งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือขั้นตอนดาวน์โหลดข้อมูล DRM เพื่อนำไปประเมินผลรายงาน การขับขี่ “ อีซูซุอินไซต์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือขั้นตอนดาวน์โหลดข้อมูล DRM เพื่อนำไปประเมินผลรายงาน การขับขี่ “ อีซูซุอินไซต์ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือขั้นตอนดาวน์โหลดข้อมูล DRM เพื่อนำไปประเมินผลรายงาน การขับขี่ “ อีซูซุอินไซต์ ”

2 1. เตรียมอุปกรณ์ดาวน์โหลดข้อมูล DRM 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ชุดอุปกรณ์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล DRM คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม ดาว์นโหลดข้อมูล DRM DRM Cable Isuzu Insight Interface Box Smart Cable USB Cable

3 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล 2.1 ต่อสาย Smart Cable เข้ากับ Interface Box Smart Cable Interface Box 2.2 ต่อสาย USB Cable ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ และ Interface Box ดังรูปด้านด้านล่าง USB Cable A B AB Interface Box คอมพิวเต อร์

4 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ลักษณะของอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเมื่อ เชื่อมต่อเสร็จสิ้น

5 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเข้ากับตัวรถ 3.1 นำปลายสายอีกด้านหนึ่งของ Smart Cable ต่อเข้ากับปลั๊กวินิฉัย ปัญหาที่อยู่ บริเวณใต้คอพวงมาลัย, ปลั๊กวินิฉัย ปัญหา ลักษณะของปลั๊กเมื่อเชื่อมต่อ เสร็จสิ้น Smart Cable 1 23

6 4. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง "ON" ไฟหน้าปัทม์ โชว์

7 5. เปิดโปรแกมสำหรับดาวน์โหลดข้อมูล DRM บนหน้าจอ หลักคอมพิวเตอร์ 5.1 ดับเบิลคลิ๊กที่โปรแกรม "DRMExport" ซึ่งอยู่บนหน้าจอหลัก คอมพิวเตอร์เพื่อ เปิดโปรแกมสำหรับดาวน์โหลดข้อมูล DRM ดับเบิลคลิ๊กที่โปรแกรม "DRMExport “ เพื่อเปิด โปรแกรม

8 6. เปิดโปรแกมสำหรับดาวน์โหลดข้อมูล DRM บนหน้าจอ หลักคอมพิวเตอร์ คลิ๊กเพื่อเลือก Distributor Code เป็น “ 00011 TRIPETCH ISUZU SALES CO LTD “ เท่านั้น * หากเลือกผิดจะทำให้ชื่อไฟล์ที่ดาวน์ โหลดไม่ถูกต้อง และส่งข้อมูลเข้าระบบอีซูซุอินไซต์ ไม่ได้ 1 6.1 เลือก Distributor Code

9 คลิ๊กเพื่อเลือก Country Code เป็น “ 111 Thailand“ เท่านั้น * หากเลือกผิดจะทำให้ชื่อไฟล์ที่ดาวน์ โหลดไม่ถูกต้อง และส่งข้อมูลเข้าระบบอีซูซุอินไซต์ไม่ได้ 2 6.2 เลือก Country Code

10 คลิ๊กเพื่อดึงข้อมูล VIN ของรถ อัตโนมัติ โดยที่ 1. สวิตช์กุญแจต้องอยู่ที่ตำแหน่ง "ON" 2. Smart Cable ต่อเข้ากับปลั๊กวินิฉัย ปัญหาที่อยู่ บริเวณใต้คอพวงมาลัยเรียบร้อย แล้ว 3 6.3 Get Vehicle VIN ( ดึงข้อมูล VIN ของรถ ) หมายเหตุ หากสวิตช์กุญแจไม่อยู่ที่ตำแหน่ง "ON" จะปรากฏข้อความนี้ขึ้น 1. กด OK 2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง "ON“ 3. คลิ๊ก Get Vehicle VIN อีกครั้ง

11 6.4 พิมพ์เลขไมล์ ประเภทเครื่องยนต์ 4 5 4. พิมพ์เลขไมล์รถลงไปโดยดูจาก ตัวเลขที่หน้าปัทม์ (ODO) 5. พิมพ์ชนิดของเครื่องยนต์ 2.5 L = 4JK 3.0 L = 4JJ

12 6.5 เลือกประเภทรถ Type of Vehicle (Coach work) 6 คลิ๊กเพื่อเลือกประเภทรถ Type of Vehicle (Coachwork) เป็น “Truck Bus“ เท่านั้น * หากเลือกผิดอาจทำให้เกิดการ ผิดพลาดในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้

13 6.6 เลือกชนิดของรถ Type of Freight 7 คลิ๊กเพื่อเลือกชนิดของรถ Type of Freight เป็น “Passenger Vehicle/Personal Use“ เท่านั้น * หากเลือกผิดอาจทำให้เกิดการ ผิดพลาดในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้

14 6.7 เลือกประเภทรถ DRM Classification Flag 8 คลิ๊กเพื่อเลือกชนิดของรถ DRM Classification Flag เป็น “ LCV “ เท่านั้น * หากเลือกผิดจะทำให้ชื่อไฟล์ที่ ดาวน์โหลดไม่ถูกต้อง และส่งข้อมูลเข้าระบบอีซูซุอินไซต์ ไม่ได้

15 6.8 ถอดปลั๊ก DRM ออก ( กล่อง DRM จะอยู่บริเวณใต้ลิ้นชักเก็บของด้าน ผู้โดยสารด้านซ้าย โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้น ) ปลั๊ก DRM ก่อนถอด ปลั๊ก DRM หลังถอด กล่อ ง DRM

16 6.9 นำ DRM Cable มาต่อที่กล่อง DRM และปลั๊ก DRM ดังรูป นำปลั๊กตัวผู้นี้ไป ต่อที่ กล่อง DRM นำปลั๊ก DRM มาต่อ ที่ ปลั๊กตัวเมีย ถอดสาย Smart Cable จากปลั๊กวินิฉัย ปัญหามาต่อกับปลั๊กนี้แทน 1 1 2 ปลั๊ก DRM DRM Cable 2 DRM Cable กล่อง DRM 3 3 DRM Cable Smart Cable

17 6.10 ลักษณะของอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อเสร็จ สิ้น (DRM Cable, Smart Cable ) ลักษณะของอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเมื่อ เชื่อมต่อเสร็จสิ้น

18 6.11 กดดาวน์โหลดข้อมูล DRM เมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสร็จสิ้น 8 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล DRM จะปรากฏข้อความนี้ ขี้นมา กดเลือก OK

19 6.12 รอจนกระทั่งการดาวน์โหลดข้อมูล DRM เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ ดาวน์โหลดข้อมูล DRM เสร็จสิ้นขั้นตอนดาวน์ โหลด ข้อมูล DRM กดเลือก OK

20 6.13 ปิดโปรแกรมเมื่อสิ้นสุดการดาวน์โหลด ข้อมูล คลิ๊ก Exit เพื่อปิดโปรแกรม เมื่อสิ้นสุด การดาวน์โหลดข้อมูล

21 6.11 ข้อมูล DRM ที่ถูกดาวน์โหลด จะถูกเก็บไว้ที่ C:\Program Files\G-IDSS\DRM Download Data โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในโฟร เดอร์ตาม ปี ค. ศ.- เดือน - วัน ที่ดาวน์โหลด ข้อมูล ปีวัน เดือ น

22 6.12 ดับเบิลคลิ๊กเข้าไปตามโฟรเดอร์จะพบไฟล์ข้อมูลที่ ดาวน์โหลดมา xxx ส่วนของชื่อไฟล์ของรถทุกคันที่ดาวน์ โหลดต้องเหมือนกัน xxx ส่วนของชื่อไฟล์ของรถทุกคันที่ดาวน์ โหลดแตกต่างกัน

23 เสียบปลั๊กคืนเรียบร้อย ไม่มีการเสียบปลั๊กกลับคืน X 7. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูล DRM ต้อง เสียบปลั๊ก DRM ที่ตัวรถ คืนให้เรียบร้อยทุกครั้ง “ตรวจสอบปลั๊กของ DRM ทุกครั้ง” เพื่อป้องกันระบบไม่ทำการบันทึกข้อมูลการขับขี่ ส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับรายงานในครั้งต่อไป “ตรวจสอบปลั๊กของ DRM ทุกครั้ง” เพื่อป้องกันระบบไม่ทำการบันทึกข้อมูลการขับขี่ ส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับรายงานในครั้งต่อไป

24 Thank You


ดาวน์โหลด ppt คู่มือขั้นตอนดาวน์โหลดข้อมูล DRM เพื่อนำไปประเมินผลรายงาน การขับขี่ “ อีซูซุอินไซต์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google