งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASA PRATEEPASEN K M U T T การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก Magnetic Particle Testing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASA PRATEEPASEN K M U T T การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก Magnetic Particle Testing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASA PRATEEPASEN K M U T T การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก Magnetic Particle Testing

2 การตรวจสอบด้วยอนุภาค แม่เหล็ก Magnetic Particle Testing การตรวจสอบด้วยอนุภาค แม่เหล็กสามารถใช้ตรวจสอบตำหนิ ที่อยู่บนผิวหน้าที่ไม่สามารถมอง ด้วยตาเปล่าได้ อนุภาคของผง เหล็กจะรวมตัวกันเหนือตำหนิ และ แสดงให้เห็นความไม่ต่อเนื่องของ ตำแหน่งและขนาดโดยประมาณ ของตำหนิ

3 การตรวจสอบด้วยวิธีนี้สามารถ ตรวจสอบตำหนิที่อยู่ใต้ผิวโลกน้อยได้ ด้วย การตรวจสอบตำหนิใต้ผิวได้ลึก เพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของตำหนิเป็น สำคัญ รวมทั้งชนิดของกระแสไฟฟ้า และผงอนุภาคแม่เหล็กด้วย การ ตรวจสอบอาจได้ลึกเพียง 2 – 3 มม. หรืออาจได้ลึกจนถึง 10 – 20 มม. ใน กรณีที่พื้นผิวที่จะวางอุปกรณ์มีความ เรียบ รวมทั้งขนาดของตำหนิมีขนาด ใหญ่ และใช้กระแสไฟฟ้าแบบตรงและ ผงอนุภาคแบบแห้ง

4 ข้อจำกัดของการตรวจสอบด้วยวิธีนี้ คือ การตรวจสอบจะได้ผลดี สนามแม่เหล็กที่ป้อนให้กับ วัตถุต้องอยู่ ในทิศทางที่ตั้งฉากกับตำหนิ ดังนั้นการ ตรวจสอบด้วยวิธีนี้จะต้องตรวจสอบใน หลายทิศทาง หรืออย่างน้อยที่สุดคือ 2 ทิศทาง ในชิ้นงานที่ใหญ่ ปริมาณของ กระแสไฟฟ้าที่จะต้องป้อนให้กับชิ้นงาน เพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กจะมีขนาด สูง ความต้องการคลายอำนาจแม่เหล็ก หลังการตรวจสอบ

5 ทฤษฎีของสนามแม่เหล็ก วัสดุก่อนถูกเหนี่ยวนำให้เป็น แม่เหล็กจะมีการเรียงตัวของโดเมน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดการ หักล้างกัน และไม่ส่งผลการเป็นอำนาจ แม่เหล็ก ( ดังแสดงในรูปที่ 1a) เมื่อวัสดุ นั้นถูกเหนี่ยวนำโดยสนามแม่เหล็ก ภายนอก ขั้วของโดเมนจะมีการวางตัว ขนานกับสนามแม่เหล็กที่กระทำจาก ภายนอก ( ดังแสดงในรูปที่ 1b)

6 รูปที่ 1 แสดงรูปการเรียงตัวของโดเมน แม่เหล็ก

7 และในกรณีที่แม่เหล็กถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนหรือมากกว่า แม่เหล็กก็ จะเกิดการสร้างขั้วขึ้นใหม่ดังแสดงในรูป ที่ 3 รูปที่ 3 การสร้างขั้วแม่เหล็กขึ้นใหม่ ตรงบริเวณแนวการแตก

8 Magnetic flux leakage

9 ผลกระทบเนื่องจากทิศทางการวางตัวของ รอยความไม่ต่อเนื่อง (Effect of Discontinuity Orientation) รูปที่ 8 ผลกระทบเนื่องจากการวางตัวของรอยความไม่ต่อเนื่อง

10 3 2 1. Yoke 2. Head shot 3. Prods 1. Yoke 2. Head shot 3. Prods 1 อุปกรณ์เหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก

11 ห้องมืด พร้อมหลอดไฟ Black light

12 รูปที่ 16 อุปกรณ์ตรวจสอบแบบอยู่กับที่

13 รูปที่ 12 ทิศทางของสนามแม่เหล็ก

14 รูปที่ 11 การตรวจสอบผิวด้านในหรือวงแหวน

15 รูปที่ 13 สนามแม่เหล็กตามยาวที่สร้างจากขดลวด

16 รูปที่ 15

17 รูปที่ 14 ทิศทางของรอยความไม่ต่อเนื่องกับการมองเห็น

18 รูปที่ 19 อุปกรณ์ตรวจสอบแบบพร็อด

19 รูปที่ 17 ระบบตรวจสอบแบบเคลื่อนย้าย (mobile)

20 รูปที่ 18 ระบบตรวจสอบแบบพกพา (portable)

21 รูปที่ 20 อุปกรณ์ตรวจสอบแบบโยค

22 รูปที่ 21 แสดงสนามแม่เหล็กตามยาวของโยค

23 สรุปขั้นตอนการตรวจสอบจากทฤษฎีทั่วไปที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ขั้นตอนการตรวจสอบประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การเตรียมพื้นผิวและทำ ความสะอาดชิ้นงานที่จะตรวจสอบ (Preparation of inspection surface) 2. ทำให้พื้นผิวชิ้นงานกลายเป็น แม่เหล็ก (Magnetization of inspection surface)

24 3. เลือกชนิดของตัวกลางที่จะใช้และ ทำการใช้กับพื้นผิวดังกล่าว (Indicating medium selection and application) 4. ตรวจสอบ (Inspection) 5. คลายอำนาจแม่เหล็ก (Demagnetizing) 6. ทำความสะอาดหลังการตรวจสอบ (Post cleaning)

25 อุปกรณ์ใช้ทำความ สะอาด (cleaner)

26 White contrast

27 อุปกรณ์ Pie -field

28 การตรวจสอบแบบ residual พ่นผง แม่เหล็ก

29 การตรวจสอบแบบ continuous ผง แม่เห ล็ก การเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็ก

30 การตรวจสอบแบบ residual เหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็ก

31 การโรย ฉีดหรือ พ่นผงแม่เหล็ก

32 d1>75 รูปแสดงการวางตำแหน่งของโยค

33 รูปที่ 30 วิธีการคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยวิธีไฟฟ้ากระแสสลับ

34 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการ ทดสอบ ข้อได้เปรียบของการทดสอบ 1. ความไวในการทดสอบสูง 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบน้อย ไม่ต้องรอเวลาแทรกซึมเหมือนการ ทดสอบด้วยสารแทรกซึม 3. วิธีการทดสอบไม่ซับซ้อน ง่าย ต่อการทดสอบ 4. ต้นทุนของเครื่องมือมีราคาต่ำ

35 ข้อเสียเปรียบของการทดสอบ 1. การทดสอบจะได้ผลดี สนามแม่เหล็ก ที่ป้อนให้กับวัตถุ ต้องอยู่ในทิศทางที่ตั้งฉากกับรอย ความไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น การทดสอบด้วยวิธีนี้จะต้องทดสอบใน หลายทิศทาง หรืออย่างน้อยที่สุดคือ 2 ทิศทาง 2. ในชิ้นงานที่ใหญ่ ปริมาณของ กระแสไฟฟ้าที่จะต้องป้อน ให้กับชิ้นงานเพื่อทำให้เกิด สนามแม่เหล็กจะมีขนาดสูง อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นงาน ได้ 3. ชิ้นงานบางชิ้นต้องการคลายอำนาจ แม่เหล็กหลังการ ทดสอบ


ดาวน์โหลด ppt ASA PRATEEPASEN K M U T T การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก Magnetic Particle Testing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google