งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Technics in Counseling for Renal Replacement therapy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Technics in Counseling for Renal Replacement therapy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Technics in Counseling for Renal Replacement therapy
สมรัก รอดพ่าย หน่วยโรคไต ร.พ.จุฬาลงกรณ์

2

3 การให้คำแนะนำปรึกษา (counseling)
ความรู้ ข้อมูล ปัญหา ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา ผู้รับคำปรึกษา สามารถใช้ศักยภาพและความสามารถของตนเอง สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง

4 ผู้รับคำปรึกษา = ผู้ป่วยและญาติ

5 ผู้ป่วย คือผู้ที่เผชิญปัญหาอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานประจำวันได้ตามปกติและส่งผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชิด

6 ผู้ป่วยประกอบด้วย - ร่างกายและจิตใจ - เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ผู้ป่วยประกอบด้วย - ร่างกายและจิตใจ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

7 สังคม ครอบครัว โรงเรียน, เพื่อนร่วมงาน วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
เศรษฐกิจ การเมือง

8 การเตรียมเพื่อการให้คำปรึกษา
เตรียมความพร้อมของผู้ให้คำปรึกษา เตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อม เตรียมแบบฟอร์มเอกสารและสื่อการสอน

9 การเตรียมความพร้อมของผู้ให้คำปรึกษา
ลักษณะท่าทางและคำพูดของผู้ให้คำปรึกษา 1.1 ท่าทีเป็นมิตรจริงใจเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเกิดศรัทธา 1.2 มีทักษะในการฟัง การพูดอธิบาย 1.3 อดทนใจเย็นทนต่อความขัดแย้งต่างๆ 1.4 ช่างสังเกต ไวต่อความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษา 1.5 ใช้คำพูดเหมาะสม สุภาพ เตรียมความรู้ด้านโรคไต ศึกษาหาความรู้ด้านข้อมูลประกอบอื่นๆ

10 เตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อม

11 แบบฟอร์มเอกสารและสื่อการสอน

12

13 คู่มือการสอน

14

15

16

17

18 ผู้ป่วยที่ขอคำปรึกษา
ผู้ป่วยในระยะก่อน ESRD ผู้ป่วย ESRD ที่ขอคำปรึกษาด้าน Replacement therapy ผู้ป่วยที่ทำ Dialysis แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนวิธีการ ผู้ป่วยขอเข้ารับคำปรึกษาเพื่อทำผ่าตัดปลูกถ่ายไต

19 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงระหว่างการให้คำปรึกษา
ระยะของโรคไต ความแตกต่างของบุคคล 2.1 การยอมรับในโรคที่เกิดและสภาพจิตใจ 2.2 สติปัญญา 2.3 การศึกษา 2.4 ฐานะทางเศรษฐกิจ 2.5 สภาพทางสังคม 2.6 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

20 ภาคปฏิบัติ

21 ขั้นตอนสำหรับพยาบาล นัดผู้ป่วย ศึกษาประวัติผู้ป่วยก่อนให้คำปรึกษา
กรอกประวัติผู้ป่วยในแบบฟอร์ม เริ่มการให้คำปรึกษาโดยยึดแนวประวัติผู้ป่วย

22 รายละเอียดการให้คำปรึกษา
โรคไต สาเหตุสภาพการทำงานของไต แนวทางการปฏิบัติตัว 2.1 การควบคุมอาหารและน้ำ 2.2 รักการรักษาอย่างต่อเนื่อง 2.3 เคร่งครัดการกินยาตามแพทย์กำหนด 2.4 เลิกบุหรี่ และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 2.5 ลดความเครียด 2.6 ออกกำลังกายตามสมควร 2.7 พักผ่อนให้เพียงพอ 2.8 หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลต่อการเสื่อมของโรคไต

23 รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
3.1 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เช่นอาการบวม 3.2 จำนวนและลักษณะของปัสสาวะ ช่วยประคับประคองสภาพจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว การเตรียมตัวเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้าย

24 การเตรียมตัวเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้าย

25 1. Hemodialysis 1.1 Vascular access

26 1.2 ขั้นตอนการทำ HD 1.3 การปฏิบัติตนเมื่อทำ HD 1.4 สถานที่ทำ HD 1.5 ค่าใช้จ่าย

27 2. CAPD 2.1 วิธีการทำ CAPD 2.2 การใส่ tenckhoff’s catheter
2.3 ภาวะแทรกซ้อน 2.4 แผนการสอนผู้ป่วยและญาติ 2.5 ค่าใช้จ่าย

28 3. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่าง HD&CAPD

29 4. Kidney transplantation
4.1 KT คืออะไร 4.2 Living Related Donor 4.3 Cadaveric Donor - ขั้นตอนการเข้า waiting list - การปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ใน waiting list - การปฏิบัติตัวเมื่อเป็น Potential Recipient - ค่าใช้จ่าย

30 - Post KT

31 วิธีการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและครอบครัวตัดสินใจ
ถามคำถามที่เอื้อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเล่าเรื่องของตนเอง ให้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวเล่าเรื่องของตนเอง ชี้แนะแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้คำพูดที่ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวคลายเครียดและวิตกกังวล ซึ่งจะช่วยให้มีสติ

32 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะเลือกวิธีการรักษาด้วยตนเองซึ่งอาจแตกต่างจากผู้รักษา

33 ประเด็นปัญหา ผู้ป่วยปฏิเสธโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้าย
ผู้ป่วยและญาติมีความก้าวร้าว ขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เปลี่ยนสถานพยาบาลหลายแห่ง ผู้ป่วยมีปัญหาด้านจิตใจหรือสติปัญญา โรคอื่นที่เกิดร่วมกับโรคไต ผู้ป่วยหรือญาติไม่สนใจคำแนะนำ

34 Check list หัวข้อเรื่อง รายละเอียด แจ้ง ไม่ได้แจ้ง หมายเหตุ ESRD HD
CAPD เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการทำ HD&CAPD ความรู้เรื่อง ESRD ข้อบ่งชี้การทำ Dialysis HD คืออะไร Vascular access การควบคุมอาหารและน้ำ สถานที่ทำ HD ค่าใช้จ่าย CAPD คืออะไร วิธีการทำ CAPD การใส่ tenckhoff โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อย ผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนน้ำยา การจัดสถานที่

35


ดาวน์โหลด ppt Technics in Counseling for Renal Replacement therapy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google