งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติไข่ไก่ ปี 2550- 2554 1 โดย ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ณัฐกานต์ พันธ์ชัย สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ โดย ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ณัฐกานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติไข่ไก่ ปี 2550- 2554 1 โดย ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ณัฐกานต์ พันธ์ชัย สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ โดย ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ณัฐกานต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติไข่ไก่ ปี 2550- 2554 1 โดย ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ณัฐกานต์ พันธ์ชัย สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ โดย ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ณัฐกานต์ พันธ์ชัย สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่

2 หน่วย : ล้านฟอง หมายเหตุ : (p) ข้อมูลเบื้องต้น, (f) ข้อมูลคาดคะเน และ สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ที่มา : FAO, ของไทยจากสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของประเทศที่ สำคัญ หน่วย : ล้านฟอง

3 หมายเหตุ : (p) ข้อมูลเบื้องต้น, (f) ข้อมูลคาดคะเน และ สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ที่มา : FAO, ของไทยจากสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ หน่วย : ล้าน ฟอง ปริมาณการส่งออกไข่ไก่ของประเทศ ที่สำคัญ

4 หน่วย : ล้าน ฟอง หมายเหตุ : (p) ข้อมูลเบื้องต้น, (f) ข้อมูลคาดคะเน และ สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ที่มา : FAO ปริมาณการนำเข้าไข่ไก่ของประเทศที่ สำคัญ

5 หมาย เหตุ : (p) ข้อมูลเบื้องต้น, (f) ข้อมูลคาดคะเน และ สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ที่มา : FAO, ของไทยจากสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ หน่วย : ฟอง / คน / ปี อัตราการบริโภคไข่ไก่ต่อคนต่อปี

6 ที่มา : สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ อุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทย


ดาวน์โหลด ppt สถิติไข่ไก่ ปี 2550- 2554 1 โดย ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ณัฐกานต์ พันธ์ชัย สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ โดย ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ณัฐกานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google