / ภารกิจกระบวนการขอบเขตหน่วยงาน รับผิดชอบ

31 กระบวนการ................................................................. ผู้เกี่ยวข้องความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้าน กฎหมาย ประสิทธิภาพของ กระบวนการ ความคุ้มค่า ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัด ภายในผลกระบวนการ

32 ข้อกำหนดที่สำคัญ (Requirement) ปัจจัย/สิ่งที่ต้องควบคุม เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่สำคัญ ประเภทปัจจัย/สิ่งที่ต้องควบคุม องค์ความรู้และ เทคโนโลยี ขั้นตอน / ระยะเวลา ปฏิบัติงาน การควบคุม ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล FLOW กระบวนการ.................................................................

33 Flowรายละเอียดผู้รับ ผิดชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบติดตาม ประเมินผล แบบฟอร์ม ที่ใช้ เอกสาร อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google