งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ของใคร ? เพื่อใคร ? * ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม การบรรยายตอนสอง ------------------  -------------------- - ทฤษฎีสังคม (Social Theory) : ความหลากหลายทางพาราไดม์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ของใคร ? เพื่อใคร ? * ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม การบรรยายตอนสอง ------------------  -------------------- - ทฤษฎีสังคม (Social Theory) : ความหลากหลายทางพาราไดม์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ความรู้ของใคร ? เพื่อใคร ? * ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม การบรรยายตอนสอง ------------------  -------------------- - ทฤษฎีสังคม (Social Theory) : ความหลากหลายทางพาราไดม์ และวิธีวิทยา (Paradigms and Methodologies)

5 กล่าวนำ “ Even in our dreams we sighted no new land…where is the push it nothing pulls ? Something is always lacking. What ? Serviceable Foundations, a framework, formulations of goals. ”

6 วาทะของนักเขียนเยอรมัน ชื่อดัง G.GRASS กล่าวนำ ในบทกวีสั้น ๆ “จากบันทึกของหอยทากตัวหนึ่ง” ผู้เขียน ต้องการจะบอกเราว่า ในยุค postmodern ทุกอย่างดำเนิน ไปอย่างรวดเร็ว แต่ยิ่งเร็วมาก ก็ยิ่งหายนะมาก เดินช้า ๆ อย่างสุขุมดีกว่า แต่อย่าช้าเหมือนหอยทาก ข้อสำคัญคือ ใน การเดินทาง เราจะต้องมีรากฐาน มีกรอบแนวคิด มีการ กำหนดจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน

7 Paradigm thinking การสร้างความรู้ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยใหญ่ ๆ ด้วยกัน - Evolution - Emergence - Consciousness 3 ปัจจัยนี้ เกี่ยวพันกันและกัน และวิวัฒนาการไป พร้อม ๆ กัน Interdependent Coevolution เป็น กระบวนการที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

8 แบบจำลองการสร้างความรู้ EVOLUTION พัฒนาองค์ความรู้ EMERGENCE CONSCIOUSNESS ภูมิปัญญา สร้างรากฐานระบบคิด ทางปรัชญา ยกระดับจิตสำนึก เพื่อการปลดปล่อยสังคม นักปรัชญาคนสำคัญที่เน้นการสร้างระบบความรู้บนฐานของปรัชญา และจิตสำนึกที่ปลดปล่อย คือ JURGEN HABERMAS

9 HABERMAS Knowledge and Human Interests 3 categories of process of inquiry - เชื่อมโยง logical – methodological rules กับ knowledge – constitutive interests - critical philosophy of science มีภารกิจสำคัญ : หลุดพ้นจากการครอบงำของ positivism

10 Interest Structure โครงสร้างเกี่ยวกับความสนใจของมนุษย์ ใน การที่จะดำรงชีวิต : - technical cognitive interest (1) - practical cognitive interest (2) - emancipatory cognitive interest (3)

11 Means of Social organization ความสนใจ ทั้ง 3 รูปแบบ เชื่อมโยงกับปัจจัย ของการจัดองค์กร 3 แบบ : - technicalWORK - practical LANGUAGE - emancipatoryPOWER

12 ความสนใจ กับ ศาสตร์ 3 แนว Empirical – analytic sciences Historical – hermeneutic sciences Critically oriented sciences

13 ศาสตร์ 3 แนว (ต่อ) แนวแรกให้ข้อมูลข่าวสารแก่เรา ซึ่งจะทำให้เราสามารถอธิบาย (explanation) ปรากฏการณ์สังคมได้เพื่อขยายพลังอำนาจในการ ควบคุมทางเทคนิค ท่ามกลางกระบวนการ ทำงาน ในการดำรงชีพ แนวที่สองให้เรารู้จัก ภาษา การตีความ เพื่อที่จะทำความเข้าใจ (understanding) ความหมายของการกระทำของผู้คนในโลกสังคม แนวที่สามให้เรามีความสามารถ ในการมองสังคมเชิงวิพากษ์ (reflection) เพื่อนำเราไปสู่การปลดปล่อยจิตสำนึกให้หลุดพ้น จากการครอบงำของ อำนาจ

14 การกระทำของมนุษย์ แนวแรก: rational purposive action แนวที่สอง: symbolic communicative action แนวที่สาม: discourse ethics and ideal speech situation

15 Criteria of validity วิเคราะห์:ต้องทดสอบเชิงประจักษ์ ตีความ: ตกลงกันระหว่างผู้คน ท่ามกลางเสวนา วิพากษ์: ประสบความสำเร็จในการ ปลดปล่อย / เปลี่ยนแปลง

16 เป้าหมายของการวิจัย วิเคราะห์:วัตถุ เหตุการณ์ปรากฏการณ์ ตีความ: บุคคล การกระทำ การแสดงออกทาง คำพูด วิพากษ์: รูปแบบของการกระทำ และภาษาที่ถูก บิดเบือน

17 knowledge constitutive interests ---------------------------------------------------------------- Interest Knowledge Medium Science ----------------------------------------------------------------- Technical explanation work empirical (knowing that) Practicalunderstanding language interpretive (knowing how) *Emancipatoryself refection powercritical (knowing why)

18 ทฤษฎีความรู้ของ HABERMAS จุดมุ่งหมายของฮาร์เบอร์มาส : - ต้องการวิพากษ์ แนวคิดที่นิยมวิธีการวิทยาศาสตร์ (scientism) : ที่มาของความรู้มีอยู่แหล่งเดียว คือ วิทยาศาสตร์ - Positivism เป็นการวิเคราะห์เพียง 1 แนวเท่านั้น ท่ามกลาง หลายแนว ๆ - ในวงวิชาการ เราต้องการแนวคิดที่เน้น self-reflection นั่นคือ วิพากษ์จุดยืน วิพากษ์ทฤษฎีของเราเอง และวิพากษ์สังคม

19 HABERMAS and POSTMODERNISM ทฤษฎีของ Habermas ถูกนักคิดจากสำนัก Postmodernism วิจารณ์อย่างหนัก : - LYOTARD : เป็นเพียงอภิมหานิยายอีกเรื่องหนึ่ง เท่านั้นเอง เป็นวาทกรรมแบบทันสมัยที่มีแต่อุดมคติ - FOUCAULT : ความรู้อาจจะไม่ใช่เพื่อการปลดปล่อย แต่อาจถูกใช้เพื่อการควบคุม อำนาจ Power/Knowledge

20 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้ 3 แนว Habermas เสนอทฤษฎี Knowledge and Human Interests ในปี 1972 - ปัจจุบันมีผู้นำไปประยุกต์ใช้มากมายหลายวงการของ สังคมศาสตร์ : ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา การจัดการทางการศึกษา ทฤษฎีการจัดการทางธุรกิจ ทฤษฎีสังคม ทฤษฎี IT - สำคัญมากในการวางรากฐานทางปรัชญาให้แก่การพัฒนา ทฤษฎีสังคม และการวิจัยสังคม

21 ปรัชญาสังคมศาสตร์ และทฤษฎีสังคม ปรัชญาสังคมศาสตร์ 3 แนว - positivist and empirical - hermeneutic and humanistic - radical and critical  ( ดู sheet)

22 ปรัชญา (ต่อ) รูปแบบทฤษฎีที่สำคัญ ๆ ภายใต้ ปรัชญา สังคมศาสตร์ที่แตกต่างกัน ปรัชญา แนวคิดหลัก และวิธีวิทยา ทฤษฎี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ของใคร ? เพื่อใคร ? * ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม การบรรยายตอนสอง ------------------  -------------------- - ทฤษฎีสังคม (Social Theory) : ความหลากหลายทางพาราไดม์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google