งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานด้านระบบ การ บริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานด้านระบบ การ บริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานด้านระบบ การ บริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

2 เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน 2555 24731 ธันวาคม 2555 581977 มกราคม 2556 372158 กุมภาพันธ์ 2556 451863 รวม 17870248 สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูล หลักผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

3 เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม 2555 763583,766,409.32167145,478,307.15930729,244,716.47 พฤศจิกายน 2555 756143,672,959.582,008679,020,153.282,764822,693,112.86 ธันวาคม 2555 934154,344,248.052,297502,995,961.423,231657,340,209.47 มกราคม 2556 1,144164,477,849.452,539495,598,912.483,683660,076,761.93 กุมภาพันธ์ 2556 1,083189,398,895.952,355439,842,977.023,438629,241,872.97 รวมทั้งสิ้น 4,680 1,235,660,362.3 5 9,366 2,262,936,311.3 5 14,0463,498,596,673.70 สถิติการอนุมัติการเบิกจ่าย ( ปลด บล็อก ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

4 ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อุทกภัย 2151,818.50 อัคคีภัย 15665,500.00 วาตภัย 11,368.00 ภัยแล้ง 1140,566,497.20 โรคระบาดด้านพืช 164,842.00 รวมทั้งสิ้น 3041,450,025.70 สถิติผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

5 ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยัง ไม่ได้ ตกลง กับ ธนาคา ร 04 บัญ ชี ปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชี ใน แฟ้มข้ อมูล 27 บัญชี ถูก อายัด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อ ง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม 2555 --------- พฤศจิกายน 2555 --------- ธันวาคม 2555 ----1---- มกราคม 2556 --------- กุมภาพันธ์ 2556 --------- รวมทั้งสิ้น ----1---- สถิติจำนวนรายการที่ธนาคาร ปฏิเสธการจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

6 เดือน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม 2555 73579,354,605.43 พฤศจิกายน 2555 84968,551,387.59 ธันวาคม 2555 89292,287,485.89 มกราคม 2556 906 89,468,297.05 กุมภาพันธ์ 2556 78572,991,490.43 รวมทั้งสิ้น 4,167402,656,648.39 สถิติการนำส่งเงินของส่วนราชการ ภายในจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานด้านระบบ การ บริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google