งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรม ASReml V2.0 Discovery edition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรม ASReml V2.0 Discovery edition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรม ASReml V2.0 Discovery edition เพื่อการวิเคราะห์ค่าการผสมพันธุ์ สัตว์ ดร. วุฒิพงษ์ อินทรธรรม นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ กลุ่มวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

2 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! ความเป็นมา - โปรแกรม ASReml เป็นเพจเกจทาง สถิติที่ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี 1993 จาก ความร่วมมือระหว่างโปรแกรม Biometrics ของภาควิชา Primary Industries มหาวิทยาลัย New South Wale กับภาควิชา Biomathematics และ Bioinformatics ของสถาบันวิจัย Rothamsted

3 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! ความเป็นมา - V1.0 พัฒนาโปรแกรมและมีการใช้ จากปี 1993- ปลายปี 2005 - V2.0 พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ในเดือน ธันวาคม 2005 และมีการใช้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2006-14 พฤศจิกายน 2008 - V3.0 พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ปลายปี 2008 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

4 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! ความเป็นมา - V2.0 เป็น free software เรียกว่า ASReml Discovery Edition สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก http://www.asreml.co.uk เป็น โปรแกรมที่ให้ใช้ในองค์กรที่ไม่แสวงหา ผลกำไร สถาบันการกุศล และสังคม สงเคราะห์ในประเทศที่มีรายชื่อกำหนด ไว้ ASReml Discovery Edition http://www.asreml.co.uk - Directory C:\ASRemlDiscovery\Bin\.........

5 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! ความเป็นมา ประกอบด้วย 2 โปรแกรม 1.ASReml.exe ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านหน้าจอบน ระบบ dos, linux เหมือนกับ Version 1.0 2. ASRemlW.exe ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านหน้าต่างวิน โดส์ (window interface) ช่วยใน การเตรียมไฟล์นำเข้าและดูผลลัพธ์ ได้สะดวกขึ้นทั้งในรูปที่เป็นอักษรและ กราฟฟิค

6 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! โปรแกรม ASReml วิเคราะห์ : ข้อมูลแบบ longitudinal data ทั้งแบบ สมดุลและไม่สมดุล ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำ ( การวิเคราะห์ความ แปรปรวนหลายลักษณะ และโมเดล spline type) ข้อมูลจากแผนการทดลองต่างๆ ทั้งแบบ สมดุลและไม่สมดุล ข้อมูลการทดสอบจากหลายสภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทั้งแบบการ วิเคราะห์ลักษณะเดียวและหลายลักษณะ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data)

7 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

8 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

9 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

10 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

11 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

12 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

13 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

14 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

15 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

16 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

17 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

18 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

19 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

20 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

21 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

22 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรมผ่าน window interface

23 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! ตัวอย่างการ วิเคราะห์ค่า EBV

24 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Input file 1. Pedigree file C:\ASRemlDiscovery\Bin\ pedbra1.dat 2. Data file C:\ASRemlDiscovery\Bin\ brafinal.dat ทั้งใน pedigree และ data file สามารถเตรียมได้ในโปรแกรม excel นามสกุล.txt หรือ.csv 3. Command file เขียนในโปรแกรม note pad แล้ว save as “aw2.as” C:\ASRemlDiscovery\Bin\aw2.as 4. Pin file เขียนหลังจาก run แล้ว เพื่อ คำนวณ heritability จาก output aw2.asr เขียนในโปรแกรม note pad แล้ว save as “aw2.pin” C:\ASRemlDiscovery\Bin\ aw2.pin

25 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! 1. Pedigree file

26 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! 2. Data file

27 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! 3. command file

28 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Step for analyses

29 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Step for analyses

30 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Step for analyses

31 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Step for analyses

32 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Step for analyses

33 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Step for analyses

34 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Output files 1. aw2.asr

35 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Output files 1. aw2.asr

36 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! ACC =  1- SE2 Va Va = 139.35 2. aw2.sln Output files

37 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Output files 3. aw2.yht

38 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! 4. aw2.rsv Output files

39 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! Output files 5. aw2.veo

40 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! 6. aw2.vvo Output files

41 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การเขียน Pin file

42 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! พบ Pin file เพิ่ม ใน console

43 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! run Pin file

44 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! run Pin file

45 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! h2 = 0.24 ± 0.02 ได้ output file เพิ่มเติม 7. aw2.pvc

46 © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click!


ดาวน์โหลด ppt © 2003 Anystream, Inc. Apreso ™ for PowerPoint ® Capture and share everyday presentations – with one click! การใช้โปรแกรม ASReml V2.0 Discovery edition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google