งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอสารและประโยชน์การสร้าง Powerpoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอสารและประโยชน์การสร้าง Powerpoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอสารและประโยชน์การสร้าง Powerpoint

2 ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint
เตรียมข้อมูล จัดทำงานนำเสนอ ซักซ้อมก่อนนำเสนอ นำเสนอจริง

3 วิธีสร้างงานงานนำเสนอ PowerPoint
สร้างงานนำเสนอด้วยตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ สร้างงานนำเสนอจากแม่แบบออกแบบ สร้างงานนำเสนอด้วยงานนำเสนอเปล่า สร้างงานนำเสนอจากชุดรูปแบบ

4 ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint
1. สามารถสร้างงานนำเสนอได้  แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงานนำเสนอมาก่อน  เนื่องจากจะมีระบบช่วยเหลือ(Office Assistant) ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนำหลักการในการสร้างงานนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ 2. ในส่วนการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบมัลติมีเดีย  เช่น การนำเอฟเฟ็คต์ เสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบร่วมได้    3. นอกจากสิ่งที่ได้เตรียมมานำเสนอแล้ว  ยังสามารถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยายและในขณะที่มีการนำเสนองาน  ก็สามารถใช้เมาส์วาดเส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเพื่อเน้นประเด็นสำคัญได้            4. สามารถที่จะดัดแปลงงานนำเสนอที่เป็นไฟล์ PowerPoint เป็นสไลด์ 35 มม. เพื่อใช้นำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กรได้              

5 ประโยชน์การสร้าง PowerPoint ดังนี้
๑.สามารถนำเสนอผ่านสื่อได้หลายรูปแบบได้แก่ นำเสนอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ นำเสนอในอินเตอร์เน็ต นำเสนอกับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ สไลด์ ๓๕ มม.และใช้สร้างเอกสารสำหรับแจกผู้ฟัง อีกทั้งยังนำเสนอนอกสถานที่ได้ด้วย ๒.สามารถปรับแต่งภาพ สี สไลด์ ข้อความต่างๆรวมทั้งวาดรูปแบบง่ายๆในสไลด์หรือกับรูปร่างอัตโนมัติและสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาพ สี สไลด์ และข้อความในสไลด์ได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ๓.สามารถสร้างตาราง กราฟ แผนภูมิและสร้างอัลบั้มรูปด้วย PowerPointได้พร้อมทั้งสามารถปรับแต่ง เพิ่ม ปรับขนาด และการแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

6 ประโยชน์การสร้าง PowerPoint ดังนี้(ต่อ)
๖.การนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น การนำ เอฟเฟ็คต์เสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบร่วมได้  

7 อ้างอิง จีราวุธ วารินทร์. (๒๕๔๔). PowerPoint ๒๐๐๒. นนทบุรี : อินโฟเพรส. ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์. (๒๕๕๑). มือใหม่หัดใช้โปรแกรม PowerPoint ๒๐๐๗. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิภา เพิ่มทรัพย์และดวงพร เกี๋ยงคำ. (๒๕๔๘).คู่มือ PowerPoint ๒๐๐๓. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. วิภา เพิ่มทรัพย์และวศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ. (๒๕๕๑). คู่มือ Windows XP Office ๒๐๐๓ All-in-One.พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น

8 นางสาวณัฐนันท์ จันทร์สน
จัดทำโดย นางสาวณัฐนันท์ จันทร์สน รหัสนักศึกษา ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๘๕ กลุ่มเรียน ๕๓๐๐๘.๑๕๒


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอสารและประโยชน์การสร้าง Powerpoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google