งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสี และ การแสดงผลภาพ หน่วยที่ 2. ระบบสีในคอมพิวเตอร์กราฟิก แม่สีแสงทั้งสาม ช่วงสีกระตุ้นทั้งสาม วิธีการส่วนใหญ่ในการแสดงผลสีในเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสี และ การแสดงผลภาพ หน่วยที่ 2. ระบบสีในคอมพิวเตอร์กราฟิก แม่สีแสงทั้งสาม ช่วงสีกระตุ้นทั้งสาม วิธีการส่วนใหญ่ในการแสดงผลสีในเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสี และ การแสดงผลภาพ หน่วยที่ 2

2 ระบบสีในคอมพิวเตอร์กราฟิก แม่สีแสงทั้งสาม ช่วงสีกระตุ้นทั้งสาม วิธีการส่วนใหญ่ในการแสดงผลสีในเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้การ นำตัวแปรของแม่สีแสงมาผสมเพื่อให้เกิดเป็นสีตัวอื่นๆ ซึ่งเป็นหลักการ ช่วงสีกระตุ้นทั้งสาม ซึ่งเป็นหลักการที่ว่าด้วยการรับรู้สีสันจากแสงสว่างที่ เรามองเห็นด้วยตาเปล่า ทั้งนี้เป็นผลจากการผสมกันของแสงสีแดง แสงสี เขียว และ แสงสีน้ำเงิน (RGB) โดยมีอัตราส่วนความเข้มของแม่สีแต่ละตัว เป็นตัวแปรสำคัญทำให้ปรากฏสีสันต่าง ๆ ที่หลากหลายในธรรมชาติ แม่สีแสง แม่สีแสง ในคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย สีแดง สีเขียว และ สีน้ำเงิน ( RGB )

3 ระบบสีในคอมพิวเตอร์กราฟิก แม่สีแสงทั้งสาม หากรวมสีที่มีค่าความเข้มสูงสุดเข้าด้วยกันก็จะได้ สีขาว และถึงแม้ว่าสี RGB จะเป็นแม่สีที่ถูกใช้กับคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่าง แพร่หลาย แต่สำหรับ ศิลปินและนักออกแบบมักคุ้นเคยกับกับการใช้ แม่สีชุด แม่สีชุด หรือที่เรียกว่า CMY ประกอบด้วย สีฟ้าอ่อนไชแอน ( Cyan ) สีแดงม่วงมาเจนตา ( Magenta ) และ สีเหลือง( Yellow ) เนื่องจากแม่สีชุด เป็นแม่สีที่ดูดกลืนแสง ดังนั้นเมื่อนำมาผสมกันในอัตราส่วนเท่าๆ กัน จะทำ ให้ผิววัตถุแลดูเข้มลงจนดำคล้ำ ด้วยเหตุนี้ทำให้แม่สีชุดเป็นแม่สีที่ถูก นำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมทั้งเป็นแม่สีสำคัญสำหรับ กระบวนการพิมพ์

4 ระบบสีในคอมพิวเตอร์กราฟิก 1. สีแดง RED 2. สีเขียว GREEN 3. สีน้ำเงิน BLUE 4. สีเหลือง YELLOW 5. สีฟ้าไชแอน CYAN 6. สีม่วงมาเจนตา MAGENTA 7. สีขาว WHITE แม่สีแสง และ แม่สีชุด

5 สีสัน ความสว่าง และความอิ่มตัวของสี ความหลากหลายของสีสันที่เรามองเห็นในธรรมชาติ ล้วนเป็นผลมาจาก องค์ประกอบของตัวแปรสำคัญ 3 ตัว คือ สีสัน ( Hue ) สีสัน ( Hue ) ค่าของสีที่มาจากการสะท้อน แสงของวัตถุที่มองเห็น เป็นตัวสีที่กำเนิดจากการ ผสมกันของแม่สี เกิดเป็นสีในระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ ฯลฯ องค์ประกอบตัวนี้ทำให้เรามองเห็น ความต่างระหว่างสีแดง และ สีเขียว สีเหลือง และ สีม่วง สีสันเหล่านี้ถูกนำมาจัดระเบียบด้วย การสร้าง เป็นวงล้อสี

6 สีสัน ความสว่าง และความอิ่มตัวของสี ความหลากหลายของสีสันที่เรามองเห็นในธรรมชาติ ล้วนเป็นผลมาจาก องค์ประกอบของตัวแปรสำคัญ 3 ตัว คือ การเปล่งแสง ( Luminance ) การเปล่งแสง ( Luminance ) เป็นระดับ ความมืด และ ความสว่างที่ปรากฏในสีใดสีหนึ่ง ระดับที่สว่างที่สุดของทุกสี คือ สีขาว และ ระดับ ที่มืดที่สุด คือ สีดำ สว่าง มืด

7 สีสัน ความสว่าง และความอิ่มตัวของสี ความหลากหลายของสีสันที่เรามองเห็นในธรรมชาติ ล้วนเป็นผลมาจาก องค์ประกอบของตัวแปรสำคัญ 3 ตัว คือ ความอิ่มตัว ( Saturation ) ความอิ่มตัว ( Saturation ) เป็นระดับ ความสด และ ความหมองที่เกิดขึ้นจากการผสม กันระหว่างสีที่อยู่ตรงข้ามในวงล้อสี โดย ระดับสีที่สดที่สุด คือ สีที่ไม่ถูกนำมาผสมเลย และ ระดับสีที่หมองที่สุดคือ สีที่ถูกผสมกันใน อัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง ระหว่างสีที่อยู่ตรงข้าม กันในวงล้อสี สีที่สดที่สุด สีที่หมองที่สุด สีที่สดที่สุด

8 สีสัน ความสว่าง และความอิ่มตัวของสี องค์ประกอบทั้ง 3 ตัว เรียกรวมว่า ส่วนจำเพาะ เอชแอลเอส ( HLS Module ) ส่วนจำเพาะ เอชแอลเอส สามารถนำมาสร้างเป็น แบบจำลองรูปทรงกระบอกที่ ซ้อนกันสองชั้นซึ่งบรรจุค่า เนื้อสี ความสว่าง และ ความอิ่มตัวของสี โดย ส่วนบนของกระบอกจะสว่างที่สุด และ ส่วนล่างจะมืดที่สุด เราจะพบว่าเมื่อ องค์ประกอบทั้งสามถูกนำมาใช้ร่วมกันก็จะทำให้เกิดสีสันอื่นๆ ขึ้นมา

9 สีสัน ความสว่าง และความอิ่มตัวของสี องค์ประกอบทั้ง 3 ตัว เรียกรวมว่า ส่วนจำเพาะ เอชแอลเอส ( HLS Module ) ตัวอย่าง เช่น หากพิจารณาเฉพาะ แม่สีแดงจะพบว่าเมื่อทำสีแดงให้สว่าง ที่สุด สีแดงจะกลายเป็นสีขาว และเมื่อ ทำให้มืดที่สุด สีแดงจะกลายเป็นสีดำ เมื่อเงื่อนไขความอิ่มตัวของสีถูกนำมา ใช้ก็จะได้ระดับของสีแดงสดที่สุดจนถึง สีแดงที่หมองที่สุด เงื่อนไขเหล่านี้ถูก นำมาใช้กับสีทุกสีที่เกิดขึ้นจากการนำแม่สีแสงมาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ กัน เกิดเป็นสีสันต่างๆ ส่วนจำเพาะ เอชแอลเอส จึงเป็นการเปิดทางเลือกที่มากกว่า การใช้เพียงแม่สีแสง และแม่สีชุดสำหรับนักออกแบบ ในการสร้างภาพกราฟิก

10 กรณีของแม่สีชุด เราจะพบว่าเมื่อนำแม่ สีมาผสม จะทำให้สีแก่ทึบลงตามลำดับ เราจึง เรียกแม่สีชนิดนี้ว่า แม่สีลบ ( Subtractive color ) CMY CMYK แม่สีลบ ( Subtractive color ) สีแต่ละสีจะ ได้จากการลบสีต่างๆ ออกไปจากระบบ ดังนั้น หากไม่มีการแสดงสีใดๆ จะแสดงผลเป็นสีขาว ขณะที่การแสดงสีทุกสี จะปรากฏเป็นสีดำ และ สีหลัก หรือแม่สีของระบบนี้ จะประกอบด้วย สี ฟ้า ( Cyan) สีม่วงแดง ( Magenta) และสีเหลือง ( Yellow) หรือระบบ CMY เป็นระบบสีที่ใช้กับ งานสิ่งพิมพ์ ซึ่งมักจะรวมเอาสีดำ มาเป็นแม่สี ด้วย จึงเรียกว่าระบบ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) นั่นเอง แสดงผลบนจอภาพ ผลจากการพิมพ์ แม่สีลบ ( Subtractive color )

11 แม่สีบวก ( Additive color ) แม่สีบวก ( Additive color ) แม่สีบวกสีRGB แม่สีบวก ( Additive color ) คือ ระบบการแสดงผลสีบนจอภาพ ซึ่งเกิด จากการผสมกันของแม่สีแสง หรือ แม่สีบวก นั่นเอง สี RGB นอกจากจะ กล่าวถึงสีสามแชนเนลนี้ ยังมีอีกหนึ่งแชนเนลที่ถูกเพิ่มเข้าไปเป็นแชนเนลที่ 4 เพื่อใช้เก็บค่าความทึบสี ( Matte ) ซึ่งเป็นความทึบและโปร่งแสงของ พิกเซลแต่ละตัวบนภาพบิตแมป ความทึบสีที่เกิดขึ้นกับพิกเซลแ ต่ละตัวจะ ช่วยทำให้รูปร่างของภาพบิตแมป แสดงขอบที่นุ่มนวลแลดู ไม่แข็งกระด้าง หรือ ในกรณี ที่ต้องการทำให้พื้นภาพ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ กระดาษแก้ว

12 ช่วงสี และ การเปลี่ยนแปลงระบบสี ช่วงสี ( Color Gamut ) สีเหลือง สีสันที่เรามองเห็นล้วนมีช่วงที่ปรากฏความชัดเจนของสีแต่ละสีออกมา แตกต่างกัน ช่วงสี ( Color Gamut ) เป็นความกว้างของระยะสีใดสีหนึ่งที่ปรากฏ ออกมาให้เรารับรู้ว่าเป็นสีนั้นได้ ในบรรดาสีที่เรามองเห็นทั้งหมด สีเหลือง มี ช่วงสีที่กว้างที่สุด ทำให้เรามองเห็นวัตถุสีเหลืองได้แต่ไกล ในขณะที่สีน้ำเงิน แก่ๆ อาจทำให้เรามองเห็นเป็นสีดำได้เนื่องจากสีน้ำเงินมีช่วงสีที่แคบกว่า การกล่าวถึงช่วงสีของแสงสว่างในธรรมชาติ จะหมายถึง สีสเปกตรัม ที่เรามักเรียกว่า สีรุ้ง ซึ่งความจริงแล้วสีแต่ละสีที่ปรากฏเป็นแถบรุ้งสี มิได้แบ่งออกเพียงแค่ 7 สี ตามที่คุ้นเคยกัน หากแต่มีช่วงความอ่อนแก่ของสีที่ปรากฏอกมา มากมายเกินกว่าจะนำมากำหนดเป็นชื่อได้ทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ระบบสี และ การแสดงผลภาพ หน่วยที่ 2. ระบบสีในคอมพิวเตอร์กราฟิก แม่สีแสงทั้งสาม ช่วงสีกระตุ้นทั้งสาม วิธีการส่วนใหญ่ในการแสดงผลสีในเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google