งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- แบบแผนความประพฤติหรือ ความมีสามัญสำนึกต่อสังคมในทางที่ดี - ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับ กลุ่มสังคมหรือการยอมรับในสังคมนั้น เป็นหลัก - เกี่ยวข้องกับการคิดและตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- แบบแผนความประพฤติหรือ ความมีสามัญสำนึกต่อสังคมในทางที่ดี - ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับ กลุ่มสังคมหรือการยอมรับในสังคมนั้น เป็นหลัก - เกี่ยวข้องกับการคิดและตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - แบบแผนความประพฤติหรือ ความมีสามัญสำนึกต่อสังคมในทางที่ดี - ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับ กลุ่มสังคมหรือการยอมรับในสังคมนั้น เป็นหลัก - เกี่ยวข้องกับการคิดและตัดสินใจ ได้ว่าสิ่งไหน ควร - ไม่ควร ดี - ไม่ดี ถูก - ผิด ความหมายของ จริยธรรม

3 “ มีจริยธรรม ” => มีสามัญสำนึกดี ประพฤติปฏิบัติดี ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหาย ต่อสังคมโดยรวม “ ขาดจริยธรรม ” => มีรูปแบบการ ประพฤติหรือปฏิบัติตนที่ไม่มีประโยชน์ หรืออาจส่งผลไม่ดีต่อสังคม การควบคุมให้คนมีจริยธรรมที่ดี อาจใช้ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบของสังคมมา เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิด “ จริยธรรมที่ดี ” ได้ จริยธรรมกับกฎระเบียบ

4 จริยธรรมกับสังคมยุค สารสนเทศ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ประเด็นคือ 1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 2. ความถูกต้องแม่นยำ (Information Accuracy) 3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 4. การเข้าถึงข้อมูล (Information Accessibility)

5 จริยธรรมกับสังคมยุค สารสนเทศ

6 หมายถึง สิทธิส่วนตัว ของบุคคล หน่วยงาน หรือ องค์กรที่จะคงไว้ซึ่ง สารสนเทศที่มีอยู่นั้น เพื่อ ตัดสินใจได้ว่าจะสามารถ เปิดเผยให้ผู้อื่นนำไปใช้ ประโยชน์ต่อหรือเผยแพร่ได้ หรือไม่

7 เราอาจพบเห็นการละเมิด ความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไป เช่น - ใช้โปรแกรมติดตามและสำรวจ พฤติกรรมผู้ที่ใช้งานบนเว็บไซท์ - การเอาฐานข้อมูลส่วนตัวรวมถึง อีเมล์ของสมาชิกส่งไปให้กับบริษัท ผู้รับทำโฆษณา - การใช้กล้องวงจรปิดตรวจสอบดู พฤติกรรมการทำงานของลูกจ้าง

8 บริษัทที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า อาจมี การแจ้งหรือสอบถามลูกค้าก่อนที่จะเข้าไป ใช้บริการว่าจะยอมรับที่จะให้นำข้อมูล ส่วนตัวนี้ไปเผยแพร่หรือนำไปให้กับบริษัท อื่นเพื่อใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ( เพื่อแลก กับรายได้ค่าโฆษณาที่ผู้ให้บริการนั้นจะ ได้มา ) เช่น - บริการฟรีอีเมล์ - บริการพื้นที่เก็บข้อมูล - บริการใช้งานโปรแกรมฟรี

9 คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลก่อน ใช้บริการ

10 - สารสนเทศที่นำเสนอ ควรเป็น ข้อมูลที่มีการกลั่นกรองและ ตรวจสอบความถูกต้องและ สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้งาน

11 - ตัวอย่าง เช่น อาจเห็นแหล่งข่าว ทางอินเทอร์เน็ต นำเสนอเนื้อหาที่ ไม่ได้กลั่นกรอง เมื่อนำไปตีความและ เข้าใจว่าเป็นจริง อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้ - ผู้ใช้งานสารสนเทศจึงควรเลือก รับข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และ ตรวจสอบที่มาได้โดยง่าย

12 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บน อินเทอร์เน็ต

13 สังคมยุคสารสนเทศมีการ เผยแพร่ข้อมูลอย่าง ง่ายดาย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุนมากขึ้น ก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำหรือละเมิดลิขสิทธิ์ (copyright) โดยเจ้าของผลงาน ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและ โดยอ้อม

14 ตัวอย่าง เช่น การทำซ้ำหรือผลิต ซีดีเพลง หรือโปรแกรมละเมิด ลิขสิทธิ์ - ผลกระทบทางตรง เช่น ยอดขายสินค้าลดลง - ผลกระทบทางอ้อม เช่น ภาพลักษณ์เสียหายแก่บริษัท เนื่องจากมีการตัดต่อ ดัดแปลง

15 ข้อความประกาศแสดงความเป็นเจ้าของข้อมูล

16 แนวทางการป้องกันการทำซ้ำของข้อมูล - มีการใช้ serial number ซึ่งเป็นรหัสที่ ได้จาการซื้อโปรแกรมที่ขายโดยผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่าย - มีการใช้เทคนิคการเข้ารหัสสำหรับการ ป้องกันการทำซ้ำหรือคัดลอกต้นฉบับ - ลูกค้าที่นำโปรแกรมไปใช้ต้องทำการ ลงทะเบียนการใช้งานเพื่อตรวจสอบการ ใช้งานแก่บริษัท

17 - ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ จะเป็นผู้ที่กำหนด สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน - บางแห่งอาจให้บริการเฉพาะสมาชิก เท่านั้น

18 - อาจรวมถึงข้อมูลนั้นสามารถให้บริการและ เข้าถึงได้หลากหลายวิธี - เช่น ภาพถ่ายหรือรูปภาพที่ปรากฎบนเว็บ ไซท์ ควรมีคำอธิบายภาพ (Attribute alt) เพื่อสื่อความหมายไว้ด้วย ว่าเป็นภาพอะไร - หรืออาจเป็นการสร้าง link ที่ต้องมี ความหมายในตัว เพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบ

19 - ประเด็นเกี่ยวกับการลักลอบนำเอา ข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต - รวมถึงการสร้างความเสียหายต่อ บุคคลและสังคมสารสนเทศ โดย “ ผู้ ไม่ประสงค์ดี ” เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการขาด “ จริยธรรมที่ดี ” นั่นเอง - บางกรณีถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด กฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งมี บทลงโทษแตกต่างกันไป

20 อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ลักลอบหรืออ่านข้อมูลและนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต


ดาวน์โหลด ppt - แบบแผนความประพฤติหรือ ความมีสามัญสำนึกต่อสังคมในทางที่ดี - ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับ กลุ่มสังคมหรือการยอมรับในสังคมนั้น เป็นหลัก - เกี่ยวข้องกับการคิดและตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google