งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Dynamic Link Library (DLL) Common frequently function Shared library Memory loaded Loaded once time 2 steps DLL programming Application programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Dynamic Link Library (DLL) Common frequently function Shared library Memory loaded Loaded once time 2 steps DLL programming Application programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Dynamic Link Library (DLL) Common frequently function Shared library Memory loaded Loaded once time 2 steps DLL programming Application programming

2 2 Dynamic Link Library (DLL)

3 3 Dynamic Link Library (DLL) Example Create DLL program for operate two integer numbers Add(num1, num2), return num1+num2 Sub(num1, num2), return num1-num2 Mul(num1, num2), return num1*num2 Div(num1, num2), return num1/num2 Create application program to call DLL program

4 4 Part I: DLL programming 1. Creating a Class Library (DLL) Create an Empty Class Library Project Select File->New->Project->Visual C# Projects->Class Library.

5 5 Class view 2. เพิ่ม method ให้กับ คลาส right click Class->Add ->Add method

6 6 กำหนดค่าให้กับ method Add(Val1, Val2) 2. Add 1. long 3. long 4. Val1 5. Click

7 7 เพิ่มตัวแปรให้ครบสองตัวดังภาพ finish

8 8

9 9 3. เพิ่มคำสั่งในฟังก์ชัน Add public long Add(long Val1, long Val2) { return Val1 + Val2; }

10 10 4. เปลี่ยนชื่อคลาสเป็น mcMathComp public class mcMathComp { …

11 11 4. Build Project Build  Build Solution ผลที่ได้จะได้ไฟล์ที่เป็น DLL ภายใต้โฟลเดอร์ \bin\debug

12 12 Part II: Application Programming 1. Create New Project File  New Project  Visual C# Project  Windows Application

13 13 2. Add Reference of the Namespace Project->Add reference

14 14 วางปุ่มบนฟอร์ม

15 Browse

16 16 Brow to DLL file

17 17 3. การเรียกใช้งาน เพิ่ม using mcMath ในส่วนที่มีการเรียกใช้ดังภาพ using System; using System.Drawing; using System.Collections; using System.ComponentModel; using System.Windows.Forms; using System.Data; using mcMath; namespace mcClient {

18 18 3. พิมพ์ Event on Click ของ Button1 private void radioButton1_Click(object sender, System.EventArgs e) { mcMathCom cls = new mcMathCom(); long lRes = cls.Add( 55, 45); MessageBox.Show(lRes.ToString()); }

19 19 Assignment เขียนโปรแกรมที่เป็น DLL 1 โปแกรม เช่น ทำ operation ทางคณิตศาสตร์เหมือนกับตัวอย่าง เปลี่ยนตัวเลขเป็นการอ่านค่าเงินแบบไทย เช่น String IntToBaht(100) จะได้ค่าเป็น “หนึ่งร้อยบาทถ้วน” เขียนโปรแกรมเพื่อทำการเรียกใช้งาน DLL ตัวดังกล่าว http://www.c-sharpcorner.com/2/pr12.asp


ดาวน์โหลด ppt 1 Dynamic Link Library (DLL) Common frequently function Shared library Memory loaded Loaded once time 2 steps DLL programming Application programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google