งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาดวยการกําหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือสถานที่ พรอมอุปกรณที่จําเปนของผูขออนุญาตเปนผูตรวจสอบและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาดวยการกําหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือสถานที่ พรอมอุปกรณที่จําเปนของผูขออนุญาตเปนผูตรวจสอบและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาดวยการกําหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือสถานที่ พรอมอุปกรณที่จําเปนของผูขออนุญาตเปนผูตรวจสอบและ ใหคํารับรอง มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ตุลาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ผูผลิตมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการ ตองจัดใหมีแบบมาตราชนิดมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติ ที่มีสถานะเปนไอที่มีคุณสมบัติดังนี้ (1) มีความสามารถวัดในชวงอัตราการไหลต่ำสุดไมเกิน กิโลกรัมตอชั่วโมง และอัตรา การไหลสูงสุดไมนอยกวา 4,600 กิโลกรัม ตอชั่วโมง (2) มีความสามารถแสดงคาการวัดไดไมนอยกวา กิโลกรัม (3) มีความคลาดเคลื่อนไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ± ของน้ำหนักที่ทดสอบ (4) มีความสามารถในการทําซ้ำไดไมเกินรอยละ ของน้ำหนักที่ทดสอบ

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
โดยตองไดรับการสอบเทียบรับรองความถูกตองจากสํานักชั่งตวงวัดหรือหนวยงาน ที่สํานักงานกลางเห็นชอบ อยางนอยทุก ๆ 1 ป เพื่อใชสําหรับตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวล โดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการ ขอ 4 ผูผลิตมาตรวัดมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะ เปนไอตามสถานีบริการ ตองดูแลรักษาแบบมาตราตามขอ 3 ใหมีสภาพใชงานไดทุกขณะ ขอ 5 ผูผลิตมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะ เปนไอ ตามสถานีบริการ ตองจัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือสถานที่พรอมอุปกรณที่จําเปนไวสําหรับ ใชตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะ เปนไอตามสถานีบริการ โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(1) เปนหองปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีสภาพมั่นคงถาวร แข็งแรง ปลอดภัย และถูกตอง ตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ยื่นคําขอตออธิบดี และตั้งอยูในบริเวณที่มีทางคมนาคมไปมา สะดวกกับที่ตั้งของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา (2) มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมพอเพียงที่จะวางแบบมาตราเพื่อทดสอบมาตรวัดมวล โดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการ (3) มีแหลงสงจายกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอ ที่สามารถใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหา คามวลของ กาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการ ไดอยางเพียงพอ (4) มีระบบไฟฟาสองสวางพอเพียง (5) มีอุปกรณ เครื่องมือชาง ที่จําเปนและเพียงพอ

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาดวยการกําหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือสถานที่ พรอมอุปกรณที่จําเปนของผูขออนุญาตเปนผูตรวจสอบและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google