งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไลโปโปรตีน ในเลือด แบ่ง ออกเป็น 5 ชนิดดังนี้ ไคโลไมครอน (Chylomicron) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำมาก (Very love density lipoprotein : VLDL ) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นปานกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไลโปโปรตีน ในเลือด แบ่ง ออกเป็น 5 ชนิดดังนี้ ไคโลไมครอน (Chylomicron) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำมาก (Very love density lipoprotein : VLDL ) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นปานกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไลโปโปรตีน ในเลือด แบ่ง ออกเป็น 5 ชนิดดังนี้ ไคโลไมครอน (Chylomicron) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำมาก (Very love density lipoprotein : VLDL ) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นปานกลาง (Intermediate density lipoprotine : IDL) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำ (Low density lipoprotine : LDL) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูง (High density lipoprotine : HDL )

3 ไคโลไมครอน (Chylomicron) จะสร้างที่ลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ขนส่ง อาหารไขมันที่รับประทาน แล้วนำ โคเลสเตอรอลบางส่วนไปเก็บไว้ที่ตับ และนำไตรกลีเซอไรด์ไปไว้ที่เนื้อเยื่อ ไขมัน การมีระดับไคโลไมครอนสูง (Hyperchyromicronemia) เกิดจาก การรับประทานอาหารไขมันสูง และ ระดับของไคโลไมครอนจะสูงภายใน 3- 4 ชม. ภายหลังรับประทานอาหารไขมัน และจะหมดไปใน 12-14 ชม. ถ้าบุคคล ใดรับประทานอาหารที่มีไขมันเกิด ความสามารถของร่างกาบในการเผา ผลาญไตรกลีเซอไรด์เป็นพลังงานให้ หมด ร่างกายจะสะสมทำให้เกิดโรคอ้วน

4 ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำมาก (Very love density lipoprotein : VLDL ) เป็นการสังเคราะห์ ไตรกลีเซอไรด์จาก เนื้อเยื่อไขมันที่เก็บสะสม ไว้ โดยสังเคราะห์จากตับ แต่สามารถสังเคราะห์ จากลำไส้เล็กได้ ทั้งนี้จะ คล้ายกับไคโลไมครอน คือสังเคราะห์ไตรกลีเซอ ไรด์ และนำไตรกลีเซอ ไรด์ไปเผาผลาญเป็น พลังงาน

5 ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นปานกลาง (Intermediate density lipoprotine : IDL) เมื่อไตรกลีเซอไรด์ ใน VLDL และ ไคโลไมครอนนำไปใช้เป็นพลังงานแล้ว อนุภาคของ VLDL จะเล็กลงเรียกว่า IDL โดยมีสัดส่วนของไตรกลีเซอไรด์ และ โคเลสเตอรอลใกล้เคียง ทั้งนี้ IDL จะเป็น สารตั้งต้น (Precursor) ของไลโปโปรตีน ที่มีความหนาแน่นต่ำ (Low density lipoprotine : LDL)

6 ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำ (Low density lipoprotine : LDL) ไตรกลีเซอไรด์ใน IDL นำไปใช้เป็น พลังงาน ทำให้อนุภาคของ IDL เล็กลง เรียกว่า LDL ซึ่งเป็นโคเลสเตอรอลมากกว่าไตรกลีเซอ ไรด์ และฟอสโฟไลพิด ทำหน้าที่ช่วยขนถ่าย โคเลสเตอรอล สองในสามของ IDL จะจับกับ ตัวรับ (LDL receptors) ที่เนื้อเยื่อส่วนปลาย (peripheral tissue) หรือที่ตับ เพื่อขับ LDL ออกจากระบบไหลเวียนถ้าจำนวนหรือหน้าที่ ของตัวรับลดลง เช่น โคเลสเตอรอล กรดไขมัน อิ่มตัว (saturated fatty acid) หรือได้รับ พลังงานสูงจำทำให้มีการคั่งของ LDL ทำให้ โคเลสเตอรอลถูกสะสมไว้ที่ด้านในของผนัง หลอดเลือด (arterial intima) ทำให้เกิดภาวะ หลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) ดังนั้น การมี LDL สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

7 ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูง (High density lipoprotine : HDL ) เป็นไลโปโปรตีนที่เล็กที่สุด แต่มี ความสำคัญที่สุด ถูกสร้างจากตับ ลำไส้ เล็ก และแตกตัวจากไคโลไมครอนและ VLDL หลังจากไตรกลีเซอไรด์ถูกแยก ออกไป HDL ยังมีหน้าที่สำคัญคือการ ขนส่งโคเลสเตอรอลจากผนังด้านในของ หลอดเลือดแดงสู่ตับ ซึ่งทำให้มีบทบาท ในการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือด แข็ง ไลโปโปรตีนที่ทำให้เกิดหลอดเลือด แข็งมากที่สุดได้แก่ LDL รองลงมาได้แก่ IDL และ VLDL แต่ HDL จะช่วยป้องกัน ภาวะหลอดเลือดแข็ง ดังนั้นถ้า LDL ; IDL หรือโคเลสเตอรอลสูงและมี HDL ต่ำ จึงเป็นผลให้บุคคลมีโอกาสเสี่ยงในการ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ


ดาวน์โหลด ppt ไลโปโปรตีน ในเลือด แบ่ง ออกเป็น 5 ชนิดดังนี้ ไคโลไมครอน (Chylomicron) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำมาก (Very love density lipoprotein : VLDL ) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นปานกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google