งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่ม ทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่ม ทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่ม ทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3

2 นโยบาย รัฐบาล ฯพณฯ นางสาวยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กำหนดนโยบายบริหารราชการ แผ่นดินระยะเร่งด่วน ในการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง แหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อ รายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อ การประกอบอาชีพสำหรับผู้มี รายได้น้อย จึงเห็นชอบให้เพิ่ม ทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมือง ระยะที่ 3 กองทุนละ 1 ล้านบาท

3 เป้าหมาย ดำเนินการ กองทุน หมู่บ้านและ ชุมชนเมือง จำนวน 79,255 กองุ ทน

4 หลักการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน และชุมชน ระยะที่ 3 เพิ่มทุนกองทุนละ 1 ล้านบาท โดย พิจารณาตามความก้าวหน้าของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชน และความ ต้องการของชุมชนเป็นหลัก เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนด พิจารณาตามความเห็นตาม คณะอนุกรรมการทุกระดับ ด้วยการมี ส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างบูรณาการ เพิ่มทุนโดยคำนึงถึงความต้องการ เงินทุน และบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน

5 คุณสมบัติกองทุน หมู่บ้านที่จะขอเพิ่มทุน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กองทุนมีมติขอรับเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 โดยมติมากกว่ากึ่งหนึ่ง มีแผนการใช้จ่ายเงิน, แผนการสร้าง ระบบสวัสดิภาพ / สวัสดิการแก่สมาชิก, แผนการออมเงิน, แผนการขยายการรับ สมัครสมาชิกเพิ่ม บริหารงานโปร่งใสโดยพิจารณาจาก การ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบ การเงินปีที่ผ่านมา, มีเงินทุนหมุนเวียนใน บัญชี 1 และ 2 มีผลการดำเนินงานจากการเพิ่มทุน ระยะ ที่ 2

6 การยื่นขอรับเงินเพิ่มทุน ระยะที่ 3 แบบคำขอเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 3 ( แบบ กทบ.13) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาการประชุมสมาชิก สำเนาคำสั่งหรือมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน สำเนางบการเงินบัญชี 1 และบัญชี 2 ปีที่ผ่าน ( ตามมาตรฐาน สทบ.) สำเนาบัญชีเงินฝาก /statement (1 ม. ค.53- ปัจจุบัน ) แผนการพัฒนากองทุน ได้แก่ แผนการใช้ จ่ายเงิน, แผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการแก่สมาชิก, แผนการเพิ่มการออม เงิน, แผนการรับสมาชิกเพิ่ม และรายงานผล การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 ( อยู่ใน กทบ.13)

7 ขั้นตอนการขอรับ เงินเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ระยะที่ 3

8 กองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายตำบล อนุฯ อำเภอ อนุฯ จังหวัด สทบ. กทบ. ชาติ ธนา คาร สทบ. สาขา กทบ.13+ เอกสาร แนบ (8) ความครบถ้วน ของ กทบ.13+ เอกสารแนบ กทบ.13+ เอกสารแนบ ลงความเห็น + กทบ.14 กทบ.13+ เอกสารแนบ ลงความเห็น + กทบ.15 กทบ.13+ สำเนา กทบ.15 กทบ.15 กท บ.1 7 โอน เงิน กทบ.18 ผลการ โอน กทบ.16 คีย์ ข้อมูล + ผลอนุมัติ

9 แบบคำขอเพิ่มทุน ( กทบ.13)

10 แบบคำขอเพิ่มทุน ( กทบ.13) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและสถานภาพกองทุน ส่วนที่ 3 ผลการประชุมสมาชิก ส่วนที่ 4 ความครบถ้วนของเอกสารแนบ ( เครือข่ายระดับตำบล ) ส่วนที่ 5 ความเห็นของ ปธ / เลขานุการฯระดับอำเภอ ส่วนที่ 6 ความเห็นของ ปธ / เลขานุการฯระดับจังหวัด

11 แบบฟอร์ม รายงานที่ เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม กทบ.14  อำเภอ  จังหวัด แบบฟอร์ม กทบ.15  จังหวัด  สทบ./ สทบ. สาขา แบบฟอร์ม กทบ. 16  สทบ. สาขา  สทบ. แบบฟอร์ม กทบ. 17  สทบ.  ธนาคาร แบบฟอร์ม กทบ. 18  สทบ.  จังหวัด / สทบ. สาขา

12 ปฏิทินการดำเนินงานสำหรับการ โอนครั้งที่ 1 (kick off  23 สิงหาคม 2555) 29-30 ก. ค.55  ประชุมชี้แจง 1-17 ส. ค.55  แจ้งการ ดำเนินการ + จัดทำแบบคำขอตาม ขั้นตอนผ่านอนุกรรมการ ระดับอำเภอ / จังหวัด 18-19 ส. ค.55  สทบ. สาขา รวบรวม / บันทึกข้อมูล 20-21 ส. ค.55  บอร์ดประชุม / จัดสรรงบประมาณ 23 ส. ค.55  พิธีโอนเงินเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 โดย ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี

13 คำถาม จาก ผู้ทรง เกียรติ


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่ม ทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google