งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Algorithm and Program Development Tools) อ. จรรยา สายนุ้ย CS.313 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Algorithm and Program Development Tools) อ. จรรยา สายนุ้ย CS.313 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Algorithm and Program Development Tools) อ. จรรยา สายนุ้ย CS.313 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

2  Input/Output Data  Constant/Variable Data 2

3 Input/Output Data  Input: data to be known before/while processing a program  Output: result from program execution  Types: decide appropriate type of input /output data ; e.g. int, longint, char, float, double  Structure: relationship of each data : struct or record, series of data set (array) 3

4 Constant/Variable Data  Constant: its value is fixed before running until stop running  e.g. 50, ‘y’, “male”  Variable: its value can be changed during the execution  e.g. x = y + z 4

5 Data Design Exercise  การแปลงค่าองศาเซลเซียสเป็นค่าองศาฟาเรน ไฮต์  ค่าองศาฟาเรนไฮต์ f = (9 /5)* c + 32  ค่าคงที่  ตัวแปร  ข้อมูลเข้า  ข้อมูลผลลัพธ์ 5

6  Programming Environment  Program Development Tools 6

7 S/W Development Environments  set of tools and techniques provided for users to develop programs in easier way and more convenient use  e.g. compiler + editor + debugger + file system + GUI or windowed interface 7

8 Programming Environment  Integrated Development Environment (IDE) :  Editor  Compiler  Preprocessor  Libraries  debugging tools  and other utilities  e.g. Turbo C, C-Free, DevC 8

9 Programming Environment  Development kits :  compiler, libraries  e.g. JDK/JRE  Tools :  only editor e.g. Notepad  editor & tools e.g. EditPlus 9

10 Program Development Tools  Editor  Libraries  Preprocessor  Compiler  Debugger  Utilities 10

11 Program Development Tools  Editors : Notepad, Turbo C/C++ editor, EditorPlus, EClipse  Libraries :  Header files (C - #include)  Packages (Java - import) 11

12 Program Development Tools  Preprocessor :  C - #define  Compilers :  C – gcc, cc, Turbo C/C++  Java – javac, java 12

13 Program Development Tools  Debuggers :  Turbo C/C++  trace, watch  DOS  debug  Utilities :  C - online help  Java – help message 13


ดาวน์โหลด ppt (Algorithm and Program Development Tools) อ. จรรยา สายนุ้ย CS.313 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google