งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ อณิมา รอตเสียงล้ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ อณิมา รอตเสียงล้ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ อณิมา รอตเสียงล้ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง

2 คำสั่ง for ตัวอย่างเช่นต้องการสั่งให้แสดงข้อความว่า Hello จำนวน 100 บรรทัด รูปแบบคือ for (int i=0; i<100; i++) { printf(“Hello\n”); }

3 คำสั่ง while รูปแบบ while ( เงื่อนไข ) statement(); หรือ while ( เงื่อนไข ) { statements(); } กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร คำสั่งต่าง ๆ ภายในลูป ชุดคำสั่งต่อไป เงื่อนไข เท็จ จริง

4 จงเขียนโปรแกรมให้ผู้ใช้ป้อนตัวอักษรอะไรก็ ได้ไปเรื่อยๆ แล้วจบการทำงานเมื่อผู้ใช้ป้อน ตัว n

5 #include int main() { char a; printf("Input a : "); scanf(“%c”,a); while(a!='n') { printf("\n Input a : "); scanf(“%c”,a); }

6 จงเขียนโปรแกรมให้แสดงตัวเลข จาก 1-100 for(int i=1;i<=100;i+ +) { printf(“%d”,i); } int i =1; while(i<=100) { printf(“%d”,i); if(i==50) break; i++; }

7 ตัวอย่าง #include main() { int n = 1; while (n <= 5 ) { printf(“\n%d“,n); n++; } 1234512345 ผลการทำงาน

8 จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขเข้ามา 1 ตัว แล้ว แสดงค่าของตัวเลขตัวนั้นลดลงมาเรื่อยๆ จนถึง 0 เช่น Input number : 10 10 9 8 7 … 0

9 คำสั่ง do - while รูปแบบ do statement(); while ( เงื่อนไข ); กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร คำสั่งต่าง ๆ ภายในลูป ชุดคำสั่งต่อไป เงื่อนไข เท็จ จริง เป็นชุดคำสั่งร่วมก็ได้ ทำในลูปหนึ่งครั้งแน่ ๆ ไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไร

10 int pass=1234; for(int i=1;i<=3;i++) { printf(“Input password : ”); scanf(“%d”,password); if(pass==password){printf()} }


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ อณิมา รอตเสียงล้ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google