งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สถานการณ์ การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม 52- กรกฏาคม 53 www.kbo.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สถานการณ์ การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม 52- กรกฏาคม 53 www.kbo.moph.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สถานการณ์ การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม 52- กรกฏาคม 53

2 LOGO

3 LOGO

4 LOGO

5 LOGO สภาพคล่อง การเงินต่ำสุด มีส / ท =22 ลบ. น / ส.=27 ลบ. สภาพคล่อง การเงินดีขึ้นตาม แผน FR ส / ท =16 ลบ. น / ส.13 ลบ.

6 LOGO รพ. ในกระบี่ส่วนใหญ่มีศักยภาพเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น รพ. คลองท่อม รพ. เขาพนม และรพ. ลำทับมี อัตราส่วนเงินสดค่อนข้างมาก แสดงถึงมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ค่อนข้างสูง และรพ. มีความ สามารถในการแปลงสภาพสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ ค่อนข้างดี

7 LOGO รพ. เกาะพีพี เป็นรพ. สาขา ไม่รับผป. ใน ทำให้ลูกหนี้ น้อย ส่วนใหญ่ เป็นผป. ชำระ เงิน รพ. ในกระบี่ส่วนใหญ่มีระบบการเรียกเก็บและจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ไม่มีลูกหนี้ค้างในระบบมาก

8 LOGO รพ. กระบี่มีลน. ปกส. นอกเครือข่ายสูง, รพ. ปลายพระยามีลูกหนี้ต่างสังกัด รพ. สุราษฎร์ รพ. วชิระ ดัชนี รพ. กระบี่ รพ. อ่าว ลึก รพ. คลอง ท่อม รพ. เขา พนม รพ. เหนือ คลอง รพ. ปลาย พระยา รพ. ลำ ทับ รพ. เกาะ ลัน ตา รพ. เกาะ พีพี ภาพ รวม ระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการเก็บลูกหนี้ ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการเก็บลูกหนี้ ค่ารักษา ประกันสังคม ( วัน ) ระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการเก็บลูกหนี้ ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการเก็บลูกหนี้ ค่ารักษาเบิกคลัง และต้นสังกัด ( วัน )

9 LOGO วัน

10 LOGO รพ. ที่มีภาระหนี้สินมากและชำระหนี้ได้ช้าได้แก่ รพ. อ่าวลึก รพ. เกาะลันตา รพ. ปลายพระยา ดัชนี รพ. กระ บี่ รพ. อ่าว ลึก รพ. คลอ ง ท่อม รพ. เขา พน ม รพ. เหนื อ คลอ ง รพ. ปลา ย พระ ยา รพ. ลำ ทับ รพ. เกาะ ลัน ตา รพ. เกาะ พีพี ภาพ รวม ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน การชำระเจ้าหนี้ การค้า ( วัน ) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน การชำระเจ้าหนี้ การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุ การแพทย์ ( วัน ) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน การชำระเจ้าหนี้ค่า รักษาพยาบาลตาม จ่ายในจังหวัด ( วัน ) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน การชำระเจ้าหนี้ค่า รักษาพยาบาลตาม จ่ายนอกจังหวัด, ต่าง สังกัด, แรงงานต่าง ด้าวและค่าบริการ ( วัน )

11 LOGO พื้นที่ทุรกันดาร จำเป็น ต้องสต๊อคยา / เวชภัณฑ์ไว้ให้ เพียงพอ ระยะเวลาการเก็บ จึงเกิน 90 วัน

12 LOGO

13 LOGO มีหนี้สูญ + หนี้ สงสัยจะสูญจาก กองทุน UC 6 ลบ., หนีสูญค่า รักษาอื่นๆ ประมาณ 700,000 บ. มีรด. ดำเนินงาน 30 ลบ. และมีค่าใช้จ่าย 84 ลบ.( ค่าใช้สอย, วัสดุ ใช้ไป, ค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่ายจากการปรับ สภาพหนี้ มีรายได้จากการ ดำเนิน งาน (4.2 ลบ.) มากกว่าค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน (4.1( รด. บริจาค, รด. ปรับ สภาพหนี้ UC

14 LOGO

15 LOGO รพท.= 23,153 รพช.> 30 = 18,356 รพช.< 30 = 22, , รพ. ในจังหวัดส่วนใหญ่มีต้นทุนลดลงจากไตรมาสก่อน ยกเว้น รพ. คลองท่อม และรพ. ปลายพระยา ส่วนรพ. เกาะลันตา จะมีต้นทุนเกินเกณฑ์เล็กน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ทำให้มีสภาพต้นทุนสูงกว่ารพ. อื่นๆ

16 LOGO รพท.= 23,153 รพช.> 30 = 18,356 รพช.< 30 = 22,059 รพท.= 18,147 รพช.> 30 = 12,696 รพช.< 30 = 15,547 มีหนี้สูญ + หนี้ สงสัยจะสูญ มาก

17 LOGO รพท.= 1,215 รพช.> 30 = 646 รพช.< 30 = 659 รพ. ในจังหวัดทุกแห่งมีต้นทุนต่อ OPD Visit ไม่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งถึงแม้ไม่เกินแต่ต้องพิจารณา คุณภาพการบริการ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด

18 LOGO รพท.= 1,215 รพช.> 30 = 646 รพช.< 30 = 659 รพท.= 942 รพช.> 30 = 458 รพช.< 30 = 463 รพ. คลองท่อมมี ต้นทุน ดำเนินการสูงสุด

19 LOGO

20 LOGO

21 LOGO รพ. กระบี่ / ภาพรวม

22 LOGO รพ. อ่าวลึกมีทุน สำรองสุทธิต่อเดือน ปรับตัวดีขึ้น แต่ต้อง ประคับประคอง ค่าใช้จ่าย รพ. เกาะลันตามี ทุนสำรองสุทธิ เพียงพอต่อเดือน น้อยอยู่ได้ ประมาณ 1 เดือน รพ. ที่มีทุนสำรองสุทธิอยู่ ได้มากกว่า 5 เดือนได้แก่ รพ. กระบี่, รพ. คลองท่อม รพ. เขา พนม รพ. ลำทับ และรพ. เกาะพีพี

23 LOGO ในรอบ 10 เดือน รพ. เหนือคลองและรพ. กระบี่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า รายได้ จากปัญหา ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และ ภาวะหนี้สูญ

24 LOGO ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในที่ เข้ารับการ รักษาโรคเบื้องต้นและ เป็นโรคที่ไม่ซับซ้อน มี อัตราการหมุนเวียนการ ครองเตียงเร็ว

25 LOGO

26 LOGO

27 LOGO รายจ่าย คาดหมาย รายรับ คาดหมาย UC ขรก. ประกันสัง คม อื่นๆ ข้อมูล ย้อนหลัง วัสดุยาเวช ลงทุน บุคลากร อื่นๆ ข้อมูล ย้อนหลัง ฐานะการเงิน กำไร ขาดทุน แผนสะสมเงิน เพื่อลงทุนระยะ ยาว แผนขยายการ บริการ แผนลงทุนระยะ สั้น คำชี้แจงแหตุ ผล แผนลด ค่าใช้จ่าย แผนจัดหา รายได้ รพ. อ่าวลึก รพ. คลองท่อม รพ. เขาพนม รพ. ลำทับ รพ. ปลายพระยา รพ. เกาะลันตา และรพ. เกาะพีพี รพ. กระบี่ รพ. เหนือ คลอง

28 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO สถานการณ์ การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม 52- กรกฏาคม 53 www.kbo.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google