งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เตรียมข้อมูล  จัดทำงานนำเสนอ  ซักซ้อมก่อนนำเสนอ  นำเสนอจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เตรียมข้อมูล  จัดทำงานนำเสนอ  ซักซ้อมก่อนนำเสนอ  นำเสนอจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  เตรียมข้อมูล  จัดทำงานนำเสนอ  ซักซ้อมก่อนนำเสนอ  นำเสนอจริง

4 1. สร้างงานนำเสนอด้วยตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ 2. สร้างงานนำเสนอจากแม่แบบออกแบบ 3. สร้างงานนำเสนอด้วยงานนำเสนอเปล่า 4. สร้างงานนำเสนอจากชุดรูปแบบ

5 1. สามารถสร้างงานนำเสนอได้ แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงาน นำเสนอมาก่อน เนื่องจากจะมีระบบช่วยเหลือ (Office Assistant) ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนำหลักการใน การสร้างงานนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใช้ กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ 2. ในส่วนการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบ มัลติมีเดีย เช่น การนำเอฟเฟ็คต์ เสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบร่วมได้ 3. นอกจากสิ่งที่ได้เตรียมมานำเสนอแล้ว ยังสามารถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยายและใน ขณะที่มีการนำเสนองาน ก็สามารถใช้เมาส์วาดเส้นบน สไลด์ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเพื่อเน้นประเด็นสำคัญได้ 4. สามารถที่จะดัดแปลงงานนำเสนอที่เป็นไฟล์ PowerPoint เป็นสไลด์ 35 มม. เพื่อใช้นำเสนอผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กร ได้

6 ๑. สามารถนำเสนอผ่านสื่อได้หลายรูปแบบได้แก่ นำเสนอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ นำเสนอใน อินเตอร์เน็ต นำเสนอกับเครื่องฉายภาพข้าม ศีรษะ สไลด์ ๓๕ มม. และใช้สร้างเอกสาร สำหรับแจกผู้ฟัง อีกทั้งยังนำเสนอนอกสถานที่ ได้ด้วย ๒. สามารถปรับแต่งภาพ สี สไลด์ ข้อความต่างๆ รวมทั้งวาดรูปแบบง่ายๆในสไลด์หรือกับรูปร่าง อัตโนมัติและสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาพ สี สไลด์ และข้อความในสไลด์ได้เมื่อเกิด ปัญหาขึ้น ๓. สามารถสร้างตาราง กราฟ แผนภูมิและสร้าง อัลบั้มรูปด้วย PowerPoint ได้พร้อมทั้งสามารถ ปรับแต่ง เพิ่ม ปรับขนาด และการแก้ไขข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว

7 ๔. สามารถสร้างผังองค์กร ไดอะแกรม และแผนผังลำดับ งานได้จาก PowerPoint อย่างง่ายด้วยการกำหนด รูปแบบสร้าง กำหนดตัวอักษร ปรับแต่ง ปรับขนาด และสีของเส้นตัวเชื่อมต่อ ๕. สามารถแทรกเสียงและภาพยนตร์ลงในสไลด์และ พร้อมทั้งลูกเล่นในการนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ แบบ ๖. การนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบ มัลติมีเดีย เช่น การนำ เอฟเฟ็คต์เสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบร่วม ได้

8 จีราวุธ วารินทร์. ( ๒๕๔๔ ). PowerPoint ๒๐๐๒. นนทบุรี : อินโฟเพรส. ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์. ( ๒๕๕๑ ). มือใหม่หัดใช้โปรแกรม PowerPoint ๒๐๐๗. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. วิภา เพิ่มทรัพย์และดวงพร เกี๋ยงคำ. ( ๒๕๔๘ ). คู่มือ PowerPoint ๒๐๐๓. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. วิภา เพิ่มทรัพย์และวศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ. ( ๒๕๕๑ ). คู่มือ Windows XP Office ๒๐๐๓ All-in-One. พิมพ์ ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น

9 นางสาวณัฐนันท์ จันทร์สน รหัสนักศึกษา ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๘๕ กลุ่มเรียน ๕๓๐๐๘. ๑๕๒


ดาวน์โหลด ppt  เตรียมข้อมูล  จัดทำงานนำเสนอ  ซักซ้อมก่อนนำเสนอ  นำเสนอจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google