งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกชัย ชิณโคตร ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2541-2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกชัย ชิณโคตร ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2541-2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกชัย ชิณโคตร ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2541-2546

2 1. ประวัติ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร กำเนิดและครอบครัว ชื่อนักบุญ ยอห์น บัปติสต์ ชื่อ เอกชัย นามสกุล ชิณโคตร วันเดือนปีเกิด 15 ตุลาคม พ. ศ. 2504/1961 สถานที่เกิด บ้านโนนแก้ว รับศีลล้างบาปที่ วัด น. เทเรซา โนนแก้ว เมื่อ วันที่ ภูมิลำเนา บ้านโนนแก้ว อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญเทเรซา โนนแก้ว

3 ชื่อบิดา นายบุญมี ชิณโคตร ชื่อมารดา นางวารินทร์ ชิณโคตร จำนวนพี่น้องในครอบครัว 8 คน เป็นลูกคนที่ 2 1. นางละเอียด สุขชัย 2. คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร 3. นายเอกมงคล ชิณโคตร 4. นายสมยศ ชิณโคตร 5. นางปิยนุช 6. นางรัชดา ประทุมปี 7. นายมรกต ชิณโคตร 8. นางสาวเอมอร ชิณโคตร

4 2. กระแสเรียก - เหตุจูงใจในการเข้าบ้านเณร เห็นตัวอย่างความ เมตตาของพระสงฆ์เจ้าอาวาส - เข้าบ้านเณรในนามของวัด นักบุญเทเรซา โนน แก้ว - ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อปอล มองโตเกียว 2.1. บ้านเณรเล็ก พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา, ฟา ติมา ท่าแร่ 2.2. บ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา 2.2. บ้านเณรใหญ่ แสงธรรม สามพราน นครปฐม 2.2.1. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ เมื่อ เดือนสิงหาคม 2529/1986 ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ. นครปฐม

5 2.2.2. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม เมื่อ เดือนสิงหาคม 2530/1987 ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ. นครปฐม 2.2.3. ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เมื่อ เดือนสิงหาคม 2531/1987 ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ. นครปฐม 2.3. บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม ค. ศ. 2531/1988 ที่ วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว โดย พระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์

6 2.4. คติพจน์ ถ้าไม่มีกางเขน ก็ไม่มีมงกุฎ 2.5. รายชื่อพระสงฆ์ลูกวัดเดียวกัน 1. คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ 2. คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส 3. คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี 4. คุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ 5. คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง 6. คุณพ่อปราโมทย์ ชิณโคตร ( คณะรอย แผลศักดิ์สิทธิ์ )

7 3. การศึกษาและอบรม 3.1. ประถม ป.1- ป.4 ร. ร. เทเรซาอุปถัมภ์ ( ผดุง ศิลป์ ) ป.5- ป.7 ร. ร. อัสสัมชัญ นครราชสีมา 3.2. มัธยม ม. ศ.1- ม. ศ.5 ร. ร. เซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ 3.4. อุดมศึกษา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม - ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม 3.4. การศึกษาระดับอื่น 3.4.1. ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหา บัณฑิต (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 3.4.2. ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ( กศ. ด.) มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

8 4. ประสบการณ์ในชีวิตสงฆ์ / หน้าที่ การทำงาน 30 มิ. ย. 1988 - รับผิดชอบดูแลวัดหนองกุง วัด หนองบัวแดง และวัดท่าหินโงม 30 ก. ย. 1989 - เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหัน - เป็นผู้จัดการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา มิ. ย. 1994 - เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกปราสาท - เป็นผู้จัดการโรงเรียนมารดาวนารักษ์ โคกปราสาท 17 พ. ค. 1997 - เป็น ผอ. โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ 1 พ. ค. 2004 - เป็นเจ้าอาวาสวัดปากช่อง - เป็นผู้จัดการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา - ดูแลสื่อสารมวลชนของสังฆมณฑล

9 5. ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต. ชุมเห็ด อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์. 0-4466-1980, 0-4461-2274 โทรสาร. 0-4461-3984 E-Mail: johnbaptist1961@hotmail.com johnbaptist1961@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกชัย ชิณโคตร ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2541-2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google