งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel ผู้นำเสนอ : นายฉัตรชัย พ่วงพลับ ฝ่าย : เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ : วันพุธ ที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel ผู้นำเสนอ : นายฉัตรชัย พ่วงพลับ ฝ่าย : เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ : วันพุธ ที่ 30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel ผู้นำเสนอ : นายฉัตรชัย พ่วงพลับ ฝ่าย : เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ : วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม พ. ศ. 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550

2 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel นายฉัตรชัย พ่วงพลับ นายเจษฎาวุธ แสงประเสริฐ นายมงคล ชินบุตร

3 ระยะของโครงการ โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel กำหนดระยะเวลาของ โครงการ ตั้งแต่ 01/10/2006 ถึง 28/12/2007

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. 2. โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมด รวมทั้งหา แนวทางปฏิบัติงานของ KU-Channel เพื่อหาแนวทางในการลดปัญหาการถ่ายทอด สัญญาณของทาง U-Channel

5 กลุ่มเป้าหมาย โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel 1. 2.3. นิสิต อาจารย์ บุคลากร ทั่วไป

6 ดัชนีชี้วัด โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel 1. ปัญหาในการถ่ายทอดสัญญาณลดน้อยลง 2. ลดปัญหาทีวีที่มีการไม่ได้เปิด

7 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส ที่ 1 โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel รวบรวมข้อมูลของระบบ KU-Channel ทั้งหมด ไม่มีว่าจะเป็น 1. วิธีการถ่ายทอดสัญญาณ 2. ช่วงเวลาการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณ 3. สำรวจจุดติดตั้งทั้งหมด รวมถึงจุดกระจาย สัญญาณ หลัก 3 ส่วน คือ ศูนย์เรียนรวม โรง อาหารกลาง โรงอาหารกลาง 2 4. สำรวจจำนวณจอทั้งหมด ทั้ง พลาสม่า และจอ ทีวี ทั้งที่เป็นของบริษัทบีลิงค์ ฯ และ ของทาง สำนักบริการคอมพิวเตอร์

8 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel  การถ่ายทอดสัญญาณมีปัญหาเนื่องจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้กระจายสัญญาณของทางสำนัก บริการคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา  จุดติดตั้งมีการเปลี่ยนจากแผนที่ได้สำรวจไว้แล้ว  ทีวีบางเครื่องถูกปิด  ประสานงานกับส่วนที่รับผิดชอบลำบาก

9 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส ที่ 2 โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel สำนักบริการคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดตั้ง คณะทำงานเชิงเทคนิคฯ อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมา และ เริ่มมีการประชุมกันมาโดยตลอด เพื่อชี้แจง ความคืบหน้า ดังนี้ - จัดทีมย่อยสำรวจ ตรวจสอบตัวอุปกรณ์ และการ เผยแพร่สัญญาณภาพ ในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อ เก็บข้อมูลว่าอุปกรณ์มีการชำรุดเสียหาย หรือ สัญญาณการแพร่ภาพมีปัญหาหรือไม่

10 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel  คณะสัตวแพทย์ได้ทำข้อตกลงกับทางบริษัท บี ลิงค์ เกี่ยวข้องกับการถ่ายถอดสัญญาณและการ เปิด - ปิด จอแพร่ภาพเป็นการส่วนตัว ทำให้เปิดปิด ไม่เป็นไปตามปกติ  ยังมีการปิดจอภาพเองตามจุด ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ศร.1 ศร.3 และตามคณะต่างๆ อยู่บ้าง  ห้องสมุดใหม่ยังไม่มีการเดินสายสัญญาณ ของ ทางบริษัทบีลิงค์เข้าไป จึงทำให้ ทางห้องสมุด ใช้ จอ เพื่อไปถ่ายทอดทีวีปกติ บางเครื่อง

11 โครงการ : พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel https://operation.cpc.ku.ac.th/kuchannel.ht m


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ พัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ KU-Channel ผู้นำเสนอ : นายฉัตรชัย พ่วงพลับ ฝ่าย : เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ : วันพุธ ที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google