งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KHON KAEN UNIVERSITY การให้ระดับผลการเรียน สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KHON KAEN UNIVERSITY การให้ระดับผลการเรียน สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KHON KAEN UNIVERSITY การให้ระดับผลการเรียน สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 KHON KAEN UNIVERSITY การตัดเกรด (Grading) การตัดสินผลการเรียน การให้ระดับผลการเรียน หรือ การตัดเกรด เป็นขั้นตอนของการ ประเมินผล (evaluation) โดยการนำผลที่ได้ จากการวัดผลการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนมา พิจารณาตัดสินหรือกำหนดระดับคุณภาพของ ผลการเรียนรู้ว่า เก่ง-อ่อน อยู่ในระดับใด

3 KHON KAEN UNIVERSITY ระบบเกรด 2 เกรด 3 เกรด 5 เกรด 8 เกรด สัญลักษ ณ์ ระดับความหมาย S (ผ่าน) G (ดี) AA4.0ดีเยี่ยม (excellent) BB+3.5ดีมาก (very good) B3.0ดี (good) P (ผ่าน) CC+2.5ค่อนข้างดี (fairly good) C2.0พอใช้ (fair) DD+1.5อ่อน (poor) D1.0อ่อนมาก (very poor) U (ไม่ผ่าน)F (ตก)FF0.0ตก (fail)

4 KHON KAEN UNIVERSITY ความถูกต้องและเหมาะสมในการตัดเกรด ผลการวัด เป็นข้อมูลที่ได้จากวัดผลผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ด้วยการทดสอบ การสังเกต การปฏิบัติงาน ฯ และใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา เป็นระดับความต้องการ หรือ ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย หรือ มาตรฐาน ที่ใช้ เปรียบเทียบและตัดสินระดับคุณภาพของผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน วิจารณญาณของผู้ประเมิน ที่จะต้องใช้ความเป็น ธรรม พิจารณาอย่างรอบคอบ ถูกต้อง และเหมาะสม

5 KHON KAEN UNIVERSITY การตัดเกรดเชิงสมบูรณ์ (absolute grading) นิยมเรียกว่าการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ (criterion- referenced) มีแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนเพื่อรอบรู้ แบบทดสอบมีความตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ที่ สำคัญของวิชา ตัดสินผลการเรียนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เหมาะสำหรับการประเมินผลเพื่อพัฒนาระหว่างเรียน (formative evaluation)

6 KHON KAEN UNIVERSITY การตัดเกรดแบบอิงมวลความรู้ (domain-referenced grading) มีการกำหนดหรือถือว่าข้อสอบที่ครูสร้างขึ้นเป็นตัว แทนที่ดีของข้อสอบทั้งหมดที่ใช้วัดมวลความรู้หรือ ความรอบรู้ในวิชานั้นๆ คะแนนที่ได้จากการทดสอบถือว่าเป็นปริมาณความรอบ รู้ที่ผู้เรียนมีอยู่ มีการกำหนดจุดตัดและช่วงคะแนนของแต่ละเกรดไว้ ล่วงหน้า ตามความเชื่อพื้นฐานของครู ธรรมชาติของ เนื้อหาวิชา ความยากของข้อสอบ และปัจจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

7 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างเกณฑ์ตัดเกรด แบบอิงมวลความรู้ เกรดเกณฑ์ Aคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม Bคะแนน ร้อยละ 70-79 Cคะแนน ร้อยละ 60-69 Dคะแนน ร้อยละ 50-59 Fคะแนน ร้อยละ 0-49

8 KHON KAEN UNIVERSITY การตัดเกรดแบบอิงจุดประสงค์ (objective-referenced grading) บางรายวิชามีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้หลายอย่างที่ แตกต่างกัน และไม่สามารถนำคะแนนมารวมกัน ได้อย่างมีความหมาย ให้พิจารณากำหนดเกณฑ์และตัดสินผลการ เรียนรู้ในแต่ละจุดประสงค์ว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน กำหนดเกณฑ์และตัดสินผลการเรียนรู้โดย ภาพรวมของวิชานั้นๆ

9 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างเกณฑ์ตัดเกรด แบบอิงจุดประสงค์ เกรดเกณฑ์ Aเมื่อสอบผ่านจุดประสงค์ทั้งหมด Bเมื่อสอบผ่านเฉพาะจุดประสงค์หลัก Cเมื่อสอบผ่านไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจุดประสงค์ ทั้งหมด Dเมื่อสอบผ่านไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจุดประสงค์ ทั้งหมด Fเมื่อสอบผ่านน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจุดประสงค์ ทั้งหมด

10 KHON KAEN UNIVERSITY การตัดเกรดเชิงสัมพันธ์ (relative grading) นิยมเรียกว่า การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม (norm-referenced grading) มีแนวคิดมาจากทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล และเชื่อว่า ความรู้ความสามารถของผู้เรียนมีการกระจายแบบการแจกแจง ปกติ การวัดผลต้องใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันหรือคู่ขนานกัน มี ความตรง ความเที่ยง สูง และ ข้อสอบมีค่าความยาก อำนาจ จำแนก เหมาะสม การตัดสินผลการเรียนว่าเก่งหรืออ่อนจะใช้การเปรียบเทียบกับ กลุ่มผู้เรียนทั้งหมด เหมาะสำหรับการประเมินเพื่อสรุปผลปลายภาคเรียน (summative evaluation)

11 KHON KAEN UNIVERSITY การตัดเกรดโดยกำหนดสัดส่วน ของแต่ละเกรด จากแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์มีคุณลักษณะ เฉพาะที่แตกต่างกัน และมีการแจกแจงของ คุณลักษณะเหล่านั้นเป็นโค้งปกติ จึงมีการ กำหนดสัดส่วนหรือจำนวนของแต่ละเกรดได้

12 KHON KAEN UNIVERSITY

13 การตัดเกรดโดยใช้ค่าพิสัย เรียงคะแนนจากสูงสุดไปหาต่ำสุด หาความถี่ของแต่ละคะแนน หาค่าพิสัย (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) กำหนดจำนวนเกรด เช่น 5 เกรด (A-F) หาช่วงห่างระหว่างเกรด (พิสัย/จำนวนเกรด, เศษปัดขึ้น) แบ่งช่วงคะแนนของแต่ละเกรด

14 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างคะแนนสอบของนักเรียน 90 คน คะแนนความถี่คะแนนความถี่คะแนนความถี่ 581402283 561392272 552381264 511375256 501365243 492352231 473347221 461333212 453323201 442315181 426301152 412293

15 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างเกณฑ์ตัดเกรด โดยใช้พิสัย เกรดเกณฑ์ Aคะแนนระหว่าง 50 – 58 Bคะแนนระหว่าง 41 – 49 Cคะแนนระหว่าง 32 – 40 Dคะแนนระหว่าง 23 – 31 Fคะแนนระหว่าง 15 – 22 คะแนนสูงสุด = 58 คะแนนต่ำสุด = 15 พิสัย = 58-15 =43 กำหนดจำนวนเกรด = 5 ช่วงห่างระหว่างเกรด = 43/5 = 8.6 ปัดเป็น 9

16 KHON KAEN UNIVERSITY การตัดเกรดโดยใช้ค่ามัธยฐาน ผู้สอนจะต้องประเมินกลุ่มผู้เรียนว่ามีความสามารถโดยภาพ รวมอยู่ในระดับใด (จาก 7 ระดับ) หรือพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งกลุ่ม ในภาคการเรียน ที่ผ่านมา กำหนดค่าจุดต่ำสุดของเกรดสูงสุดที่จะให้ (lower limit factor) จากตารางพิจารณาระดับความสามารถของ Dewey B.Stuit หาค่ามัธยฐาน (median) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ คะแนน คำนวณจุดตัดของเกรดสูงสุด ส่วนจุดของเกรดถัดไปให้ลบ จุดตัดด้วย ค่า SD

17 KHON KAEN UNIVERSITY ตารางพิจารณาระดับความสามารถ ระดับความสามารถ ของกลุ่ม คะแนนจีพีเอ (GPA) ร้อยละของเกรด A B C D F ตามลำดับ Lower limit factor 1. ดีเยี่ยม หรือดีเลิศ2.8024% 38% 29% 08% 01%0.7 2. ดีมาก2.6018% 36% 32% 12% 02%0.9 3. ดี2.4013% 33% 36% 15% 03%1.1 4. ค่อนข้างดี2.2010% 29% 37% 20% 04%1.3 5. พอใช้ (ปานกลาง)2.0007% 24% 38% 24% 07%1.5 6. อ่อน1.8004% 20% 37% 29% 10%1.7 7. อ่อนมาก1.6003% 15% 36% 32% 14%1.9

18 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างการตัดเกรดโดยใช้มัธยฐาน คะแนนจำนวนคน 331 322 305 295 278 259 247 225 165 152 121 จากตารางแจกแจงความถี่คะแนนของนักเรียน 50 คน สมมติว่าครูผู้สอนประเมินว่านักเรียนทั้งกลุ่มมีความรู้ ความสามารถระดับ ดี และเกรดสูงสุดเป็น A ดังนั้น ค่า lower limit factor = 1.1 หาค่ามัธยฐานได้ 25 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 5 คะแนนจุดตัดของเกรด A = (1.1 x 5) + 25 = 30.5 คิดเป็น 31 ขึ้นไป คะแนนจุดตัดของเกรด B = 31-5 = 26 คะแนนจุดตัดของเกรด C = 26-5 = 21 คะแนนจุดตัดของเกรด D = 21-5 = 16 คะแนนที่เกรด F คือตั้งแต่ 15 ลงไป

19 KHON KAEN UNIVERSITY การตัดเกรดโดยใช้ค่าเฉลี่ย ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น ตัวกำหนดช่วงห่างของแต่ละเกรด โดยถือว่า คะแนนมีการแจกแจงแบบปกติ เกรดเกณฑ์ Aคะแนนตั้งแต่ ขึ้นไป Bคะแนนระหว่าง ถึง C D Fคะแนนตั้งแต่ ลงไป

20 KHON KAEN UNIVERSITY การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม แบบอื่นๆ การตัดเกรดโดยใช้คะแนนมาตรฐาน Z การตัดเกรดโดยใช้คะแนนมาตรฐาน T การตัดเกรด โดยใช้ช่องว่าง

21 KHON KAEN UNIVERSITY เอกสารอ้างอิง จตุภูมิ เขตจัตุรัส. (2556). การวัดและประเมินผลการศึกษา. ขอนแก่น:คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ประกฤติยา ทักษิโณ. (2555). การวัดและประเมินผลการศึกษา. ขอนแก่น:คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ประภาพร ศรีตระกูล. (2549). การวัดและประเมินผลการศึกษา. ขอนแก่น:คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พัชรี จันทร์เพ็ง. (2557). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สมพงษ์ พันธุรัตน์. (2554). ความรู้ด้านการวัดผล การประเมิน การวิจัย และ สถิติ ทางการศึกษา. (http://home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb/) ขอนแก่น: คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


ดาวน์โหลด ppt KHON KAEN UNIVERSITY การให้ระดับผลการเรียน สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google