งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0 LinePresenter (EVP) Date of Presentation(DD/MM/YY) Last Update(DD/MM/YY) Benefit Quantification Benefit Quantification.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0 LinePresenter (EVP) Date of Presentation(DD/MM/YY) Last Update(DD/MM/YY) Benefit Quantification Benefit Quantification."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0 LinePresenter (EVP) Date of Presentation(DD/MM/YY) Last Update(DD/MM/YY) Benefit Quantification Benefit Quantification

2 1 LINE : XX# Initiatives: TOP 5 #Top InitiativesBrief Description 1 2 3 4 5

3 2 TOPTOP Initiatives Target Available man-hours (Hr./yr.) Target Cost Saving (Baht/yr.) Action plan timeline 1 2 3 4 5 SUM of top 5

4 3 Note Accumulated Available Man- Hours/ Year Last Update DD/MM/14 Q1 : Plan Q1 : Actual Q2 : Plan Q2 : Actual Q3 : Plan Q3 : Actual Q4 : Plan (Target ) Q4 : Actual Full- Time (in person) Operational (1-5) Supervisory (6-8) Managerial (9-12) Strategic (13 up) SUM all levels 2014

5 4 Last UpdateQ1Q2Q3Q4 DD/MM/14123456789101112 (Target) Accumulated Plan Accumulated Actual Note 2014

6 Register Form 5

7 ชื่อ Initiative : ………………………………….……………………………………………………………......................... งานประจำไม่ใช่งานประจำประเภท : หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในปัจจุบัน : …………………………. Rational: : ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ : ไม่ได้ถูกนำไปใช้จริง : งานซ้ำซ้อน : ไม่ได้ประสิทธิภาพ ( ผลลัพธ์ของงานไม่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ไป ) : อื่นๆ ( โปรดระบุ ) - ซ้ำซ้อนโดยมีระบบ IT รองรับแล้ว - ซ้ำซ้อนกับงานที่หน่วยงานอื่นทำอยู่ : …………………….... ……………….……………………….. วิเคราะห์ผลกระทบจากแนวทางที่เลือก : ……………….………………..………………. …….………………..……………….………… ประโยชน์ที่ได้รับ : ผลประหยัด / จำนวนเงินที่ได้รับโดยตรงต่อปี : …………………………………………………... ……………….………………..………………… จำนวนชั่วโมงที่จัดสรรได้เพิ่มต่อปี (Available man-hour per year): …………………………….…………….……… ………………………………………………….. ชื่อ-สกุล:.......................................................... สังกัด: ………………………………............................. อนุมัติโดยผู้ช่วยฯ............................................... สายงาน........................................................... Delete แนวทาง : Decrease DevelopDefer แผนงานเริ่มสิ้นสุดผู้รับผิดชอบ

8 7 Please explain your method of benefit quantification here Accumulated Available Man-Hours/ Year Last Update DD/MM/14 Q1 : PlanQ1 : Actual Q2 : PlanQ2 : Actual Q3 : PlanQ3 : Actual Q4 : Plan (Target) Q4 : Actual Operational (1-5) Supervisory (6-8) Managerial (9-12) Strategic (13 up) SUM all levels 2014 Initiatives Note

9 8 Last UpdateQ1Q2Q3Q4 DD/MM/14123456789101112 (Target) Accumulated Plan Accumulated Actual Please explain your method of benefit quantification here 2014 Initiatives Note

10 ชื่อ Initiative : ………………………………….……………………………………………………………......................... งานประจำไม่ใช่งานประจำประเภท : หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในปัจจุบัน : …………………………. Rational: : ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ : ไม่ได้ถูกนำไปใช้จริง : งานซ้ำซ้อน : ไม่ได้ประสิทธิภาพ ( ผลลัพธ์ของงานไม่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ไป ) : อื่นๆ ( โปรดระบุ ) - ซ้ำซ้อนโดยมีระบบ IT รองรับแล้ว - ซ้ำซ้อนกับงานที่หน่วยงานอื่นทำอยู่ : …………………….... ……………….……………………….. วิเคราะห์ผลกระทบจากแนวทางที่เลือก : ……………….………………..………………. …….………………..……………….………… ประโยชน์ที่ได้รับ : ผลประหยัด / จำนวนเงินที่ได้รับโดยตรงต่อปี : …………………………………………………... ……………….………………..………………… จำนวนชั่วโมงที่จัดสรรได้เพิ่มต่อปี (Available man-hour per year): …………………………….…………….……… ………………………………………………….. ชื่อ-สกุล:.......................................................... สังกัด: ………………………………............................. อนุมัติโดยผู้ช่วยฯ............................................... สายงาน........................................................... Delete แนวทาง : Decrease DevelopDefer แผนงานเริ่มสิ้นสุดผู้รับผิดชอบ

11 10 Please explain your method of benefit quantification here Accumulated Available Man-Hours/ Year Last Update DD/MM/14 Q1 : PlanQ1 : Actual Q2 : PlanQ2 : Actual Q3 : PlanQ3 : Actual Q4 : Plan (Target) Q4 : Actual Operational (1-5) Supervisory (6-8) Managerial (9-12) Strategic (13 up) SUM all levels 2014 Initiatives Note

12 11 Last UpdateQ1Q2Q3Q4 DD/MM/14123456789101112 (Target) Accumulated Plan Accumulated Actual Please explain your method of benefit quantification here 2014 Initiatives Note

13 ชื่อ Initiative : ………………………………….……………………………………………………………......................... งานประจำไม่ใช่งานประจำประเภท : หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในปัจจุบัน : …………………………. Rational: : ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ : ไม่ได้ถูกนำไปใช้จริง : งานซ้ำซ้อน : ไม่ได้ประสิทธิภาพ ( ผลลัพธ์ของงานไม่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ไป ) : อื่นๆ ( โปรดระบุ ) - ซ้ำซ้อนโดยมีระบบ IT รองรับแล้ว - ซ้ำซ้อนกับงานที่หน่วยงานอื่นทำอยู่ : …………………….... ……………….……………………….. วิเคราะห์ผลกระทบจากแนวทางที่เลือก : ……………….………………..………………. …….………………..……………….………… ประโยชน์ที่ได้รับ : ผลประหยัด / จำนวนเงินที่ได้รับโดยตรงต่อปี : …………………………………………………... ……………….………………..………………… จำนวนชั่วโมงที่จัดสรรได้เพิ่มต่อปี (Available man-hour per year): …………………………….…………….……… ………………………………………………….. ชื่อ-สกุล:.......................................................... สังกัด: ………………………………............................. อนุมัติโดยผู้ช่วยฯ............................................... สายงาน........................................................... Delete แนวทาง : Decrease DevelopDefer แผนงานเริ่มสิ้นสุดผู้รับผิดชอบ

14 13 Please explain your method of benefit quantification here Accumulated Available Man-Hours/ Year Last Update DD/MM/14 Q1 : PlanQ1 : Actual Q2 : PlanQ2 : Actual Q3 : PlanQ3 : Actual Q4 : Plan (Target) Q4 : Actual Operational (1-5) Supervisory (6-8) Managerial (9-12) Strategic (13 up) SUM all levels 2014 Initiatives Note

15 14 Last UpdateQ1Q2Q3Q4 DD/MM/14123456789101112 (Target) Accumulated Plan Accumulated Actual Please explain your method of benefit quantification here 2014 Initiatives Note

16 ชื่อ Initiative : ………………………………….……………………………………………………………......................... งานประจำไม่ใช่งานประจำประเภท : หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในปัจจุบัน : …………………………. Rational: : ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ : ไม่ได้ถูกนำไปใช้จริง : งานซ้ำซ้อน : ไม่ได้ประสิทธิภาพ ( ผลลัพธ์ของงานไม่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ไป ) : อื่นๆ ( โปรดระบุ ) - ซ้ำซ้อนโดยมีระบบ IT รองรับแล้ว - ซ้ำซ้อนกับงานที่หน่วยงานอื่นทำอยู่ : …………………….... ……………….……………………….. วิเคราะห์ผลกระทบจากแนวทางที่เลือก : ……………….………………..………………. …….………………..……………….………… ประโยชน์ที่ได้รับ : ผลประหยัด / จำนวนเงินที่ได้รับโดยตรงต่อปี : …………………………………………………... ……………….………………..………………… จำนวนชั่วโมงที่จัดสรรได้เพิ่มต่อปี (Available man-hour per year): …………………………….…………….……… ………………………………………………….. ชื่อ-สกุล:.......................................................... สังกัด: ………………………………............................. อนุมัติโดยผู้ช่วยฯ............................................... สายงาน........................................................... Delete แนวทาง : Decrease DevelopDefer แผนงานเริ่มสิ้นสุดผู้รับผิดชอบ

17 16 Please explain your method of benefit quantification here Accumulated Available Man-Hours/ Year Last Update DD/MM/14 Q1 : PlanQ1 : Actual Q2 : PlanQ2 : Actual Q3 : PlanQ3 : Actual Q4 : Plan (Target) Q4 : Actual Operational (1-5) Supervisory (6-8) Managerial (9-12) Strategic (13 up) SUM all levels 2014 Initiatives Note

18 17 Last UpdateQ1Q2Q3Q4 DD/MM/14123456789101112 (Target) Accumulated Plan Accumulated Actual Please explain your method of benefit quantification here 2014 Initiatives Note

19 ชื่อ Initiative : ………………………………….……………………………………………………………......................... งานประจำไม่ใช่งานประจำประเภท : หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในปัจจุบัน : …………………………. Rational: : ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ : ไม่ได้ถูกนำไปใช้จริง : งานซ้ำซ้อน : ไม่ได้ประสิทธิภาพ ( ผลลัพธ์ของงานไม่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ไป ) : อื่นๆ ( โปรดระบุ ) - ซ้ำซ้อนโดยมีระบบ IT รองรับแล้ว - ซ้ำซ้อนกับงานที่หน่วยงานอื่นทำอยู่ : …………………….... ……………….……………………….. วิเคราะห์ผลกระทบจากแนวทางที่เลือก : ……………….………………..………………. …….………………..……………….………… ประโยชน์ที่ได้รับ : ผลประหยัด / จำนวนเงินที่ได้รับโดยตรงต่อปี : …………………………………………………... ……………….………………..………………… จำนวนชั่วโมงที่จัดสรรได้เพิ่มต่อปี (Available man-hour per year): …………………………….…………….……… ………………………………………………….. ชื่อ-สกุล:.......................................................... สังกัด: ………………………………............................. อนุมัติโดยผู้ช่วยฯ............................................... สายงาน........................................................... Delete แนวทาง : Decrease DevelopDefer แผนงานเริ่มสิ้นสุดผู้รับผิดชอบ

20 19 Please explain your method of benefit quantification here Accumulated Available Man-Hours/ Year Last Update DD/MM/14 Q1 : PlanQ1 : Actual Q2 : PlanQ2 : Actual Q3 : PlanQ3 : Actual Q4 : Plan (Target) Q4 : Actual Operational (1-5) Supervisory (6-8) Managerial (9-12) Strategic (13 up) SUM all levels 2014 Initiatives Note

21 20 Last UpdateQ1Q2Q3Q4 DD/MM/14123456789101112 (Target) Accumulated Plan Accumulated Actual Please explain your method of benefit quantification here 2014 Initiatives Note

22 Your Supporting Information 21

23 22 Please inserting your own supporting presentation here


ดาวน์โหลด ppt 0 LinePresenter (EVP) Date of Presentation(DD/MM/YY) Last Update(DD/MM/YY) Benefit Quantification Benefit Quantification.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google