งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประวัติ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร กำเนิดและครอบครัว   ชื่อนักบุญ ยอห์น บัปติสต์   ชื่อ เอกชัย   นามสกุล ชิณโคตร   วันเดือนปีเกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2504/1961.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประวัติ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร กำเนิดและครอบครัว   ชื่อนักบุญ ยอห์น บัปติสต์   ชื่อ เอกชัย   นามสกุล ชิณโคตร   วันเดือนปีเกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2504/1961."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกชัย ชิณโคตร ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2541-2546

2 1. ประวัติ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร กำเนิดและครอบครัว   ชื่อนักบุญ ยอห์น บัปติสต์   ชื่อ เอกชัย   นามสกุล ชิณโคตร   วันเดือนปีเกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2504/1961   สถานที่เกิด บ้านโนนแก้ว   รับศีลล้างบาปที่ วัด น.เทเรซา โนนแก้ว เมื่อวันที่   ภูมิลำเนา บ้านโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา   เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญเทเรซา โนนแก้ว

3 ชื่อบิดา นายบุญมี ชิณโคตร ชื่อมารดา นางวารินทร์ ชิณโคตร จำนวนพี่น้องในครอบครัว 8 คน เป็นลูกคนที่ 2 1. นางละเอียด สุขชัย 2. คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร 3. นายเอกมงคล ชิณโคตร 4. นายสมยศ ชิณโคตร 5. นางปิยนุช 6. นางรัชดา ประทุมปี 7. นายมรกต ชิณโคตร 8. นางสาวเอมอร ชิณโคตร

4 2. กระแสเรียก - เหตุจูงใจในการเข้าบ้านเณร เห็นตัวอย่างความเมตตาของพระสงฆ์เจ้าอาวาส   - เข้าบ้านเณรในนามของวัด นักบุญเทเรซา โนนแก้ว   - ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อปอล มองโตเกียว  2.1. บ้านเณรเล็ก พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา , ฟาติมา ท่าแร่  2.2. บ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา  2.2. บ้านเณรใหญ่ แสงธรรม สามพราน นครปฐม   ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2529/1986   ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม  

5 2.2.2. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2530/1987
ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เมื่อเดือนสิงหาคม 2531/1987   ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม 2.3. บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2531/1988 ที่ วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว โดย พระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์

6 2. 4. คติพจน์ ถ้าไม่มีกางเขน ก็ไม่มีมงกุฎ 2. 5
2.4. คติพจน์ ถ้าไม่มีกางเขน ก็ไม่มีมงกุฎ   2.5. รายชื่อพระสงฆ์ลูกวัดเดียวกัน   1. คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ   2. คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส   3. คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี   4. คุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ   5. คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง   6. คุณพ่อปราโมทย์ ชิณโคตร ( คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ )

7 3. การศึกษาและอบรม 3.1. ประถม ป.1-ป.4 ร.ร.เทเรซาอุปถัมภ์ (ผดุงศิลป์) ป.5-ป.7 ร.ร.อัสสัมชัญ นครราชสีมา 3.2. มัธยม ม.ศ.1-ม.ศ.5 ร.ร.เซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ 3.4. อุดมศึกษา -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม - ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม 3.4. การศึกษาระดับอื่น ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

8 4. ประสบการณ์ในชีวิตสงฆ์/หน้าที่การทำงาน
30 มิ.ย รับผิดชอบดูแลวัดหนองกุง วัดหนองบัวแดง และวัดท่าหินโงม 30 ก.ย เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหัน - เป็นผู้จัดการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา มิ.ย เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกปราสาท - เป็นผู้จัดการโรงเรียนมารดาวนารักษ์ โคกปราสาท 17 พ.ค เป็น ผอ.โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ 1 พ.ค เป็นเจ้าอาวาสวัดปากช่อง - เป็นผู้จัดการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา - ดูแลสื่อสารมวลชนของสังฆมณฑล

9 5. ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ , โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt 1. ประวัติ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร กำเนิดและครอบครัว   ชื่อนักบุญ ยอห์น บัปติสต์   ชื่อ เอกชัย   นามสกุล ชิณโคตร   วันเดือนปีเกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2504/1961.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google