งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยการกําหนดแบบมาตราและการ จัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือ สถานที่ พรอมอุปกรณที่จําเปนของผู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยการกําหนดแบบมาตราและการ จัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือ สถานที่ พรอมอุปกรณที่จําเปนของผู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยการกําหนดแบบมาตราและการ จัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือ สถานที่ พรอมอุปกรณที่จําเปนของผู ขออนุญาตเปนผูตรวจสอบและ ใหคํา รับรอง มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัด หาคามวลของกาซธรรมชาติที่มี สถานะเปนไอตามสถานีบริการที่ตน ผลิต พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ตุลาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผูผลิตมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลขอ งกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานี บริการ ตองจัดใหมีแบบมาตราชนิดมาตรวัด มวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซ ธรรมชาติ ที่มีสถานะเปนไอที่มีคุณสมบัติดังนี้ (1) มีความสามารถวัดในชวงอัตราการไหล ต่ำสุดไมเกิน 70 กิโลกรัมตอชั่วโมง และ อัตรา การไหลสูงสุดไมนอยกวา 4,600 กิโลกรัม ตอชั่วโมง (2) มีความสามารถแสดงคาการวัดไดไมน อยกวา 999.9999 กิโลกรัม (3) มี ความคลาดเคลื่อนไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อ ขาด ± 0.005 ของน้ำหนักที่ทดสอบ (4) มีความสามารถในการทําซ้ำไดไมเกินรอย ละ 0.3 ของน้ำหนักที่ทดสอบ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  โดยตองไดรับการสอบเทียบรับรองความถูกต องจากสํานักชั่งตวงวัดหรือหนวยงาน ที่ สํานักงานกลางเห็นชอบ อยางนอยทุก ๆ 1 ป เพื่อใชสําหรับตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัด มวล โดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซ ธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการ  ขอ 4 ผูผลิตมาตรวัดมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช วัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะ เป นไอตามสถานีบริการ ตองดูแลรักษาแบบ มาตราตามขอ 3 ใหมีสภาพใชงานไดทุกขณะ ขอ 5 ผูผลิตมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาค ามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะ เปนไอ ตาม สถานีบริการ ตองจัดหาหรือสรางหอง ปฏิบัติการหรือสถานที่พรอมอุปกรณที่จําเปนไว สําหรับ ใชตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัด มวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซ ธรรมชาติที่มีสถานะ เปนไอตามสถานีบริการ โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (1) เปนหองปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีสภาพ มั่นคงถาวร แข็งแรง ปลอดภัย และถูกตอง ตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ยื่นคําขอต ออธิบดี และตั้งอยูในบริเวณที่มีทางคมนาคม ไปมา สะดวกกับที่ตั้งของสํานักงานกลางหรือ สํานักงานสาขา (2) มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมพอเพียงที่จะ วางแบบมาตราเพื่อทดสอบมาตรวัดมวล โดย ตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มี สถานะเปนไอตามสถานีบริการ (3) มีแหลงสงจายกาซธรรมชาติที่มีสถานะเป นไอ ที่สามารถใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหา คามวลของ กาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอ ตามสถานีบริการ ไดอยางเพียงพอ (4) มีระบบไฟฟาสองสวางพอเพียง (5) มีอุปกรณ เครื่องมือชาง ที่จําเปนและ เพียงพอ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยการกําหนดแบบมาตราและการ จัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือ สถานที่ พรอมอุปกรณที่จําเปนของผู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google