งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หลั วิชา 4122309 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หลั วิชา 4122309 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หลั วิชา 4122309 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 1

2 พื้นฐานทั่วไปของการออกแบบ ซอฟต์แวร์  หลักการเดิมที่นิยมใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์หรือ โปรแกรมจะเป็นแบบจากบนลงล่าง (Top-Down Design) ซึ่งสะดวกต่อการทำความเข้าใจและ ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีในลักษณะอื่นๆ ดังนี้ 1. การออกแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Design) 2. วิธีกระจายออกจากด้านใน (Inside-Out Design) 2

3 โปรแกรมย่อย (Subprogram) และ โมดูล (Module)  โปรแกรมย่อยมีการเรียกกันหลายชื่อตามลักษณะ ของภาษานั้น ๆ เช่น อาจเรียกว่าฟังก์ชั่น (Function) ในภาษา C หรือ Procedure ( ภาษา PACAL)  โมดูล (Module) หมายถึง ส่วนประกอบของ โปรแกรมซึ่งอาจอยู่ในรูปของโปรแกรมย่อย (Subprogram) ก็ได้และสามารถทดสอบได้อย่าง อิสระ โดยโมดูลนั้นมีภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะ ยิ่งมีความเป็นอิสระและทำภารกิจได้เสร็จ สมบูรณ์ในตัวมันเองโดยที่ไม่ผูกพันกับโมดูลอื่นๆ (High Cohesion) ยิ่งดี และ Low Coupling 3

4 แนวทางการออกแบบพัฒนา ซอฟต์แวร์  ต้องเข้าใจปัญหาหรือความต้องการ และเข้าใจ อัลกอริทึมที่จะนำมาใช้แก้ปัญหานั้นเป็นอย่างดี 1. ใช้กฎการแบ่งแยกแล้วเอาชนะ (Divide and Conquer) ในกรณีที่เป็นปัญหายุ่งยากซับซ้อน ให้ใช้ วิธีแยกย่อยปัญหา นั้นออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วหาทาง แก้ปัญหาแต่ละส่วนจะทำให้แก้ปัญหาทั้งหมดได้ง่าย ขึ้น โดยการแตกโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆ แต่ละส่วนยิ่งเป็นอิสระต่อกันมากเท่าไร ยิ่งลดความซับซ้อน ของระบบได้มากขึ้นเท่านั้น 4

5 แนวทางการออกแบบพัฒนา ซอฟต์แวร์ ( ต่อ ) 2. เขียนโปรแกรมภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ ออกแบบไว้ 3. เขียนโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานซึ่งทำ ให้สะดวกในการตรวจสอบ 4. ควรเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลที่ไม่สลับซับซ้อนสะดวก ต่อการทำความเข้าใจ และสามารถเข้ากับการทำงาน ของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี 5. หากไม่จำเป็นไม่ควรเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานในระดับ บิต 6. ในการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้น ไม่ควรเริ่มจาก การปรับปรุงคำสั่ง แต่ควรเริ่มจากการเลือกหรือปรับปรุง อัลกอริทึมให้ดีขึ้น 7. ในส่วนของคำสั้ง (if, while, do) ที่ซับซ้อน หรือ (if- else) ควรเปลี่ยนเป็นใช้คำสั่ง switch แทน 5


ดาวน์โหลด ppt หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หลั วิชา 4122309 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google