งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP: [8] การสร้างฟังก์ชั่น ขึ้นใช้เอง (User- defined functions)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP: [8] การสร้างฟังก์ชั่น ขึ้นใช้เอง (User- defined functions)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP: [8] การสร้างฟังก์ชั่น ขึ้นใช้เอง (User- defined functions)

2 ฟังก์ชั่น (Functions) ฟังก์ชั่น (Functions) หมายถึง กลุ่มของคำสั่งที่ถูกนำมารวบรวมไว้ ด้วยกัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้ อย่างสะดวกและเป็นระบบ ฟังก์ชั่นที่ ผู้เขียนโปรแกรมสร้างขึ้นมาใช้เอง เรียกว่า User-defined functions การส่งผ่านค่าให้กับฟังก์ชั่นมี 2 วิธี ส่งผ่านอาร์กิวเมนต์แบบ pass by value ส่งผ่านอาร์กิวเมนต์แบบ pass by reference

3 การประกาศฟังก์ชั่น (Functions) รูปแบบการประกาศฟังก์ชั่น อาร์กิวเมนต์ เป็นตัวแปรชนิดต่าง ๆ เราใช้อาร์กิวเมนต์ในการรับข้อมูล เข้ามาประมวล และส่งข้อมูลกลับ ออกไป ( สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ถูก กำหนดให้ส่งผ่านแบบ by reference) function ชื่อฟังก์ชั่น ([อาร์กิวเมนต์1, อาร์กิวเมนต์2,...]) { คำสั่ง; ……; }

4 ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่นที่รับ อาร์กิวเมนต์ การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2614973/slides/slide_4.jpg", "name": "ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่นที่รับ อาร์กิวเมนต์ การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน

5 ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่นที่รับ อาร์กิวเมนต์ $diameter = 7; echo "วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว $diameter หน่วย มีพื้นที่ = ". carea($diameter, 0). " ตารางหน่วย \n"; echo "สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ $diameter หน่วย มีพื้นที่ = ". carea($diameter, 1). " ตารางหน่วย \n"; ?> ต่อ $mode = 0 แสดงว่าให้คำนวณหาพื้นที่ วงกลม $mode = 1 แสดงว่าให้คำนวณหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมจตุรัส

6 ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่นที่ไม่รับ อาร์กิวเมนต์ การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ex12_02.php

7 ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่นที่รับ อาร์กิวเมนต์ การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ex12_03.php

8 การกำหนดค่า default ของอาร์กิวเมนต์ หากมีการเรียกใช้ฟังก์ชั่นโดย ไม่กำหนดค่าให้กับ อาร์กิวเมนต์ PHP จะนำค่า default มากำหนดให้กับ อาร์กิวเมนต์นั้น การกำหนดค่า default ให้กับอาร์กิวเมนต์ จะต้องทำในส่วนของการประกาศ ฟังก์ชั่น

9 ตัวอย่าง : การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ex12_04.php

10 การส่งค่าจากฟังก์ชั่น เราสามารถสร้างฟังก์ชั่นที่ส่งค่า กลับคืนมาได้ โดยใช้คำสั่ง return ภายในฟังก์ชั่นกับอาร์กิวเมนต์ จะต้องทำในส่วนของการประกาศ ฟังก์ชั่น การเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่มีการส่งค่า กลับคืนมานั้น เราสามารถมองทั้ง ฟังก์ชั่นเป็นเสมือนตัวแปรตัวหนึ่งที่ เก็บค่านั้นไว้ อาจจะสร้างตัวแปรมารับค่าจาก ฟังก์ชั่นก่อนแล้วจึงนำตัวแปรนั้นไป ใช้งานอีกทีก็ได้

11 ตัวอย่าง : การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ex12_05.php

12 ขอบเขตของตัวแปร (Variable scope) ตัวแปรที่ประกาศไว้ในฟังก์ชั่นใด จะเป็นที่รู้จักและเรียกใช้ได้เฉพาะ ในฟังก์ชั่นนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศตัวแปรชื่อ เดียวกันไว้ทั้งในและนอกฟังก์ชั่น ก็ ถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวและมี ตำแหน่งในหน่วยความจำคนละที่ กัน

13 ตัวอย่าง : การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ex12_06.php

14 ขอบเขตของตัวแปร (Variable scope) การใช้คำสั่ง global ถ้าต้องการอ้างถึงตัวแปรที่อยู่ นอกฟังก์ชั่นให้ใช้คำสั่ง global รูปแบบ global var_name1, var_name2, var_name3,...;

15 ตัวอย่าง : การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ex12_07.php

16 ธรรมชาติของตัวแปรใน ฟังก์ชั่น ของ PHP โดยปกติ ตัวแปรที่ประกาศ ไว้ในฟังก์ชั่นจะถูกทำลายไป หลังจากการทำงานของ ฟังก์ชั่นนั้น ๆ สิ้นสุดลง และจะ ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อเรียก ฟังก์ชั่นนั้นอีกครั้ง

17 ตัวอย่าง : การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ex12_08.php

18 ตัวแปรแบบ static ถ้าหากต้องการให้ฟังก์ชั่น รักษาค่าของตัวแปรไว้หลังจากที่ จบการทำงานแล้ว จะต้อง กำหนดให้ตัวแปรนั้น ๆ เป็นตัว แปรแบบ static โดยประกาศด้วย คำว่า static ไว้หน้าตัวแปร

19 ตัวอย่าง : การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ex12_09.php

20 รูปแบบการส่ง อาร์กิวเมนต์ การส่งอาร์กิวเมนต์มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ส่งผ่านด้วยค่าของตัวแปร (pass by value) ส่งผ่านด้วยการอ้างอิงตำแหน่งใน หน่วยความจำ (pass by reference)

21 รูปแบบการส่ง อาร์กิวเมนต์ : ส่งผ่านด้วยค่าของตัวแปร การส่งผ่านวิธีนี้ PHP จะ Copy ค่าจากตัวแปรนอกฟังก์ชั่นส่งค่า ไปให้กับตัวแปรภายในฟังก์ชั่น การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร ภายในฟังก์ชั่นจะไม่มีผลกระทบ กับตัวแปรที่อยู่ภายนอก โดยปกติการส่งอาร์กิวเมนต์ ให้กับฟังก์ชั่นจะใช้วิธีแบบนี้

22 ตัวอย่าง : การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ค่าของ $var (ก่อนเรียกฟังก์ชั่น) คือ ค่าของ $str (ก่อนเรียกฟังก์ชั่น) คือ ค่าของ $var (หลังจากเรียกฟังก์ชั่น) คือ ค่าของ $str (หลังจากเรียกฟังก์ชั่น) คือ ex12_10.php

23 รูปแบบการส่ง อาร์กิวเมนต์ : ส่งผ่านด้วยการอ้างอิง ตำแหน่งในหน่วยความจำ เป็นการส่งค่าโดยการอ้างอิง ตำแหน่งในหน่วยความจำ ซึ่งจะ ทำให้การเปลี่ยนแปลงค่าของตัว แปรในฟังก์ชั่น มีผลกับค่าตัว แปรภายนอกฟังก์ชั่นด้วย การส่งค่าแบบนี้ให้กำหนด เครื่องหมาย & ไว้หน้า ตัวแปร

24 ตัวอย่าง : การสร้างฟังก์ชั่นไว้ใช้งาน ค่าของ $var (ก่อนเรียกฟังก์ชั่น) คือ ค่าของ $str (ก่อนเรียกฟังก์ชั่น) คือ ค่าของ $var (หลังจากเรียกฟังก์ชั่น) คือ ค่าของ $str (หลังจากเรียกฟังก์ชั่น) คือ ex12_11.php

25 การแทรกไฟล์อื่น เข้าไฟล์หลัก ในบางกรณีเราสามารถแยกไฟล์ html หรือไฟล์ php หรือไฟล์ที่เก็บ ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้น ที่ใช้บ่อย ๆ ไปเก็บไว้อีกไฟล์หนึ่ง แล้วค่อย แทรกเข้ามาในไฟล์หลักเมื่อ ต้องการใช้งาน ซึ่งเราสามารถทำ ได้โดยใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ include include_once require require_once

26 include เป็นการแทรกโดยถ้าไม่มี ไฟล์ที่ระบุจะมีการแจ้งเตือน แต่จะไม่หยุดการทำงาน รูปแบบ include("/filepath /filename")

27 require เป็นการแทรกโดยถ้าไม่มี ไฟล์ที่ระบุจะมีการแจ้งเตือน และหยุดการทำงานโดย ทันที รูปแบบ require("/filepath /filename")

28 include_once เป็นการแทรกโดยอนุญาตให้ แทรกได้เพียงแค่ครั้งเดียว เท่านั้น รูปแบบ include_once("/filep ath/filename")

29 require_once เป็นการแทรกโดยอนุญาตให้ แทรกได้เพียงแค่ครั้งเดียว เช่นกัน รูปแบบ require_once("/filep ath/filename")

30 ตัวอย่าง : ex12_12.php ex12_13.php


ดาวน์โหลด ppt PHP: [8] การสร้างฟังก์ชั่น ขึ้นใช้เอง (User- defined functions)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google