งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Technics in Counseling for Renal Replacement therapy สมรักรอดพ่าย หน่วยโรคไต ร. พ. จุฬาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Technics in Counseling for Renal Replacement therapy สมรักรอดพ่าย หน่วยโรคไต ร. พ. จุฬาลงกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Technics in Counseling for Renal Replacement therapy สมรักรอดพ่าย หน่วยโรคไต ร. พ. จุฬาลงกรณ์

2

3 การให้คำแนะนำปรึกษา (counseling) ผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา ผู้รับคำปรึกษา สามารถใช้ ศักยภาพและ ความสามารถของ ตนเอง สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาตนเอง ความรู้ข้อมูล ปัญหา

4 ผู้รับคำปรึกษา = ผู้ป่วยและ ญาติ

5 ผู้ป่วย คือผู้ที่เผชิญปัญหาอัน เนื่องมาจากความเจ็บป่วยทั้งร่างกาย และจิตใจ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน ประจำวันได้ตามปกติและส่งผลกระทบ ต่อบุคคลใกล้ชิด

6 ผู้ป่วยประกอบด้วย - ร่างกาย และจิตใจ - เป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม

7 สังคม  ครอบครัว  โรงเรียน, เพื่อนร่วมงาน  วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ  เศรษฐกิจ  การเมือง

8 การเตรียมเพื่อการให้ คำปรึกษา 1. เตรียมความพร้อมของผู้ให้ คำปรึกษา 2. เตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3. เตรียมแบบฟอร์มเอกสารและสื่อ การสอน

9 การเตรียมความพร้อมของผู้ให้ คำปรึกษา 1. ลักษณะท่าทางและคำพูดของผู้ให้ คำปรึกษา 1.1 ท่าทีเป็นมิตรจริงใจเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเกิด ศรัทธา 1.2 มีทักษะในการฟัง การพูดอธิบาย 1.3 อดทนใจเย็นทนต่อความขัดแย้งต่างๆ 1.4 ช่างสังเกต ไวต่อความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษา 1.5 ใช้คำพูดเหมาะสม สุภาพ 2. เตรียมความรู้ด้านโรคไต 3. ศึกษาหาความรู้ด้านข้อมูลประกอบอื่นๆ

10 เตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อม

11 แบบฟอร์มเอกสารและสื่อการ สอน

12

13 คู่มือการสอน

14

15

16

17

18 ผู้ป่วยที่ขอคำปรึกษา 1. ผู้ป่วยในระยะก่อน ESRD 2. ผู้ป่วย ESRD ที่ขอคำปรึกษาด้าน Replacement therapy 3. ผู้ป่วยที่ทำ Dialysis แล้ว แต่ต้องการ เปลี่ยนวิธีการ 4. ผู้ป่วยขอเข้ารับคำปรึกษาเพื่อทำผ่าตัด ปลูกถ่ายไต

19 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงระหว่างการให้ คำปรึกษา 1. ระยะของโรคไต 2. ความแตกต่างของบุคคล 2.1 การยอมรับในโรคที่เกิดและสภาพ จิตใจ 2.2 สติปัญญา 2.3 การศึกษา 2.4 ฐานะทางเศรษฐกิจ 2.5 สภาพทางสังคม 2.6 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

20 ภาคปฏิบัติ

21 ขั้นตอนสำหรับพยาบาล 1. นัดผู้ป่วย 2. ศึกษาประวัติผู้ป่วยก่อนให้คำปรึกษา 3. กรอกประวัติผู้ป่วยในแบบฟอร์ม 4. เริ่มการให้คำปรึกษาโดยยึดแนว ประวัติผู้ป่วย

22 รายละเอียดการให้คำปรึกษา 1. โรคไต สาเหตุสภาพการทำงานของไต 2. แนวทางการปฏิบัติตัว 2.1 การควบคุมอาหารและน้ำ 2.2 รักการรักษาอย่างต่อเนื่อง 2.3 เคร่งครัดการกินยาตามแพทย์กำหนด 2.4 เลิกบุหรี่ และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 2.5 ลดความเครียด 2.6 ออกกำลังกายตามสมควร 2.7 พักผ่อนให้เพียงพอ 2.8 หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลต่อการเสื่อมของ โรคไต

23 3. รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตนเอง 3.1 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เช่น อาการบวม 3.2 จำนวนและลักษณะของปัสสาวะ 4. ช่วยประคับประคองสภาพจิตใจของ ผู้ป่วยและครอบครัว 5. การเตรียมตัวเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้าย

24 การเตรียมตัวเข้าสู่ไตวายระยะ สุดท้าย

25 1. Hemodialysis 1.1 Vascular access

26 1.2 ขั้นตอนการทำ HD 1.3 การปฏิบัติตนเมื่อทำ HD 1.4 สถานที่ทำ HD 1.5 ค่าใช้จ่าย

27 2. CAPD 2.1 วิธีการทำ CAPD 2.2 การใส่ tenckhoff’s catheter 2.3 ภาวะแทรกซ้อน 2.4 แผนการสอนผู้ป่วยและ ญาติ 2.5 ค่าใช้จ่าย

28 3. เปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสียระหว่าง HD&CAPD

29 4. Kidney transplantation 4.1 KT คืออะไร 4.2 Living Related Donor 4.3 Cadaveric Donor - ขั้นตอนการเข้า waiting list - การปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ใน waiting list - การปฏิบัติตัวเมื่อเป็น Potential Recipient - ค่าใช้จ่าย

30 - Post KT

31 วิธีการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและ ครอบครัวตัดสินใจ 1. ถามคำถามที่เอื้อให้ผู้ป่วยและครอบครัว สามารถเล่าเรื่องของตนเอง 2. ให้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยและ ครอบครัวเล่าเรื่องของตนเอง 3. ชี้แนะแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ 4. ใช้คำพูดที่ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัว คลายเครียดและวิตกกังวล ซึ่งจะช่วยให้มี สติ

32 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะเลือกวิธีการ รักษาด้วยตนเองซึ่งอาจ แตกต่างจากผู้รักษา

33 ประเด็นปัญหา 1. ผู้ป่วยปฏิเสธโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ไตวาย ระยะสุดท้าย 2. ผู้ป่วยและญาติมีความก้าวร้าว 3. ขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว 4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 5. เปลี่ยนสถานพยาบาลหลายแห่ง 6. ผู้ป่วยมีปัญหาด้านจิตใจหรือสติปัญญา 7. โรคอื่นที่เกิดร่วมกับโรคไต 8. ผู้ป่วยหรือญาติไม่สนใจคำแนะนำ

34 Check list หัวข้อเรื่องรายละเอียดแจ้งไม่ได้ แจ้ง หมายเหตุ ESRD HD CAPD เปรียบเทียบ ข้อดี - ข้อเสีย ของการทำ HD&CAPD 1. ความรู้เรื่อง ESRD 2. ข้อบ่งชี้การทำ Dialysis 1.HD คืออะไร 2.Vascular access 3. การควบคุมอาหารและ น้ำ 4. สถานที่ทำ HD 5. ค่าใช้จ่าย 1.CAPD คืออะไร 2. วิธีการทำ CAPD 3. การใส่ tenckhoff 4. โรคแทรกซ้อนที่พบ บ่อย 5. การควบคุมอาหารและ น้ำ 6. ผู้รับผิดชอบการ เปลี่ยนน้ำยา 7. การจัดสถานที่ 8. ค่าใช้จ่าย  

35


ดาวน์โหลด ppt Technics in Counseling for Renal Replacement therapy สมรักรอดพ่าย หน่วยโรคไต ร. พ. จุฬาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google