งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส ถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส ถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ส ถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under the law on car And the law on road transport Year in 2012 (Nationwide) Type of vehicle Total Jan Feb Mar Apr Total 1,087, , , , ,569 A. Total Vehicle under Motor Vehicle Act 1,055, , , , ,719 รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.) 205,957 48,609 53,394 57,269 46,685 รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van 9,497 2,289 2,5092,525 2,174 รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล Van & Pick Up 98,322 20,124 24,391 28,394 25,413 รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล Motortricycle รย. 5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด Interprovincial Taxi รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน Urban Taxi 3,

4 สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ รวมทั่วประเทศ Statistic new vehicle registered under the law on car And the law on road transport Year in 2012 (Nationwide) Type of vehicle Total Jan Feb Mar Apr Total 1,087, , , , ,569 A. Total Vehicle under Motor Vehicle Act 1,055, , ,195296,394247,719 รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง Fixed Route Taxi รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk) รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ Hotel Taxi รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร Tour Taxi รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า Car For Hire รย.12 รถจักรยานยนต์ Motorcycle 716, , , , ,256

5 สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ รวมทั่วประเทศ Statistic new vehicle registered under the law on car And the law on road transport Year in 2012 (Nationwide) Type of vehicle Total Jan Feb Mar Apr Total 1,087, , , , ,569 A. Total Vehicle under Motor Vehicle Act 1,055, , , , ,719 รย.13 รถแทรกเตอร์ Tractor 19,434 3,427 5,248 4,8875,872 รย.14 รถบดถนน Road Roller รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม Farm Vehicle รย.16 รถพ่วง Automobile Trailer รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ Public Motorcycle

6 สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under the law on car And the law on road transport Year in 2012 (Nationwide) Type of vehicle Total Jan Feb Mar Apr B.Total Vehicle under Land Transport Act 32,2028,5498,0337,7707,850 รวมรถโดยสาร Bus total 3,7601, ประจำทาง Fixed route bus 1, ไม่ประจำทาง Non-fixed route bus 1, ส่วนบุคคล Private bus รวมรถบรรทุก Truck total 28,4267,5247,0626,8786,962 ไม่ประจำทาง Non-fixed route truck 7,8732,0041,8281,9572,084 ส่วนบุคคล Private truck 20,5535,5205,2344,9214,878 รถขนาดเล็ก Small rural bus

7 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ สิ่งของเพื่อสินจ้างโดยไม่ กำหนดเส้นทาง รถบรรทุก ไม่ ประจำทาง

8 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง ซึ่ง มีน้ำหนักเกิน 1,600 กิโลกรัมขึ้น ไป รถบรรทุกประจำทาง

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt ส ถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google