งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การวิเคราะห์งานและการ โปรแกรม แบบมีโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การวิเคราะห์งานและการ โปรแกรม แบบมีโครงสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การวิเคราะห์งานและการ โปรแกรม แบบมีโครงสร้าง

2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของปัญหา ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกำหนดรายละเอียดของปัญหาให้ ชัดเจน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลนำเข้า การประมวลผล ข้อมูลนำออก

3 การวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลนำเข้า (input data) คือ ข้อมูลที่ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหา อาจเป็นข้อมูลที่ กำหนดให้หรือข้อมูลที่รับเข้ามา การประมวลผล (data processing) คือ ลำดับขั้นตอนของกระบวนความการ ทำงาน ข้อมูลนำออก (output data) คือ ข้อมูล ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา

4 ตัวอย่าง ปัญหาการคำนวณจำนวนแปลงปลูกผัก มาริโอมีพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 65 เมตร โดยขุดร่องน้ำให้กว้าง 1.5 เมตร รอบแปลงปลูกผัก ดังรูป 1.5 ม. จงหาว่ามาริโอมีพื้นที่ที่ใช้ปลูก กะหล่ำปลีกี่ตารางเมตร

5 การวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลนำเข้า : ความกว้างและความยาว ของพื้นที่ทั้งหมด ความกว้างและความยาวของ ร่องน้ำ การประมวลผล : พื้นที่ที่ใช้ปลูกกะหล่ำปลี = พื้นที่ ทั้งหมด – พื้นที่ร่องน้ำ ข้อมูลนำออก : พื้นที่ที่ใช้ปลูกกะหล่ำปลี

6 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรม เครื่องมือที่นิยมใช้ออกแบบโปรแกรม คือ ผังงาน (flow chart) ผังงาน (flow chart) 3. การลงรหัสโปรแกรม / การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5. การทำเอกสารประกอบโปรแกรม

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผัง งาน สัญลักษณ์จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผัง งาน ตัวอย่าง เริ่มต้น จบ

8 สัญลักษณ์การกำหนดค่า การคำนวณและ การประมวลผล ตัวอย่าง พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง X ยาว

9 สัญลักษณ์การนำเข้าข้อมูล และนำออก ข้อมูล ตัวอย่าง นำเข้า ความกว้าง, ความยาว

10 การออกแบบขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรมหาพื้นที่ที่ใช้ปลูกกะหล่ำปลี เริ่มต้น หาพื้นที่ทั้งหมด = กว้าง x ยาว หาพื้นที่ร่องน้ำ = กว้าง x ยาว พื้นที่ที่ใช้ปลูกกะหล่ำปลี = พื้นที่ ทั้งหมด – พื้นที่ร่องน้ำ จบ นำเข้า ความ กว้าง, ความยาว ของพื้นที่ทั้งหมด และร่องน้ำ นำออกพื้นที่ปลูก ผัก

11 ลักษณะโปรแกรมที่ดี 1. ได้ผลลัพธ์ถูกต้องตามความต้องการ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูล ได้ง่าย 3. มีรูปแบบของโปรแกรมที่ทำความเข้าใจได้ ง่าย 4. ง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต

12 กฎเกณฑ์ของโปรแกรมโครงสร้าง 1. โปรแกรมโครงสร้าง มีรูปแบบลำดับ ขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน 3 รูปแบบ คือ แบบลำดับ แบบเลือก แบบทำซ้ำ 2. รูปแบบของโครงสร้างหนึ่งจะขึ้นอยู่กับ โครงสร้างภายในของอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า การซ้อนใน (nest) 3. รูปแบบโครงสร้างหนึ่งจะมีทางเข้าทาง เดียวและออกทางเดียว

13 ให้ลอกโจทย์และทำลงสมุด ( ส่งใน คาบ ) กิจกรรมที่ 7.1 กิจกรรมที่ 7.2 กิจกรรมที่ 7.3 แบบฝึกหัดบทที่ 7 ( ทำเฉพาะข้อ 1)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การวิเคราะห์งานและการ โปรแกรม แบบมีโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google